มาตรฐานที่ 1 แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล/กรอกผิด  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป
ที่ โรงเรียน น.ร. ดี ดีเยี่ยม รวม ดี ดีเยี่ยม รวม รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับ สถานะ graph
1 วัดหลวงพ่อขาว 1 1 0 1 0 1 1 1 100 เขียว กราฟ
2 วัดไผ่โพธิ์ทอง 11 6.2 4.8 11 8.88 0.38 9.25 10.13 92.05 เขียว กราฟ
3 บ้านท่าไม้ 23 5.7 14.3 20 0.63 19.38 20 20 86.96 เขียว กราฟ
4 วัดธรรมามูล 9 3.9 3.9 7.8 2.25 6.25 8.5 8.15 90.56 เขียว กราฟ
5 ชุมชนวัดดักคะนน 24 2 20 22 12 12 24 23 95.84 เขียว กราฟ
6 วัดสระเนินพระราม 6 3.5 2.2 5.7 4 1.25 5.25 5.48 91.25 เขียว กราฟ
7 บ้านหนองแค 17 5.3 8.5 13.8 1.5 14.5 16 14.9 87.65 เขียว กราฟ
8 ชุมชนวัดวังเคียน 17 9 5.4 14.4 10 6 16 15.2 NaN 0 กราฟ
9 วัดนางลือ 14 8.7 2.8 11.5 4.13 9.63 13.75 12.63 90.18 เขียว กราฟ
10 พระยาตาก 12 4.4 5.2 9.6 4 5.88 9.88 9.74 81.15 เขียว กราฟ
11 อนุบาลชัยนาท 321 93 228 321 68 253 321 321 100 เขียว กราฟ
12 ลัดดาประชาสรรค์ 12 6.1 5.9 12 5.25 6.75 12 12 100 เขียว กราฟ
13 วัดหนองเต่าดำ 2 2 0 2 2 0 2 2 100 เขียว กราฟ
14 วัดแหลมหว้า 17 5 11.6 16.6 0 17 17 16.8 98.83 เขียว กราฟ
15 วัดเนินถ่าน 5 2.4 2 4.4 0.5 4.5 5 4.7 94 เขียว กราฟ
16 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 20 4.4 12.9 17.3 0 20 20 18.65 93.25 เขียว กราฟ
17 วัดพิกุลงาม 7 2 4 6 2 4 6 6 85.71 เขียว กราฟ
18 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 11 3.1 6.4 9.5 5.5 5.5 11 10.25 93.19 เขียว กราฟ
19 อนุบาลมโนรมย์ 21 6.8 12.9 19.7 7.5 12.5 20 19.85 94.53 เขียว กราฟ
20 วัดใหญ่ 18 7.2 7.1 14.3 5.38 12.38 17.75 16.02 89.03 เขียว กราฟ
21 วัดหัวยาง 15 14 0.6 14.6 15 0 15 14.8 98.67 เขียว กราฟ
22 บ้านหัวถนน 11 2.4 5.6 8 2.63 8.38 11 9.5 86.37 เขียว กราฟ
23 บ้านเนินไผ่ 3 1.9 1.1 3 0.38 2.63 3 3 100 เขียว กราฟ
24 วัดธรรมขันธ์ 5 4.6 0.4 5 0 5 5 5 100 เขียว กราฟ
25 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 16 9.8 3.9 13.7 9 4.75 13.75 13.73 85.79 เขียว กราฟ
26 วัดหนองจิก 11 4.3 5.4 9.7 3.13 7.75 10.88 10.29 93.52 เขียว กราฟ
27 สำราญราษฎร์บำรุง 6 1.4 4.3 5.7 0 6 6 5.85 97.5 เขียว กราฟ
28 วัดวังหมัน 18 0 18 18 0 18 18 18 100 เขียว กราฟ
29 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 5 1.5 3 4.5 0 5 5 4.75 95 เขียว กราฟ
30 วัดโคกสุก 10 4.4 5.5 9.9 0.63 9.38 10 9.95 99.5 เขียว กราฟ
31 วัดดอนตูมกมลาวาส 5 1.6 0.2 1.8 4.88 0 4.88 3.34 66.75 แดง กราฟ
32 วัดนมโฑ 11 4.3 4.8 9.1 0.63 10.38 11 10.05 91.37 เขียว กราฟ
33 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 7 3 3 6 7 0 7 6.5 92.85 เขียว กราฟ
34 วัดบ้านหนอง 8 7 0 7 7 0 7 7 87.5 เขียว กราฟ
35 เขื่อนเจ้าพระยา 17 17 0 17 17 0 17 17 100 เขียว กราฟ
36 วัดกรุณา 1 1 0 1 1 0 1 1 100 เขียว กราฟ
37 วัดมะฝ่อฯ 5 4.5 0 4.5 4.88 0 4.88 4.69 93.75 เขียว กราฟ
38 วัดโคกจันทน์ 1 0.7 0 0.7 1 0 1 0.85 85 เขียว กราฟ
39 บ้านคลองยาง 13 9 4 13 8 5 13 13 100 เขียว กราฟ
40 วัดตะกู 4 4 0 4 0.88 3.13 4 4 100 เขียว กราฟ
41 วัดมะปราง 11 4.9 5 9.9 2.88 7.38 10.25 10.07 91.59 เขียว กราฟ
42 วัดดอนตะไล้ 10 5.5 4.5 10 5 5 10 10 100 เขียว กราฟ
43 อนุบาลสรรพยา 11 3.7 4.9 8.6 1.88 9.13 11 9.8 89.09 เขียว กราฟ
44 วัดโพธิมงคล 7 7 0 7 7 0 7 7 100 เขียว กราฟ
45 วัดหลวงสิริบูรณาราม 2 1.4 0 1.4 1.75 0 1.75 1.58 78.75 เหลือง กราฟ
46 วัดยางศรีเจริญ 7 6 1 7 6 1 7 7 100 เขียว กราฟ
47 วัดศรีมงคล 21 7.4 12.1 19.5 1.5 19.5 21 20.25 96.43 เขียว กราฟ
48 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 7 1 5.4 6.4 0 7 7 6.7 95.72 เขียว กราฟ
49 วัดหาดอาษา 4 2.9 0 2.9 3.63 0.38 4 3.45 86.25 เขียว กราฟ
50 บ้านทุ่งกระถิน 14 6.7 4.3 11 6.75 6.75 13.5 12.25 NaN 0 กราฟ
51 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 14 6.7 1.3 8 7 6 13 10.5 75 เหลือง กราฟ
52 วัดโพธิ์งาม 17 4.3 6.1 10.4 5.88 9.25 15.13 12.77 75.08 เหลือง กราฟ
53 วัดสนามชัย 7 2.8 3.8 6.6 4.25 2.75 7 6.8 97.15 เขียว กราฟ
54 วัดสังฆาราม 18 5.7 5.8 11.5 9.88 8.13 18 14.75 81.95 เขียว กราฟ
55 วัดท่ากระแส 4 2.3 1.2 3.5 4 0 4 3.75 93.75 เขียว กราฟ
56 วัดหัวเด่น 12 2.4 7.5 9.9 0 12 12 10.95 91.25 เขียว กราฟ
57 วัดโฆสิตาราม 26 8.2 9.5 17.7 8.88 14.75 23.63 20.67 79.47 เขียว กราฟ
58 วัดหอระฆัง 6 6 0 6 3.75 2.25 6 6 100 เขียว กราฟ
59 วัดสกุณาราม 9 3.7 3.5 7.2 4.13 4.88 9 8.1 90 เขียว กราฟ
60 วัดท่าสมอ 3 2.1 0.4 2.5 0.38 2.63 3 2.75 91.67 เขียว กราฟ
61 วัดกำแพง 10 3.7 6.3 10 2.75 7.25 10 10 100 เขียว กราฟ
62 วัดพระแก้ว 12 2.6 9.4 12 1.75 10.25 12 12 100 เขียว กราฟ
63 วัดใหม่สรรคบุรี 4 2.9 0.8 3.7 2.88 1.13 4 3.85 96.25 เขียว กราฟ
64 วัดโพธาราม 22 6.3 15.1 21.4 0.13 21.88 22 21.7 98.64 เขียว กราฟ
65 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 19 11.8 6.6 18.4 9.75 8.25 18 18.2 95.79 เขียว กราฟ
66 วัดท่า 15 8.1 2.3 10.4 11.13 0.88 12 11.2 74.66 เหลือง กราฟ
67 วัดธรรมิกาวาส 6 3.3 0.7 4 3.25 0.75 4 4 66.67 แดง กราฟ
68 วัดจั่นเจริญศรี 15 6.4 5.1 11.5 3.25 11.38 14.63 13.07 87.09 เขียว กราฟ
69 วัดบำเพ็ญบุญ 18 10.6 5.1 15.7 9 9 18 16.85 93.61 เขียว กราฟ
70 วัดดอนโพธิ์ศรี 12 5.2 1.4 6.6 5 0.5 5.5 6.05 50.42 แดง กราฟ
71 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 21 3.5 14.1 17.6 2.75 18.25 21 19.3 91.91 เขียว กราฟ
72 บ้านหนองแจง 13 5 5.8 10.8 5.88 5.63 11.5 11.15 85.77 เขียว กราฟ
73 วัดประชุมธรรม 10 5.9 5.3 11.2 1.25 10.75 12 11.6 96.67 เขียว กราฟ
74 วัดวิจิตรังสิตาราม 8 4.1 2.4 6.5 4.38 3.63 8 7.25 90.63 เขียว กราฟ
75 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 22 8.7 9.8 18.5 7 15 22 20.25 92.05 เขียว กราฟ
76 วัดบ้านใหม่ 11 1.5 7 8.5 1.38 9.5 10.88 9.69 88.07 เขียว กราฟ
77 ไกรราษฎร์วิทยา 7 4.8 0.7 5.5 7 0 7 6.25 89.29 เขียว กราฟ
78 บ้านวังเดือนห้า 9 4.4 1.8 6.2 1.75 6.5 8.25 7.23 80.28 เขียว กราฟ
79 วัดพรหมวิหาร 11 4.3 5 9.3 7.5 2.25 9.75 9.53 86.6 เขียว กราฟ
80 บ้านไพรนกยูง 18 9 4.5 13.5 0 18 18 15.75 87.5 เขียว กราฟ
81 บ้านหนองอ้ายสาม 25 5.5 11 16.5 2.13 22.38 24.5 20.5 82 เขียว กราฟ
82 วัดคลองธรรม 6 4.4 1 5.4 6 0 6 5.7 95 เขียว กราฟ
83 ท่าบ้านหลวง 11 5.7 2.4 8.1 3.75 7.25 11 9.55 86.82 เขียว กราฟ
84 วัดวิจิตรรังสรรค์ 9 4.2 1.4 5.6 2.38 6.5 8.88 7.24 80.41 เขียว กราฟ
85 วัดสะตือสิงห์ 7 2.4 1.7 4.1 6 0.5 6.5 5.3 75.72 เหลือง กราฟ
86 วัดคลองเกษม 10 7.4 2 9.4 9 0.88 9.88 9.64 96.38 เขียว กราฟ
87 วัดท่าโบสถ์ 23 16.7 1.2 17.9 16.63 5.75 22.38 20.14 87.56 เขียว กราฟ
88 วัดศรีเจริญธรรม 15 8.7 3 11.7 15 0 15 13.35 89 เขียว กราฟ
89 วัดอรัญญวาสี 8 3.2 2.8 6 0.25 7.75 8 7 87.5 เขียว กราฟ
90 บ้านชัฎฝาง 20 9.2 5 14.2 15.63 4.38 20 17.1 85.5 เขียว กราฟ
91 บ้านหนองต่อ 15 5.5 6.4 11.9 0.63 14.38 15 13.45 89.67 เขียว กราฟ
92 วัดสวนอัมพวัน 4 0.3 1.8 2.1 0.38 3.13 3.5 2.8 70 เหลือง กราฟ
93 วัดศรีสโมสร 28 8.2 11.2 19.4 7.75 19.63 27.38 23.39 83.53 เขียว กราฟ
94 บ้านวังคะเคียน 8 2.6 5 7.6 0 8 8 7.8 97.5 เขียว กราฟ
95 บ้านวังหัวเรือ 2 1.3 0.5 1.8 1.25 0.75 2 1.9 95 เขียว กราฟ
96 วัดวังน้ำขาว 21 2.8 15.2 18 1.88 19.13 21 19.5 92.86 เขียว กราฟ
97 อนุบาลหนองมะโมง 16 3.5 1.8 5.3 7.25 1.88 9.13 7.22 45.08 แดง กราฟ
98 บ้านน้ำพุ 5 0.6 4.1 4.7 0 5 5 4.85 97 เขียว กราฟ
99 บ้านสะพานหิน 36 11 18.5 29.5 16.13 22.63 38.75 34.13 94.8 เขียว กราฟ
100 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 12 5 0.8 5.8 4.63 0.25 4.88 5.34 44.48 แดง กราฟ
101 บ้านหนองตะขบ 13 4.2 4.2 8.4 5.88 6.63 12.5 10.45 80.38 เขียว กราฟ
102 บ้านดอนใหญ่ 4 3 1 4 1 3 4 4 100 เขียว กราฟ
103 บ้านเขาเกล็ด 1 0.9 0 0.9 1 0 1 0.95 95 เขียว กราฟ
104 บ้านบ่อยายส้ม 17 7.1 7.1 14.2 0.88 16.13 17 15.6 91.77 เขียว กราฟ
105 บ้านเก่า 9 4.7 3.4 8.1 5.38 3.38 8.75 8.43 93.61 เขียว กราฟ
106 บ้านกะบกเตี้ย 19 13.2 2.8 16 15.13 2.75 17.88 16.94 89.15 เขียว กราฟ
107 อนุบาลเนินขาม 19 3.4 12.6 16 0.38 18 18.38 17.19 90.46 เขียว กราฟ
108 บ้านวังคอไห 24 10 0 10 0.63 23.38 24 17 70.84 เหลือง กราฟ
109 บ้านหนองยาง 22 9 7.1 16.1 0 22 22 19.05 86.59 เขียว กราฟ
110 บ้านสุขเดือนห้า 11 1 9.9 10.9 0 10.88 10.88 10.89 98.98 เขียว กราฟ

สรุป มาตรฐาน 1 สำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม
จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 110
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,633.00
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป มฐ.1 1,486.26
มาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป 87.96
ระดับ (สถานะ) เขียว
สัญลักษณ์ (เขียว=ดี/ดีเยี่ยม, เหลือง=พอใช้, แดง=ปรับปรุง)โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ