ยินดีต้อนรับ: ผู้มาเยี่ยมชม


มาตรฐานที่ 1มาตรฐานที่ 2มาตรฐานที่ 3มาตรฐานที่ 4เข้าสู่ระบบ

ที่โรงเรียนชื่อตบช.2.1ตบช.2.2ตบช.2.3ตบช.2.4ตบช.2.5ตบช.2.6ตบช.2.7ตบช.2.8
1บ้านวังคะเคียนนางชลอ คงไพ่33333333
2บ้านวังคะเคียนนายไพทูล ทองแก้ว30323322
3บ้านวังคะเคียนนางสาวอาพร ชะเอม23222222
4บ้านวังคะเคียนนางสาวบัวทอง อินทรถา20222222
5บ้านวังคะเคียนนางสาวณภัทร เลิศชนภัทร22222232
6บ้านวังคะเคียนนางสาวณธรา ด้วงจั่น33333333
7บ้านวังคะเคียนนางสาวสกุลตวรรณ์ อิ่มเอิบ30323223
8อนุบาลหนองมะโมงนางสาวรุ้งทอง บุญมาก33333333
9อนุบาลหนองมะโมงนางสาวณัฏฐาณิตา จันดิษ32333333
10บ้านวังคะเคียนนายกอบกฤช หงษ์ยิ้ม20222222
11อนุบาลหนองมะโมงนางสาวนันทพร ยนตะสุข30303233
12อนุบาลหนองมะโมงนางนริศรา ฉลองรัตน์30303222
13อนุบาลหนองมะโมงนายธนกร สุมาลี30303221
14บ้านวังคะเคียนนางสาวณัฐฐาน์ จิรัฏฏ์คงสิน20232223
15บ้านวังคะเคียนนางวิมลมาศ ฮอว์กินส์20222233
16บ้านวังคะเคียนนางสาวกิ่งกมลวรรณ จูมโสดา30222233
17บ้านวังคะเคียนนางมาลัย เนียมปาน21222223
18บ้านวังคะเคียนนางสาวณสิกาญจน์ อัณกาญจน์กุญ20222232
19วัดพระแก้ว
20บ้านหนองตะขบนางสาวนปภา จีนสมัย35323233
21บ้านหนองตะขบนางหนึ่งนรินทร์ เชื้อวงศ์31332223
22บ้านหนองตะขบนางสาวสุดใจ ฉิมอ้อย22243233
23บ้านหนองตะขบนายศักดิ์สิทธิ์ งิ้วเพ็ง23322233
24บ้านหนองตะขบนายทวีศักดิ์ วัชรมานพ32332233
25บ้านหนองตะขบนางยุภา เขียวเหลือง22323333
26บ้านกะบกเตี้ยนางสาวริญญาภัทร กิจพงศ์ชยะกุล33333333
27บ้านวังคะเคียนนางณิชาดา จารุเมธาวี30323332
28บ้านวังหัวเรือนางสุนีย์ เอี่ยมละออ30333333
29ไทยรัฐวิทยา 57กนกวรรณสุขเสวี33333333
30วัดวังน้ำขาวนาย มานะ ปานเลิศ30333333
31วัดวังน้ำขาวนางรัตนา วงศ์กลม3333333
32วัดวังน้ำขาวนางสาวภคปัต วิทยกิจสกุล3332333
33วัดวังน้ำขาวนายเกียรติศักดิ์ คำชมภู3333333
34วัดวังน้ำขาวนางสาวศรีสุดา คงประเสริฐ3333333
35วัดวังน้ำขาวนายวสันต์ อ่อนธานี3323333
36วัดวังน้ำขาวนางสัมฤทธิื ก๊กศรี3323333
37วัดวังน้ำขาวนางสาววาทิณี ยาคำ3333333
38วัดวังน้ำขาวนางจินดารัตน์ วังบุญ3333333
39วัดวังน้ำขาวนางจรรยา ม่วงสุวรรณ3333333
40วัดวังน้ำขาวนางสาวนันทวัน พูลถนอม3333333
41วัดวังน้ำขาวนายสมเเกียรติ สุขุประการ333333
42วัดคลองเกษมณรงค์ จุ้ยขาว
43วัดคลองเกษมชูศักดิ์ ศรียา
44วัดคลองเกษมชูศรี สนิกะวาที
45วัดบ้านหนองนางปิยรัตน์ จิมเปี่ยมวิริยะ3333333
46บางไก่เถื่อนนางธนัชฌภรณ์ บุญเกิด33333333
47วัดสวนอัมพวันนางสาวอมรรัตน์ ปาลวัฒน์33333333
48วัดเขาดินนางสาวปริษา อินทะนะ32333333
49วัดเขาดินนางงามพิศ เพชรวงษ์ดี31020000
50วัดเขาดินนางอุษารัชฎ์ สุมาลี33320300
51วัดเขาดินนางสาวฐิตินันท์ บุญประสาร31020030
52วัดเขาดินนางสาววสุกาญจน์ สุขเกษม31333333
53วัดเขาดินนางสาวอัญชลี รอดสัมฤทธิ์31333333
54วัดเขาดินนางบัญญัติ สุพรรณกูล32333333
55วัดบ้านหนองนายราชันย์ เจียมศิริ3333333

รวมจำนวนครูทั้งหมด 55 55 55 55 55 55 55 55
ผลการประเมินระดับคุณภาพรายสถานศึกษา (ระดับ 1-5)
รวมจำนวนครูที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 51 18 49 48 48 48 49 47
คิดเป็นร้อยละ 92.73 32.73 89.09 87.27 87.27 87.27 89.09 85.45
สรุปรวม สพป.ชัยนาท ได้ระดับ 5 1 5 5 5 5 5 5