สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร

วันที่ เรื่อง/รายละเอียด การรับรองที่
 19-03-2018 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 หน้า 3
username password เข้าระบบ

รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์