สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประชุมผู้บริหาร

รายการตารางข้อมูลจำนวนโรงเรียน/หน่วยงานทั้งหมด : 200 ;       รับรองแล้ว : 150      โรงเรียน ;       คิดเป็นร้อยละ       75.00


ที่ โรงเรียน/หน่วยงาน รายงาน(pdf) วันที่ การรับรอง
1 กลุ่มอำนวยการ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
3 กลุ่มนโยบายและแผน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
6 หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
8 วัดศรีวิชัย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
9 วัดพระยาตาก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
10 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
11 ชุมชนวัดวังเคียน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
12 วัดนางลือ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
13 บ้านหนองแค รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
14 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
15 วัดไผ่โพธิ์ทอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
16 วัดงิ้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
17 วัดอัมพวัน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
18 บ้านท่าไม้ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
19 วัดธรรมามูล รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
20 ชุมชนวัดดักคะนน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
21 วรรณรัตน์วิทยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
22 อนุบาลชัยนาท รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
23 ลัดดาประชาสรรค์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
24 อนุบาลเมืองชัยนาท รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
25 วัดหลวงพ่อขาว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
26 วัดส่องคบ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
27 วัดฝาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
28 วัดแหลมหว้า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
29 วัดดอนรังนก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
30 วัดหนองพังนาค รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
31 วัดเนินถ่าน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
32 วัดโรงวัว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
33 วัดหนองเต่าดำ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
34 วัดสระเนินพระราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
35 วัฒนาชัยนาท รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
36 วัฒนะโชติ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
37 บ้านเนินไผ่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
38 วัดพิกุลงาม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
39 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
40 อนุบาลมโนรมย์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
41 วัดโคกแจง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
42 วัดธรรมขันธ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
43 วัดคลองกลาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
44 วัดใหญ่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
45 ไทยรัฐวิทยา 57 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
46 วัดหัวยาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
47 บ้านหางน้ำหนองแขม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
48 อักษรประสิทธิ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
49 คริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
50 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
51 บ้านดอนแตง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
52 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
53 วัดหนองตาตน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
54 บ้านหัวถนน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
55 บ้านไร่พัฒนา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
56 บ้านเขาแหลม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
57 วัดหัวหว้า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
58 วัดดอนตาล รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
59 สำราญราษฎร์บำรุง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
60 วัดวังหมัน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
61 วัดโคกสุก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
62 บ้านท่าข้ามวังน้ำ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
63 วัดคลองบุญ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
64 วัดหนองน้อย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
65 อนุบาลวัดสิงห์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
66 วัดดอนตูมกมลาวาส รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
67 วัดหนองบัว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
68 วัดบ่อแร่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
69 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
70 วัดหนองจิก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
71 บ้านทุ่งกว้าง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
72 ถาวรวิทยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
73 วัดสังฆาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
74 วัดมะเห-ยงคณ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
75 วัดพระแก้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
76 อนุบาลสรรคบุรี รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
77 วัดโพธาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
78 วัดท่ากระแส รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
79 วัดสระไม้แดง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
80 วัดกำแพง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
81 วัดหัวตะพาน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
82 ชุมชนวัดมาติการาม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
83 วัดดอนโพธิ์ศรี รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
84 วัดบำเพ็ญบุญ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
85 วัดคลองงิ้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
86 วัดจันทน์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
87 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
88 อนุบาลสุธิชา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
89 วัดท่า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
90 วัดธรรมิกาวาส รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
91 วัดจั่นเจริญศรี รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
92 วัดพร้าว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
93 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
94 วัดสกุณาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
95 วัดท่าสมอ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
96 วัดโพธิ์ทอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
97 วัดหัวเด่น รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
98 วัดโฆสิตาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
99 วัดหอระฆัง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
100 วัดโพธิ์งาม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
101 วัดสนามชัย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
102 บ้านทุ่งกระถิน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
103 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
104 เทพรัตนวนาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
105 เทพรัตน์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
106 วัดอารีทวีวนาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
107 วัดหนองแขม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
108 อนุบาลเกียรติคุณ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
109 เขื่อนเจ้าพระยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
110 วัดดอนตะไล้ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
111 ชุมชนวัดสวนลำไย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
112 วัดกรุณา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
113 อนุบาลสรรพยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
114 วัดโพธิมงคล รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
115 วัดกำแพง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
116 วัดหลวงสิริบูรณาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
117 วัดมะฝ่อ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
118 วัดโคกจันทน์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
119 บ้านคลองยาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
120 วัดตะกู รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
121 วัดคงคาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
122 อนุบาลณัฐชา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
123 วัดศรีมงคล รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
124 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
125 วัดยางศรีเจริญ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
126 วัดอินทาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
127 ชุมชนวัดโคกเข็ม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
128 วัดบ้านหนอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
129 บางไก่เถื่อน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
130 วัดหาดอาษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
131 วัดมะปราง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
132 วัดสมอ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
133 วัดนมโฑ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
134 วัดเขาแก้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
135 บ้านโป่งแค รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
136 วัดประชุมธรรม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
137 วัดวิจิตรรังสิตาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
138 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
139 วัดบ้านใหม่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
140 ไกรราษฎร์วิทยา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
141 วัดคลองธรรม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
142 บ้านดอนกะโดน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
143 ท่าบ้านหลวง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
144 วัดวิจิตรรังสรรค์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
145 วัดสะตือสิงห์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
146 วัดถ้ำเข้ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
147 วัดสวนอัมพวัน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
148 วัดราษฎร์ศรัทาราม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
149 อนุบาลหันคา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
150 บ้านเด่นใหญ่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
151 บ้านสระแก้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
152 บ้านหนองต่อ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
153 บ้านหนองแจง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
154 อนุบาลกิตติกร รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
155 บ้านรางจิก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
156 วัดพรหมวิหาร รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
157 บ้านไพรนกยูง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
158 บ้านหนองอ้ายสาม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
159 บ้านวังเดือนห้า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
160 วัดวงเดือน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
161 วัดโคกหมู รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
162 วัดคลองเกษม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
163 วัดท่าโบสถ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
164 ชุมชนคลองจันทน์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
165 บ้านหมื่นเทพ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
166 วัดท่าแก้ว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
167 วัดทองนพคุณ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
168 วัดศรีเจริญธรรม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
169 วัดอรัญญวาสี รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
170 บ้านชัฎฝาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
171 ดอนสีนวน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
172 วัดหนองแซง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
173 วัดสระดู่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
174 วัดวังน้ำขาว รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
175 บ้านหนองหวาย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
176 อนุบาลหนองมะโมง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
177 บ้านวังตะเคียน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
178 บ้านวังหัวเรือ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
179 บ้านน้ำพุ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
180 บ้านสะพานหิน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
181 วัดศรีสโมสร รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
182 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
183 บ้านหนองตะขบ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
184 บ้านดอนใหญ่ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
185 วัดเขาดิน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
186 บ้านเขาเกล็ด รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
187 บ้านบ่อยายส้ม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
188 อนุบาลเนินขาม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
189 บ้านเขาราวเทียนทอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
190 บ้านเก่า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
191 บ้านทุ่งโพธิ์ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
192 บ้านหนองยาง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
193 บ้านสุขเดือนห้า รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
194 บ้านกะบกเตี้ย รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
195 บ้านวังคอไห รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
196 ผอ.สพป รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
197 รองฯเรวัตร เอี่ยมรอด รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
198 รองฯทัศนีย์ แก้วทอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018 รับรอง
199 รองฯลักษณ์ประไพ หนูพรหม รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018
200 รองฯสมเกียรติ แก้วทอง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 19-03-2018