แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้ว


สรุปจำนวนนักเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
จำนวนนักเรียนรายชั้น สถานะ
ที่
โรงเรียน
อบ. 1 อบ. 2 รวม ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 รวม ม. 1 ม. 2 ม. 3 รวม รวม
ทั้งหมด
ข้อมูล
1 วัดกรุณา แก้ไข


               สรุป จำนวนนักเรียนระดับอนุบาล 1-2

จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 1
รวมจำนวนนักเรียนปฐมวัยของทุกโรงเรียน 0.00


               สรุป จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 1
รวมจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาของทุกโรงเรียน 0.00


               สรุป จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 0
รวมจำนวนนักเรียนระดับมัธยมต้นของทุกโรงเรียน 0.00โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ