สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประชุมผู้บริหาร

รายการตารางข้อมูลจำนวนโรงเรียน/หน่วยงานทั้งหมด : 200 ;       รับรองแล้ว : 149      โรงเรียน ;       คิดเป็นร้อยละ       74.50


ที่ โรงเรียน/หน่วยงาน รายงาน(pdf) วันที่ การรับรอง
1 กลุ่มอำนวยการ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
3 กลุ่มนโยบายและแผน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
6 หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
8 วัดศรีวิชัย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
9 วัดพระยาตาก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
10 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
11 ชุมชนวัดวังเคียน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
12 วัดนางลือ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
13 บ้านหนองแค รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
14 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
15 วัดไผ่โพธิ์ทอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
16 วัดงิ้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
17 วัดอัมพวัน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
18 บ้านท่าไม้ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
19 วัดธรรมามูล รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
20 ชุมชนวัดดักคะนน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
21 วรรณรัตน์วิทยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
22 อนุบาลชัยนาท รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
23 ลัดดาประชาสรรค์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
24 อนุบาลเมืองชัยนาท รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
25 วัดหลวงพ่อขาว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
26 วัดส่องคบ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
27 วัดฝาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
28 วัดแหลมหว้า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
29 วัดดอนรังนก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
30 วัดหนองพังนาค รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
31 วัดเนินถ่าน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
32 วัดโรงวัว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
33 วัดหนองเต่าดำ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
34 วัดสระเนินพระราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
35 วัฒนาชัยนาท รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
36 วัฒนะโชติ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
37 บ้านเนินไผ่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
38 วัดพิกุลงาม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
39 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
40 อนุบาลมโนรมย์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
41 วัดโคกแจง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
42 วัดธรรมขันธ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
43 วัดคลองกลาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
44 วัดใหญ่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
45 ไทยรัฐวิทยา 57 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
46 วัดหัวยาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
47 บ้านหางน้ำหนองแขม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
48 อักษรประสิทธิ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
49 คริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
50 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
51 บ้านดอนแตง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
52 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
53 วัดหนองตาตน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
54 บ้านหัวถนน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
55 บ้านไร่พัฒนา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
56 บ้านเขาแหลม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
57 วัดหัวหว้า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
58 วัดดอนตาล รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
59 สำราญราษฎร์บำรุง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
60 วัดวังหมัน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
61 วัดโคกสุก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
62 บ้านท่าข้ามวังน้ำ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
63 วัดคลองบุญ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
64 วัดหนองน้อย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
65 อนุบาลวัดสิงห์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
66 วัดดอนตูมกมลาวาส รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
67 วัดหนองบัว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
68 วัดบ่อแร่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
69 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
70 วัดหนองจิก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
71 บ้านทุ่งกว้าง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
72 ถาวรวิทยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
73 วัดสังฆาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
74 วัดมะเห-ยงคณ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
75 วัดพระแก้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
76 อนุบาลสรรคบุรี รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
77 วัดโพธาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
78 วัดท่ากระแส รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
79 วัดสระไม้แดง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
80 วัดกำแพง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
81 วัดหัวตะพาน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
82 ชุมชนวัดมาติการาม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
83 วัดดอนโพธิ์ศรี รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
84 วัดบำเพ็ญบุญ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
85 วัดคลองงิ้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
86 วัดจันทน์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
87 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
88 อนุบาลสุธิชา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
89 วัดท่า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
90 วัดธรรมิกาวาส รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
91 วัดจั่นเจริญศรี รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
92 วัดพร้าว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
93 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
94 วัดสกุณาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
95 วัดท่าสมอ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
96 วัดโพธิ์ทอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
97 วัดหัวเด่น รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
98 วัดโฆสิตาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
99 วัดหอระฆัง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
100 วัดโพธิ์งาม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
101 วัดสนามชัย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
102 บ้านทุ่งกระถิน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
103 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
104 เทพรัตนวนาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
105 เทพรัตน์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
106 วัดอารีทวีวนาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
107 วัดหนองแขม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
108 อนุบาลเกียรติคุณ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
109 เขื่อนเจ้าพระยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
110 วัดดอนตะไล้ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
111 ชุมชนวัดสวนลำไย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
112 วัดกรุณา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
113 อนุบาลสรรพยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
114 วัดโพธิมงคล รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
115 วัดกำแพง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
116 วัดหลวงสิริบูรณาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
117 วัดมะฝ่อ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
118 วัดโคกจันทน์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
119 บ้านคลองยาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
120 วัดตะกู รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
121 วัดคงคาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
122 อนุบาลณัฐชา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
123 วัดศรีมงคล รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
124 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
125 วัดยางศรีเจริญ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
126 วัดอินทาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
127 ชุมชนวัดโคกเข็ม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
128 วัดบ้านหนอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
129 บางไก่เถื่อน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
130 วัดหาดอาษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
131 วัดมะปราง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
132 วัดสมอ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
133 วัดนมโฑ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
134 วัดเขาแก้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
135 บ้านโป่งแค รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
136 วัดประชุมธรรม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
137 วัดวิจิตรรังสิตาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
138 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
139 วัดบ้านใหม่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
140 ไกรราษฎร์วิทยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
141 วัดคลองธรรม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
142 บ้านดอนกะโดน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
143 ท่าบ้านหลวง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
144 วัดวิจิตรรังสรรค์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
145 วัดสะตือสิงห์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
146 วัดถ้ำเข้ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
147 วัดสวนอัมพวัน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
148 วัดราษฎร์ศรัทาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
149 อนุบาลหันคา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
150 บ้านเด่นใหญ่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
151 บ้านสระแก้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
152 บ้านหนองต่อ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
153 บ้านหนองแจง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
154 อนุบาลกิตติกร รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
155 บ้านรางจิก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
156 วัดพรหมวิหาร รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
157 บ้านไพรนกยูง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
158 บ้านหนองอ้ายสาม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
159 บ้านวังเดือนห้า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
160 วัดวงเดือน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
161 วัดโคกหมู รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
162 วัดคลองเกษม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
163 วัดท่าโบสถ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
164 ชุมชนคลองจันทน์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
165 บ้านหมื่นเทพ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
166 วัดท่าแก้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
167 วัดทองนพคุณ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
168 วัดศรีเจริญธรรม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
169 วัดอรัญญวาสี รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
170 บ้านชัฎฝาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
171 ดอนสีนวน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
172 วัดหนองแซง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
173 วัดสระดู่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
174 วัดวังน้ำขาว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
175 บ้านหนองหวาย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
176 อนุบาลหนองมะโมง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
177 บ้านวังตะเคียน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
178 บ้านวังหัวเรือ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
179 บ้านน้ำพุ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
180 บ้านสะพานหิน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
181 วัดศรีสโมสร รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
182 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
183 บ้านหนองตะขบ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
184 บ้านดอนใหญ่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
185 วัดเขาดิน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
186 บ้านเขาเกล็ด รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
187 บ้านบ่อยายส้ม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
188 อนุบาลเนินขาม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
189 บ้านเขาราวเทียนทอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
190 บ้านเก่า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
191 บ้านทุ่งโพธิ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
192 บ้านหนองยาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
193 บ้านสุขเดือนห้า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
194 บ้านกะบกเตี้ย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
195 บ้านวังคอไห รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
196 ผอ.สพป รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
197 รองฯเรวัตร เอี่ยมรอด รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
198 รองฯทัศนีย์ แก้วทอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017 รับรอง
199 รองฯลักษณ์ประไพ หนูพรหม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017
200 รองฯสมเกียรติ แก้วทอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 25-10-2017