สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์

รายการตารางข้อมูลจำนวนโรงเรียน/หน่วยงานทั้งหมด : 25 ;       รับรองแล้ว : 24      โรงเรียน ;       คิดเป็นร้อยละ       96.00


ที่ โรงเรียน/หน่วยงาน รายงาน(pdf) วันที่ การรับรอง
1 กลุ่มอำนวยการ รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
3 กลุ่มนโยบายและแผน รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
6 หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
8 ชุมชนวัดดักคะนน รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
9 อนุบาลเมืองชัยนาท รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
10 อนุบาลมโนรมย์ รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
11 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
12 วัดดอนตูมกมลาวาส รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
13 อนุบาลสรรคบุรี รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
14 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
15 วัดคงคาราม รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
16 วัดศรีมงคล รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
17 อนุบาลหันคา รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
18 ดอนสีนวน รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
19 วัดวังน้ำขาว รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
20 บ้านวังคอไห รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017
21 ผอ.สพป รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
22 รองฯเรวัตร เอี่ยมรอด รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
23 รองฯทัศนีย์ แก้วทอง รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
24 รองฯลักษณ์ประไพ หนูพรหม รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง
25 รองฯสมเกียรติ แก้วทอง รายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 7 16-12-2017 รับรอง