แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้ว


สรุปข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
จำนวนครู แยกตามระดับ
ที่
โรงเรียน
จำนวนครูผู้สอนระดับประถม จำนวนครูผู้สอนระดับมัธยม รวมจำนวนครูทั้งหมด เปิดสอนถึงระดับ สถานะ
1  วัดกรุณา 2 ยืนยันโดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ