มาตรฐานที่ 1 แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้วชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล/กรอกผิด  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป
ที่ โรงเรียน น.ร. ดี ดีเยี่ยม รวม ดี ดีเยี่ยม รวม รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับ สถานะ graph
1 บ้านสะพานหิน 26 17.4 6 23.4 0.38 25.63 26 24.7 95 เขียว กราฟ
2 วัดหนองจิก 3 1.3 1.4 2.7 0.13 2.88 3 2.85 95 เขียว กราฟ
3 วัดโพธิ์งาม 14 3.4 8.7 12.1 0 13.63 13.63 12.87 91.88 เขียว กราฟ
4 บ้านหนองตะขบ 11 6.8 1.4 8.2 5.63 5.38 11 9.6 87.27 เขียว กราฟ
5 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 13 8 4 12 6.75 2.5 9.25 10.63 81.74 เขียว กราฟ
6 วัดหัวเด่น 11 5.6 1.8 7.4 1.63 9.38 11 9.2 83.64 เขียว กราฟ
7 ดอนสีนวน 17 12.8 1.2 14 10.13 4.63 14.75 14.38 84.56 เขียว กราฟ
8 วัดโฆสิตาราม 11 4.1 3.9 8 3.25 6.88 10.13 9.07 82.39 เขียว กราฟ
9 บ้านทุ่งกว้าง 4 1.7 0.7 2.4 0.63 1.88 2.5 2.45 61.25 แดง กราฟ
10 วัดสกุณาราม 7 3.7 2.3 6 2 5 7 6.5 92.85 เขียว กราฟ
11 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 20 4.6 13.5 18.1 1.13 18.75 19.88 18.99 94.94 เขียว กราฟ
12 วัดท่ากระแส 7 4.7 1.1 5.8 5.63 0.5 6.13 5.97 85.18 เขียว กราฟ
13 วัดศรีวิชัย 59 23 25.9 48.9 0 59 59 53.95 91.44 เขียว กราฟ
14 บ้านไพรนกยูง 13 8.1 0 8.1 0 13 13 10.55 81.16 เขียว กราฟ
15 วัดประชุมธรรม 18 7 7.1 14.1 2.38 14.38 16.75 15.43 90.74 เขียว กราฟ
16 บ้านชัฎฝาง 14 7.7 3.4 11.1 4.75 8.13 12.88 11.99 85.62 เขียว กราฟ
17 วัดศรีมงคล 7 3.5 2.4 5.9 4 3 7 6.45 92.14 เขียว กราฟ
18 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 14 6.8 4.9 11.7 4.38 8.63 13 12.35 88.22 เขียว กราฟ
19 วัดนมโฑ 7 4.4 1.7 6.1 3.75 3.25 7 6.55 93.57 เขียว กราฟ
20 บ้านวังคอไห 20 8.3 9.9 18.2 7.38 11.63 19 18.6 93 เขียว กราฟ
21 ชุมชนคลองจันทน์ 20 9 8 17 9.63 9 18.63 17.81 89.07 เขียว กราฟ
22 เขื่อนเจ้าพระยา 16 16 0 16 16 0 16 16 100 เขียว กราฟ
23 วัดบ้านหนอง 15 9 1.4 10.4 2.63 8.25 10.88 10.64 70.91 เหลือง กราฟ
24 ไทยรัฐวิทยา 57 21 5.2 7.6 12.8 8.38 8.75 17.13 14.97 71.25 เหลือง กราฟ
25 วัดหนองแขม 7 3.4 0 3.4 6.5 0 6.5 4.95 70.72 เหลือง กราฟ
26 บ้านหนองยาง 25 8.5 11.9 20.4 0 25 25 22.7 90.8 เขียว กราฟ
27 วัดถ้ำเข้ 3 1.6 0 1.6 2 0 2 1.8 60.01 แดง กราฟ
28 บ้านวังคะเคียน 15 7.9 6 13.9 7.63 7.13 14.75 14.33 95.5 เขียว กราฟ
29 วัดวังน้ำขาว 13 2.9 9.2 12.1 0.13 12.88 13 12.55 96.54 เขียว กราฟ
30 วัดคลองงิ้ว 8 1.7 5.2 6.9 1.75 5.5 7.25 7.08 88.44 เขียว กราฟ
31 วัดธรรมิกาวาส 5 4 0.2 4.2 4.25 0.63 4.88 4.54 90.75 เขียว กราฟ
32 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 9 5.3 2.2 7.5 5.75 2.75 8.5 8 88.9 เขียว กราฟ
33 วัดอรัญญวาสี 12 5.1 5.2 10.3 1.5 10.5 12 11.15 92.92 เขียว กราฟ
34 วัดกำแพง 12 4.9 5.1 10 6.38 4.63 11 10.5 87.5 เขียว กราฟ
35 บ้านกะบกเตี้ย 15 8 2.9 10.9 10.5 2.13 12.63 11.77 78.42 เหลือง กราฟ
36 วัดนางลือ 6 4.2 1.8 6 4 2 6 6 100 เขียว กราฟ
37 บ้านหนองแจง 11 4.3 3.7 8 5.25 5.38 10.63 9.32 84.66 เขียว กราฟ
38 วัดวิจิตรรังสรรค์ 4 2.3 0.5 2.8 0.25 3.75 4 3.4 85 เขียว กราฟ
39 บ้านเขาเกล็ด 5 4.2 0.8 5 5 0 5 5 100 เขียว กราฟ
40 ชุมชนวัดดักคะนน 21 7.9 2.5 10.4 13.13 7.5 20.63 15.52 73.88 เหลือง กราฟ
41 วัดโรงวัว 11 4.2 4.5 8.7 0.75 10.25 11 9.85 89.55 เขียว กราฟ
42 วัดพรหมวิหาร 9 5.9 1.8 7.7 9 0 9 8.35 92.78 เขียว กราฟ
43 วัดวังหมัน 23 14.9 6.4 21.3 0 23 23 22.15 96.31 เขียว กราฟ
44 วัดเขาแก้ว 6 2.8 0.2 3 0 6 6 4.5 75 เหลือง กราฟ
45 บ้านหนองต่อ 6 3.7 1.8 5.5 3 3 6 5.75 95.84 เขียว กราฟ
46 วัดโคกสุก 2 1.5 0.5 2 1 1 2 2 100 เขียว กราฟ
47 ชุมชนวัดวังเคียน 17 1.7 15.1 16.8 0 17 17 16.9 99.41 เขียว กราฟ
48 บ้านทุ่งกระถิน 13 4.7 5.1 9.8 1.88 10.63 12.5 11.15 85.78 เขียว กราฟ

สรุป มาตรฐาน 1 สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม
จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 48
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 626.00
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป มฐ.1 551.76
มาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป 87.53
ระดับ (สถานะ) เขียว
สัญลักษณ์ (เขียว=ดี/ดีเยี่ยม, เหลือง=พอใช้, แดง=ปรับปรุง)โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ