สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร

วันที่ เรื่อง/รายละเอียด การรับรองที่
 07-11-2018 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ห้องประชุมเจ้าสามพระยา
username password เข้าระบบ

รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าศูนย์