ยินดีต้อนรับ: ผู้มาเยี่ยมชม


มาตรฐานที่ 1มาตรฐานที่ 2มาตรฐานที่ 3มาตรฐานที่ 4เข้าสู่ระบบ

มาตรฐานที่ 1  สรุปตัวบ่งชี้ที่ 1รหัส 1รหัส 2รหัส 3รหัส 4รหัส 5รหัส 6รหัส 7รหัส 8รหัส 9

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนชั้นประเภทความพิการระดับคุณภาพ
1 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
2 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
3 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
4 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
5 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
6 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
7 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
8 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
9 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
10 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
11 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
12 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
13 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
14 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
15 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
16 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
17 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
18 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
19 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
20 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
21 ??ลับ?? บ้านสะพานหินป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
22 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
23 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
24 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
25 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
26 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
27 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
28 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
29 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
30 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
31 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
32 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 2บกพร่องทางการได้ยินผ่าน
33 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
34 ??ลับ?? บ้านสะพานหินม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
35 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
36 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
37 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
38 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
39 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
40 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
41 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
42 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
43 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
44 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
45 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
46 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
47 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 3บกพร่องทางการเห็นผ่าน
48 ??ลับ?? บ้านวังคะเคียนม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
49 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
50 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
51 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 6บุคคลพิการซ้อนผ่าน
52 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
53 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
54 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
55 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
56 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
57 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
58 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
59 ??ลับ?? อนุบาลหนองมะโมงป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้
60 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
61 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
62 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
63 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
64 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
65 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
66 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
67 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
68 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
69 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
70 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
71 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
72 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
73 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
74 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
75 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
76 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
77 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
78 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
79 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
80 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
81 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
82 ??ลับ?? บ้านหนองตะขบป. 6บกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพผ่าน
83 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
84 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
85 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
86 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
87 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
88 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
89 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
90 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
91 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
92 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
93 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
94 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
95 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
96 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
97 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
98 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
99 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
100 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
101 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
102 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
103 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
104 ??ลับ?? บ้านกะบกเตี้ยป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
105 ??ลับ?? บ้านวังหัวเรือป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
106 ??ลับ?? บ้านวังหัวเรือป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
107 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
108 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
109 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
110 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
111 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
112 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
113 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 1บุคคลออทิสติกผ่าน
114 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 1บุคคลออทิสติกผ่าน
115 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
116 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
117 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
118 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
119 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
120 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 1บุคคลออทิสติกผ่าน
121 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
122 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
123 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
124 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 1บุคคลออทิสติกผ่าน
125 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
126 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
127 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
128 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
129 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
130 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
131 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
132 ??ลับ?? บ้านหนองแคป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
133 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
134 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
135 ??ลับ?? บ้านหนองแคป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
136 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
137 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
138 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
139 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
140 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 1บุคคลพิการซ้อนผ่าน
141 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
142 ??ลับ?? วัดวังน้ำขาวป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
143 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
144 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
145 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
146 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
147 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
148 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
149 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 4บุคคลพิการซ้อนผ่าน
150 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
151 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 6บกพร่องทางการพูดและภาษาผ่าน
152 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
153 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 6บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ผ่าน
154 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
155 ??ลับ?? วัดสวนอัมพวันป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
156 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 2บกพร่องทางสติปัญญาผ่าน
157 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 1บกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพผ่าน
158 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 2บุคคลออทิสติกผ่าน
159 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
160 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
161 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
162 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
163 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
164 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
165 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
166 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
167 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
168 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
169 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
170 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 5บกพร่องทางการพูดและภาษาผ่าน
171 ??ลับ?? ไทยรัฐวิทยา 57ป. 6บกพร่องทางสติปัญญาผ่าน
172 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนป. 2บกพร่องทางการได้ยินผ่าน
173 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
174 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนป. 3บกพร่องทางการพูดและภาษาผ่าน
175 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
176 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
177 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
178 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
179 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
180 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
181 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนป. 5บุคคลพิการซ้อนผ่าน
182 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 1บุคคลพิการซ้อนผ่าน
183 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
184 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
185 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
186 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
187 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
188 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 1บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
189 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
190 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
191 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 2บุคคลพิการซ้อนผ่าน
192 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
193 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 2บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
194 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
195 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
196 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
197 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
198 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 3บกพร่องทางสติปัญญาผ่าน
199 ??ลับ?? บางไก่เถื่อนม. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
200 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
201 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
202 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 5บุคคลพิการซ้อนผ่าน
203 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 6บกพร่องทางสติปัญญาผ่าน
204 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
205 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
206 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
207 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
208 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
209 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
210 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 3บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
211 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
212 ??ลับ?? วัดเขาดินป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
213 ??ลับ?? วัดบ้านหนองป. 4บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
214 ??ลับ?? วัดบ้านหนองป. 5บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
215 ??ลับ?? วัดบ้านหนองป. 6บกพร่องทางการเรียนรู้ผ่าน
216 ??ลับ?? วัดบ้านหนองม. 1บกพร่องทางการได้ยินผ่าน
217 ??ลับ?? วัดท่ากระแส

รวมจำนวนคนผ่าน 215 คน
รวมจำนวนคนไม่ผ่าน 0 คน
รวมจำนวนคนทั้งหมด 215 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00
ระดับคุณภาพสถานศึกษา 5