มารฐานด้านการจัดการศึกษา 1_11  
ที่โรงเรียนมฐ.1
ระดับ
มฐ.2
ระดับ
มฐ.3
ระดับ
มฐ.4
ระดับ
มฐ.5
ระดับ
มฐ.6
ระดับ
มฐ.7
ระดับ
มฐ.8
ระดับ
มฐ.9
ระดับ
มฐ.10
ระดับ
มฐ.11
ระดับ
รวม (100)คุณภาพแปลความสถานะ
1 วัดหลวงพ่อขาว 5 5 5 4 5 4 แก้ไข
2 วัดไผ่โพธิ์ทอง 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 3 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
3 บ้านท่าไม้ 5 4 3 3 4 3 แก้ไข
4 วัดธรรมามูล 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 97.00 5 ดีเยี่ยม 97.00
5 ชุมชนวัดดักคะนน 5 5 5 5 5 98.67 5 ดีเยี่ยม 98.67
6 วัดสระเนินพระราม 5 4 4 4 4 3 97.05 5 ดีเยี่ยม 97.05
7 บ้านหนองแค 5 5 5 3 5 4 แก้ไข
8 วัดนางลือ 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 99.81 5 ดีเยี่ยม 99.81
9 วัดศรีวิชัย 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
10 พระยาตาก 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 94.86 5 ดีเยี่ยม 94.86
11 อนุบาลชัยนาท 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99.90 5 ดีเยี่ยม 99.90
12 ลัดดาประชาสรรค์ 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
13 อนุบาลเมืองชัยนาท 5 5 5 4 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
14 วัดโรงวัว 5 5 5 4 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
15 วัดแหลมหว้า 5 4 5 5 4 5 99.97 5 ดีเยี่ยม 99.97
16 วัดดอนรังนก 5 4 4 3 4 4 แก้ไข
17 วัดเนินถ่าน 5 3 4 3 4 3 99.86 5 ดีเยี่ยม 99.86
18 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99.03 5 ดีเยี่ยม 99.03
19 วัดพิกุลงาม 5 3 3 3 3 3 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
20 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
21 อนุบาลมโนรมย์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99.69 5 ดีเยี่ยม 99.69
22 วัดใหญ่ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.06 5 ดีเยี่ยม 100.06
23 ไทยรัฐวิทยา 57 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
24 วัดหัวยาง 5 5 4 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
25 บ้านหางน้ำหนองแขม 0 3 3 3 0 3 60.00 3 ดี 60.00
26 วัดโคกแจง 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
27 บ้านเนินไผ่ 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
28 วัดธรรมขันธ์ 5 4 4 4 4 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
29 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 5 5 5 5 5 แก้ไข
30 วัดบ่อแร่ 5 2 4 3 3 3 92.00 5 ดีเยี่ยม 92.00
31 วัดหนองจิก 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
32 สำราญราษฎร์บำรุง 5 4 3 3 4 3 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
33 วัดวังหมัน 5 3 3 3 3 3 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
34 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 5 3 3 3 3 3 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
35 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 5 5 5 5 5 5 แก้ไข
36 บ้านทุ่งกว้าง 5 4 3 3 3 99.22 5 ดีเยี่ยม 99.22
37 วัดโคกสุก 5 5 5 5 4 3 3 3 3 5 3 95.87 5 ดีเยี่ยม 95.87
38 วัดดอนตูมกมลาวาส 5 5 5 5 5 2 4 1 3 5 2 84.00 4 ดีมาก 84.00
39 วัดหนองบัว 5 1 2 1 3 1 แก้ไข
40 วัดนมโฑ 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 99.56 5 ดีเยี่ยม 99.56
41 วัดเขาแก้ว 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 3 แก้ไข
42 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 5 4 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
43 วัดบ้านหนอง 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
44 เขื่อนเจ้าพระยา 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
45 วัดกรุณา 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
46 วัดมะฝ่อฯ 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 100.67 5 ดีเยี่ยม 100.67
47 วัดโคกจันทน์ 5 3 3 3 3 3 แก้ไข
48 บ้านคลองยาง 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
49 วัดตะกู 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
50 วัดมะปราง 5 5 5 5 5 5 107.71 5 ดีเยี่ยม 107.71
51 วัดดอนตะไล้ 5 5 5 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
52 อนุบาลสรรพยา 5 5 4 5 5 4 99.67 5 ดีเยี่ยม 99.67
53 วัดโพธิมงคล 5 4 4 4 4 4 แก้ไข
54 วัดกำแพง (สรรพยา) 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 97.50 5 ดีเยี่ยม 97.50
55 วัดหลวงสิริบูรณาราม 5 3 3 3 4 3 แก้ไข
56 วัดยางศรีเจริญ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
57 วัดศรีมงคล 5 5 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
58 วัดหาดอาษา 5 5 5 3 5 3 4 3 4 5 3 98.25 5 ดีเยี่ยม 98.25
59 บ้านทุ่งกระถิน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
60 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 5 2 3 4 4 4 97.90 5 ดีเยี่ยม 97.90
61 วัดเทพรัตวนาราม 5 3 3 3 3 3 แก้ไข
62 เทพรัตน์ 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 98.71 5 ดีเยี่ยม 98.71
63 วัดหนองแขม 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 แก้ไข
64 วัดโพธิ์งาม 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 98.72 5 ดีเยี่ยม 98.72
65 วัดสนามชัย 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
66 วัดสังฆาราม 5 2 3 4 3 4 91.25 5 ดีเยี่ยม 91.25
67 วัดมะเห-ยงคณ์ 5 5 5 5 5 5 100.50 5 ดีเยี่ยม 100.50
68 วัดโพธิ์ทอง 5 5 5 5 5 3 3 2 3 5 2 95.00 5 ดีเยี่ยม 95.00
69 วัดหัวเด่น 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99.05 5 ดีเยี่ยม 99.05
70 วัดโฆสิตาราม 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 แก้ไข
71 วัดหอระฆัง 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
72 วัดสกุณาราม 5 5 5 5 5 5 99.10 5 ดีเยี่ยม 99.10
73 วัดท่าสมอ 5 5 5 5 5 5 99.88 5 ดีเยี่ยม 99.88
74 วัดกำแพง 5 5 5 5 5 99.82 5 ดีเยี่ยม 99.82
75 วัดพระแก้ว 5 3 3 4 4 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
76 วัดใหม่สรรคบุรี 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 99.89 5 ดีเยี่ยม 99.89
77 วัดโพธาราม 5 5 5 5 4 100.31 5 ดีเยี่ยม 100.31
78 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 5 5 5 5 5 4 99.96 5 ดีเยี่ยม 99.96
79 วัดท่า 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
80 วัดธรรมิกาวาส 5 5 4 5 5 4 96.33 5 ดีเยี่ยม 96.33
81 วัดจั่นเจริญศรี 5 4 4 4 4 98.22 5 ดีเยี่ยม 98.22
82 วัดบำเพ็ญบุญ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
83 วัดคลองงิ้ว 5 4 4 4 4 4 98.94 5 ดีเยี่ยม 98.94
84 วัดดอนโพธิ์ศรี 5 3 3 3 4 3 91.86 5 ดีเยี่ยม 91.86
85 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 5 5 4 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
86 วัดประชุมธรรม 5 4 5 3 4 97.88 5 ดีเยี่ยม 97.88
87 วัดวิจิตรังสิตาราม 5 4 3 3 4 4 97.75 5 ดีเยี่ยม 97.75
88 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
89 วัดบ้านใหม่ 5 5 5 5 4 3 4 3 5 3 97.00 5 ดีเยี่ยม 97.00
90 ไกรราษฎร์วิทยา 5 3 3 3 4 3 103.64 5 ดีเยี่ยม 103.64
91 บ้านวังเดือนห้า 5 5 3 2 5 5 4 4 5 5 4 90.29 5 ดีเยี่ยม 90.29
92 วัดพรหมวิหาร 5 4 5 5 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
93 บ้านไพรนกยูง 5 5 5 5 5 4 แก้ไข
94 บ้านหนองอ้ายสาม 5 5 5 5 5 3 3 2 3 5 3 94.91 5 ดีเยี่ยม 94.91
95 วัดคลองธรรม 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 99.83 5 ดีเยี่ยม 99.83
96 ท่าบ้านหลวง 5 5 5 5 5 2 4 1 3 5 2 84.00 4 ดีมาก 84.00
97 วัดวิจิตรรังสรรค์ 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 99.33 5 ดีเยี่ยม 99.33
98 วัดสะตือสิงห์ 5 5 3 5 5 3 4 3 5 2 88.96 4 ดีมาก 88.96
99 วัดวงเดือน 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
100 วัดคลองเกษม 5 5 4 4 5 96.76 5 ดีเยี่ยม 96.76
101 วัดท่าโบสถ์ 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
102 วัดศรีเจริญธรรม 5 4 4 5 4 3 99.67 5 ดีเยี่ยม 99.67
103 วัดอรัญญวาสี 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
104 บ้านชัฎฝาง 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
105 วัดสระดู่ 5 4 5 4 5 4 แก้ไข
106 บ้านหมื่นเทพ 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
107 ชุมชนคลองจันทน์ 5 4 5 5 5 5 แก้ไข
108 อนุบาลหันคา 3 2 3 1 2 1 61.20 3 ดี 61.20
109 วัดสวนอัมพวัน 5 3 3 3 3 3 97.14 5 ดีเยี่ยม 97.14
110 วัดศรีสโมสร 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 97.47 5 ดีเยี่ยม 97.47
111 บ้านวังคะเคียน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
112 บ้านวังหัวเรือ 5 5 5 5 5 5 80.00 4 ดีมาก 80.00
113 วัดวังน้ำขาว 5 5 4 4 4 99.64 5 ดีเยี่ยม 99.64
114 บ้านน้ำพุ 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
115 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 5 4 4 3 4 4 96.23 5 ดีเยี่ยม 96.23
116 บ้านหนองตะขบ 5 4 4 4 5 3 3 3 3 5 3 97.07 5 ดีเยี่ยม 97.07
117 บ้านดอนใหญ่ 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
118 บ้านเขาเกล็ด 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 3 99.00 5 ดีเยี่ยม 99.00
119 บ้านบ่อยายส้ม 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 แก้ไข
120 บ้านเก่า 5 3 4 4 4 100.00 5 ดีเยี่ยม 100.00
121 บ้านกะบกเตี้ย 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 99.39 5 ดีเยี่ยม 99.39
122 บ้านเขาราวเทียนทอง 5 4 4 4 4 4 แก้ไข
123 อนุบาลเนินขาม 5 5 5 5 5 5 แก้ไข
124 บ้านวังคอไห 5 2 3 4 4 3 98.00 5 ดีเยี่ยม 98.00
125 บ้านหนองยาง 5 5 4 5 4 แก้ไข
126 บ้านสุขเดือนห้า 5 5 4 5 5 5 แก้ไข


               สรุป มฐ.1-11 ชั้นอนุบาล 1-2 โดยรวม

จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 126
รวมคะแนนทั้งหมด มฐ.1-11 ของทุกโรงเรียน 10,160.95
คะแนนเฉลี่ย (ภาพรวมของ สพป.) 80.64
ระดับ 4
แปลความ ดีมาก
โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ