มาตรฐานที่ 3 แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้วโรงเรียนที่กรอกข้อมูลแล้ว   โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล/กรอกผิด  
บ่งชี้ 3.1 บ่งชี้ 3.2 บ่งชี้ 3.3 สรุปมาตรฐานที่ 3
ที่ โรงเรียน ครู ดี ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม รวมเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ สถานะ
1 วัดหลวงพ่อขาว 2 0.33 1.67 2.00 0.00 1.20 0.80 2 100 เขียว
2 วัดไผ่โพธิ์ทอง 5 0.83 4.17 0.00 5.00 0.20 4.80 5 100 เขียว
3 บ้านท่าไม้ 7 4.50 1.67 4.00 2.00 4.00 2.00 6.06 86.5 เขียว
4 วัดธรรมามูล 5 0.83 4.17 2.50 2.50 2.00 3.00 5 100 เขียว
5 ชุมชนวัดดักคะนน 15 4.33 10.33 6.00 8.50 4.60 10.40 14.72 98.15 เขียว
6 วัดสระเนินพระราม 4 4.00 0.00 3.00 1.00 2.80 1.20 4 100 เขียว
7 บ้านหนองแค 7 4.33 2.33 6.00 0.50 3.60 2.20 6.32 90.32 เขียว
8 ชุมชนวัดวังเคียน 15 3.00 12.00 3.00 12.00 3.00 12.00 15 100 เขียว
9 วัดนางลือ 12 2.83 9.17 6.00 6.00 2.40 9.60 12 100 เขียว
10 พระยาตาก 4 3.67 0.33 4.00 0.00 2.20 1.20 3.8 95 เขียว
11 อนุบาลชัยนาท 88 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 88 100 เขียว
12 ลัดดาประชาสรรค์ 6 5.50 0.50 6.00 0.00 5.00 1.00 6 100 เขียว
13 วัดหนองเต่าดำ 1 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1 100 เขียว
14 วัดแหลมหว้า 8 3.50 4.50 4.00 4.00 1.20 6.80 8 100 เขียว
15 วัดเนินถ่าน 3 0.17 2.83 0.00 3.00 0.00 3.00 3 100 เขียว
16 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 9 6.00 3.00 0.00 9.00 0.00 9.00 9 100 เขียว
17 วัดพิกุลงาม 1 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1 100 เขียว
18 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 2 0.67 1.33 0.00 2.00 0.00 2.00 2 100 เขียว
19 อนุบาลมโนรมย์ 10 4.33 5.17 3.00 7.00 2.40 7.60 9.83 98.33 เขียว
20 วัดใหญ่ 7 3.83 2.83 4.00 3.00 1.20 5.80 6.89 98.41 เขียว
21 วัดหัวยาง 6 5.50 0.17 6.00 0.00 6.00 0.00 5.89 98.15 เขียว
22 บ้านหัวถนน 6 1.00 5.00 0.00 6.00 1.60 4.40 6 100 เขียว
23 บ้านเนินไผ่ 3 2.00 1.00 3.00 0.00 1.20 1.80 3 100 เขียว
24 วัดธรรมขันธ์ 3 2.50 0.50 3.00 0.00 3.00 0.00 3 100 เขียว
25 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 7 5.83 1.17 7.00 0.00 7.00 0.00 7 100 เขียว
26 วัดหนองจิก 8 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 8 100 เขียว
27 สำราญราษฎร์บำรุง 6 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6 100 เขียว
28 วัดวังหมัน 14 14.00 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 14 100 เขียว
29 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 6 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6 100 เขียว
30 วัดโคกสุก 11 6.83 3.83 6.50 3.50 6.40 4.60 10.56 95.96 เขียว
31 วัดดอนตูมกมลาวาส 3 1.50 1.50 0.00 3.00 0.00 3.00 3 100 เขียว
32 วัดนมโฑ 13 10.50 2.50 13.00 0.00 5.20 7.80 13 100 เขียว
33 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 4 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4 100 เขียว
34 วัดบ้านหนอง 11 11.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 11 100 เขียว
35 เขื่อนเจ้าพระยา 14 14.00 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 14 100 เขียว
36 วัดกรุณา 2 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2 100 เขียว
37 วัดมะฝ่อฯ 4 1.50 2.50 0.00 4.00 0.00 4.00 4 100 เขียว
38 วัดโคกจันทน์ 2 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2 100 เขียว
39 บ้านคลองยาง 6 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6 100 เขียว
40 วัดตะกู 2 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2 100 เขียว
41 วัดมะปราง 4 2.67 1.33 1.00 3.00 2.40 1.60 4 100 เขียว
42 วัดดอนตะไล้ 5 0.83 4.17 0.00 5.00 2.00 3.00 5 100 เขียว
43 อนุบาลสรรพยา 7 5.33 2.67 8.00 0.00 4.80 3.20 8 100 เขียว
44 วัดโพธิมงคล 3 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3 100 เขียว
45 วัดหลวงสิริบูรณาราม 2 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2 100 เขียว
46 วัดยางศรีเจริญ 5 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5 100 เขียว
47 วัดศรีมงคล 13 6.00 7.00 10.00 3.00 7.00 6.00 13 100 เขียว
48 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 2 0.00 2.00 1.00 1.00 0.40 1.60 2 100 เขียว
49 วัดหาดอาษา 2 1.50 0.50 2.00 0.00 1.00 1.00 2 100 เขียว
50 บ้านทุ่งกระถิน 11 1.00 10.00 2.50 8.50 2.20 8.80 11 100 เขียว
51 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 14 10.00 4.00 10.00 4.00 10.00 4.00 14 100 เขียว
52 วัดโพธิ์งาม 12 0.67 11.33 0.00 12.00 0.00 12.00 12 100 เขียว
53 วัดสนามชัย 5 2.50 2.50 0.00 5.00 2.00 3.00 5 100 เขียว
54 วัดสังฆาราม 7 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 7 100 เขียว
55 วัดท่ากระแส 9 5.50 3.00 3.00 4.00 4.60 3.20 7.77 86.3 เขียว
56 วัดหัวเด่น 11 3.67 7.33 5.50 0.00 0.00 11.00 9.17 83.33 เขียว
57 วัดโฆสิตาราม 13 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 13.00 13 100 เขียว
58 วัดหอระฆัง 1 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1 100 เขียว
59 วัดสกุณาราม 11 6.00 5.00 0.00 11.00 2.20 8.80 11 100 เขียว
60 วัดท่าสมอ 6 5.00 1.00 6.00 0.00 2.40 3.60 6 100 เขียว
61 วัดกำแพง 12 5.50 5.83 2.00 8.00 3.00 9.00 11.11 92.59 เขียว
62 วัดพระแก้ว 4 0.83 3.17 0.00 4.00 0.20 3.80 4 100 เขียว
63 วัดใหม่สรรคบุรี 3 2.50 0.50 3.00 0.00 2.00 1.00 3 100 เขียว
64 วัดโพธาราม 6 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6 100 เขียว
65 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 9 5.50 2.83 7.00 2.00 6.80 2.20 8.78 97.53 เขียว
66 วัดท่า 6 3.00 3.00 3.00 3.00 1.20 4.80 6 100 เขียว
67 วัดธรรมิกาวาส 8 6.33 1.00 6.50 1.00 5.00 1.00 6.94 86.81 เขียว
68 วัดจั่นเจริญศรี 5 3.83 0.83 5.00 0.00 4.60 0.00 4.76 95.11 เขียว
69 วัดบำเพ็ญบุญ 8 5.00 3.00 3.50 4.50 5.20 2.80 8 100 เขียว
70 วัดดอนโพธิ์ศรี 5 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5 100 เขียว
71 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 9 3.00 6.00 3.00 5.50 3.40 5.60 8.83 98.15 เขียว
72 บ้านหนองแจง 12 6.00 4.50 5.50 6.50 5.00 4.00 10.5 87.5 เขียว
73 วัดประชุมธรรม 11 3.00 6.50 2.50 8.50 5.40 5.60 10.5 95.46 เขียว
74 วัดวิจิตรังสิตาราม 3 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3 100 เขียว
75 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 7 2.33 4.67 7.00 0.00 1.40 5.60 7 100 เขียว
76 วัดบ้านใหม่ 7 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 7 100 เขียว
77 ไกรราษฎร์วิทยา 3 2.50 0.50 3.00 0.00 1.80 1.20 3 100 เขียว
78 บ้านวังเดือนห้า 3 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3 100 เขียว
79 วัดพรหมวิหาร 12 11.50 0.50 12.00 0.00 11.60 0.40 12 100 เขียว
80 บ้านไพรนกยูง 12 7.33 4.67 9.50 2.50 5.00 7.00 12 100 เขียว
81 บ้านหนองอ้ายสาม 8 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 8 100 เขียว
82 วัดคลองธรรม 3 1.50 1.50 3.00 0.00 1.80 1.20 3 100 เขียว
83 ท่าบ้านหลวง 5 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5 100 เขียว
84 วัดวิจิตรรังสรรค์ 9 3.00 6.00 9.00 0.00 5.40 3.60 9 100 เขียว
85 วัดสะตือสิงห์ 6 5.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 5.67 94.44 เขียว
86 วัดคลองเกษม 4 2.67 1.33 4.00 0.00 3.80 0.20 4 100 เขียว
87 วัดท่าโบสถ์ 8 6.17 0.50 8.00 0.00 8.00 0.00 7.56 94.44 เขียว
88 วัดศรีเจริญธรรม 5 3.33 1.67 0.00 5.00 2.00 3.00 5 100 เขียว
89 วัดอรัญญวาสี 10 2.83 7.17 0.00 10.00 0.00 10.00 10 100 เขียว
90 บ้านชัฎฝาง 14 10.33 2.50 8.00 2.00 10.80 2.80 12.14 86.75 เขียว
91 บ้านหนองต่อ 14 10.83 3.17 12.00 2.00 12.00 2.00 14 100 เขียว
92 วัดสวนอัมพวัน 2 1.67 0.00 1.50 0.00 2.00 0.00 1.72 86.11 เขียว
93 วัดศรีสโมสร 8 3.00 5.00 0.00 8.00 1.00 7.00 8 100 เขียว
94 บ้านวังคะเคียน 12 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12 100 เขียว
95 บ้านวังหัวเรือ 3 2.00 1.50 0.00 3.00 2.40 0.60 3 100 เขียว
96 วัดวังน้ำขาว 13 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 13.00 13 100 เขียว
97 อนุบาลหนองมะโมง 6 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6 100 เขียว
98 บ้านน้ำพุ 5 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5 100 เขียว
99 บ้านสะพานหิน 14 0.00 14.00 7.00 7.00 0.00 14.00 14 100 เขียว
100 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 4 3.67 0.33 4.00 0.00 4.00 0.00 4 100 เขียว
101 บ้านหนองตะขบ 18 14.33 3.67 18.00 0.00 10.20 7.40 17.87 99.26 เขียว
102 บ้านดอนใหญ่ 2 1.00 1.00 0.00 2.00 1.20 0.80 2 100 เขียว
103 บ้านเขาเกล็ด 9 9.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 9 100 เขียว
104 บ้านบ่อยายส้ม 7 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 7 100 เขียว
105 บ้านเก่า 3 0.67 2.33 0.00 3.00 0.00 3.00 3 100 เขียว
106 บ้านกะบกเตี้ย 14 6.17 7.50 12.00 2.00 6.80 6.00 13.49 96.35 เขียว
107 อนุบาลเนินขาม 11 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 11.00 11 100 เขียว
108 บ้านวังคอไห 18 2.33 15.67 2.50 15.50 0.40 17.60 18 100 เขียว
109 บ้านหนองยาง 15 9.17 5.83 13.00 2.00 6.20 8.80 15 100 เขียว
110 บ้านสุขเดือนห้า 5 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5 100 เขียว

สรุป มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวม
จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 110
รวมเฉลี่ยจำนวนครูที่ได้ระดับดีขึ้นไป มฐ.3 871.88
มาตรฐานที่ 3 ร้อยละระดับดีขึ้นไป 10,840.95
ระดับ (สถานะ) เขียว
สัญลักษณ์ (เขียว=ดี/ดีเยี่ยม, เหลือง=พอใช้, แดง=ปรับปรุง)โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ