มาตรฐานที่ 1 แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้วชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล/กรอกผิด  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป
ที่ โรงเรียน น.ร. ดี ดีเยี่ยม รวม ดี ดีเยี่ยม รวม รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับ สถานะ graph
1 บ้านสะพานหิน 32 6.4 16 22.4 0 32 32 27.2 85 เขียว กราฟ
2 วัดหนองจิก 6 5.4 0.6 6 3.25 2.75 6 6 100 เขียว กราฟ
3 วัดโพธิ์งาม 20 6 7.4 13.4 7 8 15 14.2 71 เหลือง กราฟ
4 บ้านหนองตะขบ 24 9 3.3 12.3 9.75 12.75 22.5 17.4 72.5 เหลือง กราฟ
5 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 9 5.1 2 7.1 4.5 3.5 8 7.55 83.89 เขียว กราฟ
6 วัดหัวเด่น 10 5.1 0 5.1 9.5 0 9.5 7.3 73 เหลือง กราฟ
7 ดอนสีนวน 18 12.7 2.8 15.5 4.75 13.25 18 16.75 93.06 เขียว กราฟ
8 วัดโฆสิตาราม 4 1.6 1.1 2.7 0.38 3.13 3.5 3.1 77.5 เหลือง กราฟ
9 บ้านทุ่งกว้าง 4 2.4 0.7 3.1 1.38 2.38 3.75 3.43 85.63 เขียว กราฟ
10 วัดสกุณาราม 13 6.5 4.9 11.4 6.5 6.5 13 12.2 93.85 เขียว กราฟ
11 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 17 8 4 12 10.75 4.13 14.88 13.44 79.05 เขียว กราฟ
12 ชุมชนคลองจันทน์ 28 16.5 8.8 25.3 15.38 9.63 25 25.15 89.83 เขียว กราฟ
13 วัดท่ากระแส 5 1.5 2.7 4.2 4.38 0.5 4.88 4.54 90.75 เขียว กราฟ
14 วัดศรีวิชัย 66 23.6 21.6 45.2 0 66 66 55.6 84.25 เขียว กราฟ
15 วัดประชุมธรรม 15 12.9 3.8 16.7 9.38 8.5 17.88 17.29 82.32 เขียว กราฟ
16 บ้านชัฎฝาง 24 7.1 0.5 7.6 6.5 9.25 15.75 11.68 48.65 แดง กราฟ
17 วัดศรีมงคล 17 4.4 10.3 14.7 2.88 12.63 15.5 15.1 88.83 เขียว กราฟ
18 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 10 4.6 3.8 8.4 3.38 5.88 9.25 8.82 88.25 เขียว กราฟ
19 วัดนมโฑ 12 8.1 1.9 10 8.75 2.25 11 10.5 87.5 เขียว กราฟ
20 บ้านวังคอไห 25 10.8 4.4 15.2 9.13 11 20.13 17.67 70.65 เหลือง กราฟ
21 เขื่อนเจ้าพระยา 24 24 0 24 24 0 24 24 100 เขียว กราฟ
22 วัดบ้านหนอง 8 4.8 1.1 5.9 0 5.88 5.88 5.89 73.6 เหลือง กราฟ
23 ไทยรัฐวิทยา 57 22 8.2 1.5 9.7 9 9 18 13.85 62.96 แดง กราฟ
24 บ้านหนองยาง 43 13 21.6 34.6 0 43 43 38.8 90.24 เขียว กราฟ
25 วัดถ้ำเข้ 6 3.5 0 3.5 4.63 0 4.63 4.06 67.71 แดง กราฟ
26 บ้านวังคะเคียน 19 5.7 11.5 17.2 0.25 18.75 19 18.1 95.26 เขียว กราฟ
27 วัดหนองแขม 9 5.8 0 5.8 8 0 8 6.9 76.67 เหลือง กราฟ
28 วัดวังน้ำขาว 17 8.3 3 11.3 0 16.75 16.75 14.03 82.5 เขียว กราฟ
29 วัดคลองงิ้ว 7 3.2 1.5 4.7 3.5 3 6.5 5.6 80 เขียว กราฟ
30 วัดอรัญญวาสี 8 3.9 3.3 7.2 0.75 7.25 8 7.6 95 เขียว กราฟ
31 วัดธรรมิกาวาส 6 5.2 0.2 5.4 4.63 1.25 5.88 5.64 93.96 เขียว กราฟ
32 วัดกำแพง 17 8 6.3 14.3 6.5 9.13 15.63 14.97 88.02 เขียว กราฟ
33 บ้านกะบกเตี้ย 22 11.9 2.7 14.6 18.63 1.75 20.38 17.49 79.49 เขียว กราฟ
34 วัดนางลือ 16 1.8 12.6 14.4 2 14 16 15.2 NaN 0 กราฟ
35 บ้านหนองแจง 11 4.5 3.1 7.6 5 5 10 8.8 80 เขียว กราฟ
36 วัดวิจิตรรังสรรค์ 12 4.7 3.4 8.1 1.38 9.75 11.13 9.62 80.1 เขียว กราฟ
37 บ้านเขาเกล็ด 7 4.2 1.2 5.4 7 0 7 6.2 88.57 เขียว กราฟ
38 ชุมชนวัดดักคะนน 15 4.2 1.7 5.9 7.88 7.13 15 10.45 69.66 เหลือง กราฟ
39 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 12 8.2 2.4 10.6 10.25 1.5 11.75 11.18 93.13 เขียว กราฟ
40 วัดโรงวัว 20 11.7 4.1 15.8 8.88 11.13 20 17.9 89.5 เขียว กราฟ
41 วัดพรหมวิหาร 6 5.5 0 5.5 5.75 0.13 5.88 5.69 94.8 เขียว กราฟ
42 วัดวังหมัน 24 12.7 2.4 15.1 17.5 5.5 23 19.05 79.38 เขียว กราฟ
43 วัดเขาแก้ว 4 2.7 0.8 3.5 0 4 4 3.75 93.75 เขียว กราฟ
44 บ้านหนองต่อ 15 7.2 5 12.2 6.63 8.38 15 13.6 90.67 เขียว กราฟ
45 วัดโคกสุก 9 5.9 2.8 8.7 8.63 0.38 9 8.85 98.34 เขียว กราฟ
46 ชุมชนวัดวังเคียน 23 2.3 18.4 20.7 0 23 23 21.85 NaN 0 กราฟ
47 บ้านทุ่งกระถิน 9 2.8 4.4 7.2 1.38 7.13 8.5 7.85 NaN 0 กราฟ

สรุป มาตรฐาน 1 สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวม
จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 47
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 750.00
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป มฐ.1 631.84
มาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป 78.49
ระดับ (สถานะ) เหลือง
สัญลักษณ์ (เขียว=ดี/ดีเยี่ยม, เหลือง=พอใช้, แดง=ปรับปรุง)โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ