กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

ข้อมูลสารสนเทศ

ข่าวฯ ประชาสัมพันธ์