มาตรฐานที่ 1 แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้วชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล/กรอกผิด  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป
ที่ โรงเรียน น.ร. ดี ดีเยี่ยม รวม ดี ดีเยี่ยม รวม รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับ สถานะ graph
1 วัดหลวงพ่อขาว 2 0.7 1.3 2 0 2 2 2 100 เขียว กราฟ
2 วัดไผ่โพธิ์ทอง 5 3.4 1.6 5 2 3 5 5 100 เขียว กราฟ
3 บ้านท่าไม้ 21 3.2 14.1 17.3 4.75 15.25 20 18.65 88.81 เขียว กราฟ
4 วัดธรรมามูล 5 2.1 1.9 4 1 3.63 4.63 4.31 86.25 เขียว กราฟ
5 ชุมชนวัดดักคะนน 17 6 9 15 7.63 9.13 16.75 15.88 93.39 เขียว กราฟ
6 วัดสระเนินพระราม 7 4.1 0 4.1 5 0.25 5.25 4.68 66.79 แดง กราฟ
7 บ้านหนองแค 13 3.6 6.3 9.9 0.38 12.63 13 11.45 88.08 เขียว กราฟ
8 ชุมชนวัดวังเคียน 20 7.2 10.8 18 8 12 20 19 NaN 0 กราฟ
9 วัดนางลือ 20 6.7 11.1 17.8 4.38 15.63 20 18.9 94.5 เขียว กราฟ
10 วัดศรีวิชัย 15 2.6 11.5 14.1 0 15 15 14.55 97 เขียว กราฟ
11 พระยาตาก 8 3.2 3.4 6.6 3.5 4 7.5 7.05 88.13 เขียว กราฟ
12 อนุบาลชัยนาท 326 97 224 321 28 298 326 323.5 99.24 เขียว กราฟ
13 ลัดดาประชาสรรค์ 8 4 3.6 7.6 2.5 5.5 8 7.8 97.5 เขียว กราฟ
14 อนุบาลเมืองชัยนาท 22 7.9 11.6 19.5 13.88 8.13 22 20.75 94.32 เขียว กราฟ
15 วัดโรงวัว 16 7.2 8.8 16 6.25 9.75 16 16 100 เขียว กราฟ
16 วัดหนองเต่าดำ 4 0.6 2.7 3.3 1 3 4 3.65 91.25 เขียว กราฟ
17 วัดแหลมหว้า 14 5.7 7.4 13.1 0 14 14 13.55 96.79 เขียว กราฟ
18 วัดเนินถ่าน 3 0.5 2.5 3 0.38 2.63 3 3 100 เขียว กราฟ
19 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 14 7.6 2 9.6 10 2.5 12.5 11.05 78.93 เหลือง กราฟ
20 วัดพิกุลงาม 1 1 0 1 1 0 1 1 100 เขียว กราฟ
21 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 7 4.6 2.2 6.8 5 2 7 6.9 98.57 เขียว กราฟ
22 อนุบาลมโนรมย์ 20 7.1 11.8 18.9 9.13 10 19.13 19.02 95.07 เขียว กราฟ
23 วัดใหญ่ 20 5.8 10.5 16.3 0.25 18.75 19 17.65 88.25 เขียว กราฟ
24 ไทยรัฐวิทยา 57 19 16 0 16 16 0 16 16 84.21 เขียว กราฟ
25 วัดหัวยาง 9 3.2 5.8 9 0.25 8.75 9 9 100 เขียว กราฟ
26 บ้านหางน้ำหนองแขม 3 0.8 2.2 3 0.38 2.63 3 3 100 เขียว กราฟ
27 บ้านไร่พัฒนา 8 1.7 5.1 6.8 0 8 8 7.4 92.5 เขียว กราฟ
28 บ้านเขาแหลม 1 0.6 0 0.6 0.5 0 0.5 0.55 55 แดง กราฟ
29 บ้านหัวถนน 10 0.3 8.4 8.7 0.25 9.63 9.88 9.29 92.88 เขียว กราฟ
30 วัดโคกแจง 20 5.7 14.3 20 7.13 12.75 19.88 19.94 99.69 เขียว กราฟ
31 บ้านเนินไผ่ 5 2.5 2.5 5 0.63 4.38 5 5 100 เขียว กราฟ
32 วัดธรรมขันธ์ 5 5 0 5 0 5 5 5 100 เขียว กราฟ
33 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 17 6.1 3.4 9.5 3.88 7.75 11.63 10.57 62.13 แดง กราฟ
34 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 17 11.1 4.3 15.4 13.88 2.38 16.25 15.83 93.09 เขียว กราฟ
35 วัดหนองตาตน 11 5.1 2.8 7.9 7.88 2.38 10.25 9.07 82.5 เขียว กราฟ
36 วัดหนองจิก 5 2.4 2.2 4.6 1.25 3.75 5 4.8 96 เขียว กราฟ
37 สำราญราษฎร์บำรุง 5 2.9 2.1 5 0 5 5 5 100 เขียว กราฟ
38 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 3 1.1 1.8 2.9 0 3 3 2.95 98.34 เขียว กราฟ
39 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 18 4.5 11.5 16 0.5 17.13 17.63 16.81 93.41 เขียว กราฟ
40 บ้านทุ่งกว้าง 3 3 0 3 3 0 3 3 100 เขียว กราฟ
41 วัดโคกสุก 6 6 0 6 4 2 6 6 100 เขียว กราฟ
42 วัดดอนตูมกมลาวาส 2 1.8 0 1.8 0.75 1.25 2 1.9 95 เขียว กราฟ
43 วัดนมโฑ 21 9.4 10 19.4 8.5 12.5 21 20.2 96.19 เขียว กราฟ
44 วัดเขาแก้ว 6 4.6 1.1 5.7 6 0 6 5.85 97.5 เขียว กราฟ
45 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 8 6 2 8 6 2 8 8 100 เขียว กราฟ
46 วัดบ้านหนอง 13 4.1 7.9 12 2 10.25 12.25 12.13 93.27 เขียว กราฟ
47 วัดอินทาราม 8 3.4 3.8 7.2 0 8 8 7.6 95 เขียว กราฟ
48 เขื่อนเจ้าพระยา 26 26 0 26 26 0 26 26 100 เขียว กราฟ
49 วัดกรุณา 4 2 2 4 2 2 4 4 100 เขียว กราฟ
50 วัดมะฝ่อฯ 4 3.5 0 3.5 4 0 4 3.75 93.75 เขียว กราฟ
51 วัดโคกจันทน์ 1 0.1 0 0.1 0.63 0 0.63 0.37 36.25 แดง กราฟ
52 บ้านคลองยาง 11 6 5 11 6 5 11 11 100 เขียว กราฟ
53 วัดตะกู 7 5 2 7 0 7 7 7 100 เขียว กราฟ
54 วัดมะปราง 14 8.3 4.7 13 3.38 10.13 13.5 13.25 94.65 เขียว กราฟ
55 วัดสมอ 7 4 3 7 4 3 7 7 100 เขียว กราฟ
56 วัดดอนตะไล้ 9 5.2 3.8 9 3.5 5.5 9 9 100 เขียว กราฟ
57 อนุบาลสรรพยา 17 1.4 15 16.4 0.63 16.38 17 16.7 98.24 เขียว กราฟ
58 วัดโพธิมงคล 3 2 1 3 2 1 3 3 100 เขียว กราฟ
59 วัดกำแพง (สรรพยา) 5 4.2 0 4.2 4.38 0 4.38 4.29 85.75 เขียว กราฟ
60 วัดหลวงสิริบูรณาราม 2 1.3 0.4 1.7 1.88 0 1.88 1.79 89.38 เขียว กราฟ
61 วัดยางศรีเจริญ 5 3 2 5 3 2 5 5 100 เขียว กราฟ
62 วัดศรีมงคล 20 2.3 16.9 19.2 0.5 19 19.5 19.35 96.75 เขียว กราฟ
63 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 2 0.2 1.4 1.6 0 2 2 1.8 90 เขียว กราฟ
64 วัดหาดอาษา 11 7 2.2 9.2 7.5 3.25 10.75 9.98 90.69 เขียว กราฟ
65 บ้านทุ่งกระถิน 14 7.1 3.7 10.8 8.13 5.25 13.38 12.09 NaN 0 กราฟ
66 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 10 5.4 1.6 7 4.63 4.75 9.38 8.19 81.88 เขียว กราฟ
67 วัดเทพรัตวนาราม 8 3.4 0.3 3.7 3.38 2 5.38 4.54 56.72 แดง กราฟ
68 วัดอารีทวีวนาราม 11 1.1 9.9 11 0 11 11 11 100 เขียว กราฟ
69 วัดหนองแขม 15 6.4 4.3 10.7 15 0 15 12.85 85.67 เขียว กราฟ
70 วัดโพธิ์งาม 21 5.2 11.3 16.5 3.63 14.88 18.5 17.5 83.34 เขียว กราฟ
71 วัดสนามชัย 7 2.7 4.3 7 3.5 3.5 7 7 100 เขียว กราฟ
72 วัดสังฆาราม 20 12.2 3.8 16 13.25 5.63 18.88 17.44 87.19 เขียว กราฟ
73 วัดมะเห-ยงคณ์ 5 0.4 3 3.4 2 3 5 4.2 84 เขียว กราฟ
74 วัดท่ากระแส 6 1.9 2.2 4.1 1.88 3.88 5.75 4.93 82.08 เขียว กราฟ
75 วัดโพธิ์ทอง 5 1.4 3 4.4 5 0 5 4.7 94 เขียว กราฟ
76 วัดหัวเด่น 24 7.5 10.4 17.9 0.88 22.63 23.5 20.7 86.25 เขียว กราฟ
77 วัดโฆสิตาราม 11 4.3 2.3 6.6 8.25 2.38 10.63 8.62 78.3 เหลือง กราฟ
78 วัดหอระฆัง 7 7 0 7 7 0 7 7 100 เขียว กราฟ
79 วัดสกุณาราม 9 5.8 2.7 8.5 6.63 2.25 8.88 8.69 96.53 เขียว กราฟ
80 วัดท่าสมอ 4 2 1.7 3.7 0.75 3.25 4 3.85 96.25 เขียว กราฟ
81 วัดกำแพง 10 5.2 9.6 14.8 3 12.88 15.88 15.34 95.86 เขียว กราฟ
82 วัดพระแก้ว 8 4.1 2.8 6.9 2.25 5.75 8 7.45 93.13 เขียว กราฟ
83 วัดใหม่สรรคบุรี 3 2.6 0.3 2.9 2 1 3 2.95 98.34 เขียว กราฟ
84 วัดโพธาราม 14 3.8 7.2 11 0 14 14 12.5 89.29 เขียว กราฟ
85 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 13 4 7.3 11.3 3.75 8.75 12.5 11.9 91.55 เขียว กราฟ
86 วัดท่า 13 7.5 4.3 11.8 10 2.88 12.88 12.34 94.91 เขียว กราฟ
87 วัดธรรมิกาวาส 2 1.1 0.9 2 1.5 0.5 2 2 100 เขียว กราฟ
88 วัดจั่นเจริญศรี 11 4.9 4.2 9.1 3.13 7.63 10.75 9.93 90.23 เขียว กราฟ
89 วัดบำเพ็ญบุญ 16 7.8 6.2 14 3.88 12.13 16 15 93.75 เขียว กราฟ
90 วัดคลองงิ้ว 14 5.7 3.1 8.8 4.88 6.63 11.5 10.15 72.51 เหลือง กราฟ
91 วัดดอนโพธิ์ศรี 10 5 2.2 7.2 5.25 3.63 8.88 8.04 80.38 เขียว กราฟ
92 ชุมชนวัดมาติการาม 52 13.1 23.8 36.9 13.75 36.38 50.13 43.52 NaN 0 กราฟ
93 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 31 7.7 15.8 23.5 3.5 27.38 30.88 27.19 87.7 เขียว กราฟ
94 บ้านสระแก้ว 7 3.2 2 5.2 0 7 7 6.1 87.15 เขียว กราฟ
95 บ้านหนองแจง 14 4.1 6.9 11 5.13 7.38 12.5 11.75 83.93 เขียว กราฟ
96 วัดประชุมธรรม 12 7.8 8 15.8 8.13 6.88 15 15.4 90.59 เขียว กราฟ
97 วัดวิจิตรังสิตาราม 10 5.3 3.3 8.6 7.25 2.75 10 9.3 93 เขียว กราฟ
98 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 19 7.4 8.1 15.5 2.25 16.63 18.88 17.19 90.46 เขียว กราฟ
99 วัดบ้านใหม่ 16 4.7 8.5 13.2 3.63 11.88 15.5 14.35 89.69 เขียว กราฟ
100 ไกรราษฎร์วิทยา 2 2 0 2 1.75 0 1.75 1.88 93.75 เขียว กราฟ
101 บ้านวังเดือนห้า 5 2.6 1.5 4.1 0 5 5 4.55 91 เขียว กราฟ
102 บ้านรางจิก 3 0.9 2.1 3 0 3 3 3 100 เขียว กราฟ
103 วัดพรหมวิหาร 15 9.2 4.4 13.6 13.25 1.25 14.5 14.05 93.67 เขียว กราฟ
104 บ้านไพรนกยูง 7 3.6 2.7 6.3 0 7 7 6.65 95 เขียว กราฟ
105 บ้านหนองอ้ายสาม 25 8.2 10.9 19.1 2.5 22.5 25 22.05 88.2 เขียว กราฟ
106 วัดคลองธรรม 9 4.4 3.7 8.1 4.38 4.63 9 8.55 95 เขียว กราฟ
107 ท่าบ้านหลวง 9 1.7 5.5 7.2 0.5 8.5 9 8.1 90 เขียว กราฟ
108 วัดวิจิตรรังสรรค์ 11 4.1 4 8.1 2 8.88 10.88 9.49 86.25 เขียว กราฟ
109 วัดสะตือสิงห์ 13 3.8 0.6 4.4 7.5 3.13 10.63 7.52 57.79 แดง กราฟ
110 วัดถ้ำเข้ 1 0 0 0 0.5 0 0.5 0.25 25 แดง กราฟ
111 วัดวงเดือน 18 8.2 9 17.2 4.75 12.75 17.5 17.35 96.39 เขียว กราฟ
112 วัดคลองเกษม 11 10.6 0.3 10.9 11 0 11 10.95 99.55 เขียว กราฟ
113 วัดท่าโบสถ์ 18 13.3 2.4 15.7 9 9 18 16.85 93.61 เขียว กราฟ
114 วัดศรีเจริญธรรม ุ6 1.9 1.9 3.8 1.13 4.38 5.5 4.65 NaN 0 กราฟ
115 วัดอรัญญวาสี 10 2.7 6.3 9 0 10 10 9.5 95 เขียว กราฟ
116 บ้านชัฎฝาง 11 3.5 6 9.5 3.75 7.13 10.88 10.19 92.61 เขียว กราฟ
117 ดอนสีนวน 23 8.6 14 22.6 23 0 23 22.8 99.13 เขียว กราฟ
118 วัดสระดู่ 19 15.2 0 15.2 18.38 0 18.38 16.79 88.35 เขียว กราฟ
119 บ้านหมื่นเทพ 24 11.8 10.2 22 13.88 9.63 23.5 22.75 94.8 เขียว กราฟ
120 ชุมชนคลองจันทน์ 8 3.8 3.2 7 3 3.5 6.5 6.75 84.38 เขียว กราฟ
121 บ้านหนองต่อ 11 3.5 6.7 10.2 0 11 11 10.6 96.37 เขียว กราฟ
122 อนุบาลหันคา 115 36.4 62.3 98.7 44 66.5 110.5 104.6 90.96 เขียว กราฟ
123 วัดสวนอัมพวัน 8 2 3.4 5.4 2.75 4.88 7.63 6.52 81.41 เขียว กราฟ
124 วัดศรีสโมสร 29 3.7 21 24.7 0.63 28.38 29 26.85 92.59 เขียว กราฟ
125 บ้านวังคะเคียน 11 4.6 5.6 10.2 0.5 10.5 11 10.6 96.37 เขียว กราฟ
126 บ้านวังหัวเรือ 3 2.6 0.4 3 1.88 1.13 3 3 100 เขียว กราฟ
127 วัดวังน้ำขาว 18 5.9 10.5 16.4 2.25 14.88 17.13 16.77 93.13 เขียว กราฟ
128 อนุบาลหนองมะโมง 10 3 1.9 4.9 3.75 0.75 4.5 4.7 47 แดง กราฟ
129 บ้านน้ำพุ 8 2.7 5.3 8 0.25 7.75 8 8 100 เขียว กราฟ
130 บ้านสะพานหิน 26 6.1 6.6 12.7 15.13 9.5 24.63 18.67 71.78 เหลือง กราฟ
131 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 5 3.9 0.5 4.4 0.88 4.13 5 4.7 94 เขียว กราฟ
132 บ้านหนองตะขบ 28 10.5 7.6 18.1 19.38 8.25 27.63 22.87 81.65 เขียว กราฟ
133 บ้านดอนใหญ่ 4 1.2 0.8 2 3 1 4 3 75 เหลือง กราฟ
134 บ้านเขาเกล็ด 6 3.5 0.7 4.2 6 0 6 5.1 85 เขียว กราฟ
135 บ้านบ่อยายส้ม 19 7 9 16 4.75 14.13 18.88 17.44 91.78 เขียว กราฟ
136 บ้านเก่า 2 1 0.3 1.3 2 0 2 1.65 82.5 เขียว กราฟ
137 บ้านกะบกเตี้ย 22 12.9 6.4 19.3 15.63 4 19.63 19.47 88.47 เขียว กราฟ
138 บ้านเขาราวเทียนทอง 12 5.7 6 11.7 4.75 9 13.75 12.73 66.97 แดง กราฟ
139 อนุบาลเนินขาม 26 9.7 9.7 19.4 11.38 14.25 25.63 22.52 86.59 เขียว กราฟ
140 บ้านวังคอไห 20 8.9 9.2 18.1 0.25 19.75 20 19.05 95.25 เขียว กราฟ
141 บ้านหนองยาง 19 9.7 4.2 13.9 0 19 19 16.45 86.58 เขียว กราฟ
142 บ้านสุขเดือนห้า 16 4.8 10 14.8 0 15.88 15.88 15.34 95.86 เขียว กราฟ
143 วัฒนะโชติ 60 28.2 19.2 47.4 29.25 18.63 47.88 47.64 79.4 เขียว กราฟ
144 วรรณรัตน์วิทยา 61 31.3 21.8 53.1 31.25 21.88 53.13 53.12 87.07 เขียว กราฟ
145 วัฒนาชัยนาท 54 29.2 21.4 50.6 15.63 37.75 53.38 51.99 96.27 เขียว กราฟ
146 ถาวรวิทยา 69 20.2 43.7 63.9 0.5 68.5 69 66.45 96.31 เขียว กราฟ

สรุป มาตรฐาน 1 สำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวม
จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 146
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,315.00
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป มฐ.1 2,133.71
มาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป 87.65
ระดับ (สถานะ) เขียว
สัญลักษณ์ (เขียว=ดี/ดีเยี่ยม, เหลือง=พอใช้, แดง=ปรับปรุง)โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ