มาตรฐานที่ 1 แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้วชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล/กรอกผิด  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป
ที่ โรงเรียน น.ร. ดี ดีเยี่ยม รวม ดี ดีเยี่ยม รวม รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับ สถานะ graph
1 วัดหลวงพ่อขาว 3 1.6 1.4 3 0 3 3 3 100 เขียว กราฟ
2 วัดไผ่โพธิ์ทอง 6 2 4 6 3 3 6 6 100 เขียว กราฟ
3 บ้านท่าไม้ 19 9.4 6.9 16.3 11 8 19 17.65 92.9 เขียว กราฟ
4 วัดธรรมามูล 3 1.1 1.8 2.9 0 3 3 2.95 98.34 เขียว กราฟ
5 ชุมชนวัดดักคะนน 25 8 13 21 9.38 15.63 25 23 92 เขียว กราฟ
6 วัดสระเนินพระราม 5 1.1 3.9 5 2 3 5 5 100 เขียว กราฟ
7 บ้านหนองแค 17 4.2 7.9 12.1 0.5 16.5 17 14.55 85.59 เขียว กราฟ
8 ชุมชนวัดวังเคียน 17 7.1 9.6 16.7 7 10 17 16.85 99.12 เขียว กราฟ
9 วัดนางลือ 10 4 6 10 4.13 5.88 10 10 100 เขียว กราฟ
10 วัดศรีวิชัย 20 4.4 11.2 15.6 0 20 20 17.8 89 เขียว กราฟ
11 พระยาตาก 18 8.8 5.9 14.7 5.75 11.5 17.25 15.98 88.75 เขียว กราฟ
12 อนุบาลชัยนาท 343 76 243 319 41 295 336 327.5 95.48 เขียว กราฟ
13 ลัดดาประชาสรรค์ 6 1.7 3.3 5 0.25 5.63 5.88 5.44 90.63 เขียว กราฟ
14 อนุบาลเมืองชัยนาท 20 10.4 7.9 18.3 8.88 11.13 20 19.15 95.75 เขียว กราฟ
15 วัดโรงวัว 7 2.3 4 6.3 4.38 2.63 7 6.65 95 เขียว กราฟ
16 วัดหนองเต่าดำ 5 5 0 5 5 0 5 5 100 เขียว กราฟ
17 วัดแหลมหว้า 19 6.6 10.9 17.5 6.25 10.63 16.88 17.19 90.46 เขียว กราฟ
18 วัดดอนรังนก 11 5.1 2.7 7.8 4.5 5.13 9.63 8.72 79.21 เขียว กราฟ
19 วัดเนินถ่าน 6 0 5 5 1 5 6 5.5 91.67 เขียว กราฟ
20 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 9 4.1 1.6 5.7 1.13 7.63 8.75 7.23 80.28 เขียว กราฟ
21 วัดพิกุลงาม 2 2 0 2 2 0 2 2 100 เขียว กราฟ
22 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 1 0.8 0.2 1 1 0 1 1 100 เขียว กราฟ
23 อนุบาลมโนรมย์ 32 15.1 14.2 29.3 11.88 17.75 29.63 29.47 92.07 เขียว กราฟ
24 วัดใหญ่ 12 3.7 5.7 9.4 1.5 10.5 12 10.7 89.17 เขียว กราฟ
25 ไทยรัฐวิทยา 57 22 5 14 19 8 14 22 20.5 93.18 เขียว กราฟ
26 วัดหัวยาง 8 3.8 4.2 8 0 8 8 8 100 เขียว กราฟ
27 บ้านหางน้ำหนองแขม 1 1 0 1 0 1 1 1 100 เขียว กราฟ
28 บ้านไร่พัฒนา 3 0.7 1.8 2.5 0 3 3 2.75 91.67 เขียว กราฟ
29 บ้านเขาแหลม 2 0.7 0 0.7 1 0.63 1.63 1.17 58.13 แดง กราฟ
30 บ้านหัวถนน 10 2.7 6.3 9 0 10 10 9.5 95 เขียว กราฟ
31 วัดหัวหว้า 10 4.6 2.4 7 9.38 0.25 9.63 8.32 83.13 เขียว กราฟ
32 วัดโคกแจง 11 2.1 7.3 9.4 1.63 9.38 11 10.2 92.73 เขียว กราฟ
33 บ้านเนินไผ่ 7 5.2 1.8 7 2.75 4.25 7 7 100 เขียว กราฟ
34 วัดธรรมขันธ์ 2 1.6 0.4 2 0 2 2 2 100 เขียว กราฟ
35 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 12 4.8 1.2 6 12 0 12 9 75 เหลือง กราฟ
36 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 19 11.8 4.2 16 17 1.38 18.38 17.19 90.46 เขียว กราฟ
37 วัดหนองตาตน 8 2.8 2.9 5.7 2.63 4.63 7.25 6.48 80.94 เขียว กราฟ
38 วัดหนองจิก 6 3.8 1.6 5.4 2 4 6 5.7 95 เขียว กราฟ
39 สำราญราษฎร์บำรุง 6 2.2 3.6 5.8 0 6 6 5.9 98.34 เขียว กราฟ
40 วัดวังหมัน 17 11 4.1 15.1 12 3 15 15.05 88.54 เขียว กราฟ
41 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 11 1 9 10 0 11 11 10.5 95.46 เขียว กราฟ
42 บ้านทุ่งกว้าง 4 2.5 1.1 3.6 1.5 2.5 4 3.8 95 เขียว กราฟ
43 วัดโคกสุก 4 2 1.6 3.6 0.88 3.13 4 3.8 95 เขียว กราฟ
44 วัดดอนตูมกมลาวาส 7 2.8 0 2.8 3.5 0.88 4.38 3.59 51.25 แดง กราฟ
45 วัดหนองบัว 3 2.6 0.4 3 2.25 0.75 3 3 100 เขียว กราฟ
46 วัดเขาแก้ว 4 1.6 1.2 2.8 4 0 4 3.4 85 เขียว กราฟ
47 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 6 5 0 5 6 0 6 5.5 91.67 เขียว กราฟ
48 วัดบ้านหนอง 8 6.1 0.9 7 6 1.13 7.13 7.07 88.28 เขียว กราฟ
49 วัดอินทาราม 17 7.2 9.8 17 0.88 16.13 17 17 100 เขียว กราฟ
50 เขื่อนเจ้าพระยา 21 21 0 21 21 0 21 21 100 เขียว กราฟ
51 วัดกรุณา 2 2 0 2 2 0 2 2 100 เขียว กราฟ
52 วัดโคกจันทน์ 3 0.7 1.3 2 2.75 0 2.75 2.38 79.17 เขียว กราฟ
53 บ้านคลองยาง 8 6 2 8 6 2 8 8 100 เขียว กราฟ
54 วัดตะกู 6 1.9 4.1 6 0.13 5.88 6 6 100 เขียว กราฟ
55 วัดมะปราง 12 5.4 5.4 10.8 6.25 4.75 11 10.9 90.84 เขียว กราฟ
56 วัดสมอ 19 7.5 7.4 14.9 1.88 16.5 18.38 16.64 87.57 เขียว กราฟ
57 วัดดอนตะไล้ 7 3.4 3.6 7 2 5 7 7 100 เขียว กราฟ
58 อนุบาลสรรพยา 41 17.2 16.4 33.6 21.75 18.38 40.13 36.87 89.91 เขียว กราฟ
59 วัดโพธิมงคล 7 4 3 7 4 3 7 7 100 เขียว กราฟ
60 วัดกำแพง (สรรพยา) 5 3.9 0 3.9 4.38 0 4.38 4.14 82.75 เขียว กราฟ
61 วัดหลวงสิริบูรณาราม 6 3.9 0.4 4.3 5 0 5 4.65 77.5 เหลือง กราฟ
62 วัดยางศรีเจริญ 5 4 1 5 4 1 5 5 100 เขียว กราฟ
63 วัดศรีมงคล 14 4.5 9.1 13.6 3 11 14 13.8 98.57 เขียว กราฟ
64 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 10 1.1 8 9.1 0 10 10 9.55 95.5 เขียว กราฟ
65 วัดหาดอาษา 5 1.3 3.3 4.6 2 3 5 4.8 96 เขียว กราฟ
66 บ้านทุ่งกระถิน 12 6.4 2.9 9.3 6 4.63 10.63 9.97 83.02 เขียว กราฟ
67 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 12 5.3 3.9 9.2 6.5 4.13 10.63 9.91 82.61 เขียว กราฟ
68 วัดเทพรัตวนาราม 8 3.6 2.5 6.1 4.75 2 6.75 6.43 80.32 เขียว กราฟ
69 วัดอารีทวีวนาราม 16 1.3 13.8 15.1 0.75 15.25 16 15.55 97.19 เขียว กราฟ
70 วัดหนองแขม 9 3.7 2.5 6.2 3.75 5 8.75 7.48 83.06 เขียว กราฟ
71 วัดโพธิ์งาม 20 3.8 8.8 12.6 0.88 18.75 19.63 16.11 80.57 เขียว กราฟ
72 วัดสนามชัย 4 2.1 1.8 3.9 1.63 2.38 4 3.95 98.75 เขียว กราฟ
73 วัดสังฆาราม 23 20.4 0.6 21 19.25 1.75 21 21 91.3 เขียว กราฟ
74 วัดมะเห-ยงคณ์ 4 1 3 4 1 3 4 4 100 เขียว กราฟ
75 วัดท่ากระแส 13 7.4 3.5 10.9 1.5 11.5 13 11.95 91.93 เขียว กราฟ
76 วัดโพธิ์ทอง 3 0.4 2.6 3 0 3 3 3 100 เขียว กราฟ
77 วัดหัวเด่น 14 6.7 5.2 11.9 6.13 7.13 13.25 12.58 89.82 เขียว กราฟ
78 วัดโฆสิตาราม 13 4.9 4.6 9.5 1.88 11.13 13 11.25 86.54 เขียว กราฟ
79 วัดหอระฆัง 8 7.1 0.9 8 5 3 8 8 100 เขียว กราฟ
80 วัดสกุณาราม 10 3.3 5.8 9.1 4.5 5.5 10 9.55 95.5 เขียว กราฟ
81 วัดกำแพง 11 4.6 4.9 9.5 2.88 8.13 11 10.25 93.18 เขียว กราฟ
82 วัดพระแก้ว 9 3 4.4 7.4 2.5 5.63 8.13 7.77 86.25 เขียว กราฟ
83 วัดใหม่สรรคบุรี 6 4.4 1.1 5.5 3.25 2.75 6 5.75 95.84 เขียว กราฟ
84 วัดโพธาราม 16 14.2 1.8 16 2 14 16 16 100 เขียว กราฟ
85 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 15 6.2 6.6 12.8 7.38 6.38 13.75 13.28 88.51 เขียว กราฟ
86 วัดท่า ึ7 3 4 7 1.75 5.25 7 7 NaN 0 กราฟ
87 วัดธรรมิกาวาส 10 6.3 2.9 9.2 6 3.88 9.88 9.54 95.38 เขียว กราฟ
88 วัดจั่นเจริญศรี 18 8.1 4.1 12.2 18 0 18 15.1 83.89 เขียว กราฟ
89 วัดบำเพ็ญบุญ 29 17.5 7 24.5 21 8 29 26.75 92.25 เขียว กราฟ
90 วัดคลองงิ้ว 8 2.9 2.3 5.2 4.63 1.75 6.38 5.79 72.35 เหลือง กราฟ
91 วัดดอนโพธิ์ศรี 5 2.1 0.2 2.3 2.63 0 2.63 2.47 49.25 แดง กราฟ
92 ชุมชนวัดมาติการาม 31 11.4 16.6 28 6.25 24.5 30.75 29.38 94.76 เขียว กราฟ
93 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 20 4.9 12.1 17 2.63 17.38 20 18.5 92.5 เขียว กราฟ
94 บ้านหนองแจง ุ6 2.7 2.4 5.1 3.13 2.63 5.75 5.43 NaN 0 กราฟ
95 วัดประชุมธรรม 16 7.7 5.1 12.8 8.75 3.75 12.5 12.65 84.33 เขียว กราฟ
96 วัดวิจิตรังสิตาราม 10 3.7 2.9 6.6 6.25 3.75 10 8.3 83 เขียว กราฟ
97 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 25 4.8 17.3 22.1 7.75 17.13 24.88 23.49 93.95 เขียว กราฟ
98 วัดบ้านใหม่ 12 0.8 8.7 9.5 0 10 10 9.75 81.25 เขียว กราฟ
99 ไกรราษฎร์วิทยา 8 5 0.9 5.9 0 8 8 6.95 86.88 เขียว กราฟ
100 บ้านรางจิก 7 2.6 4 6.6 0 7 7 6.8 97.15 เขียว กราฟ
101 วัดพรหมวิหาร 19 11.6 6.8 18.4 16.25 2.25 18.5 18.45 97.11 เขียว กราฟ
102 บ้านไพรนกยูง 13 5.4 0 5.4 0 13 13 9.2 70.77 เหลือง กราฟ
103 บ้านหนองอ้ายสาม 21 4.3 9.5 13.8 0.5 20.5 21 17.4 82.85 เขียว กราฟ
104 วัดคลองธรรม 7 1.9 4.7 6.6 0 7 7 6.8 97.15 เขียว กราฟ
105 ท่าบ้านหลวง 11 3.8 7.2 11 0 11 11 11 100 เขียว กราฟ
106 วัดวิจิตรรังสรรค์ 8 1.7 4.3 6 1 6.63 7.63 6.82 85.16 เขียว กราฟ
107 วัดสะตือสิงห์ 6 2.5 1.7 4.2 1.5 4.5 6 5.1 85 เขียว กราฟ
108 วัดถ้ำเข้ 3 1.9 0.4 2.3 3 0 3 2.65 88.34 เขียว กราฟ
109 วัดวงเดือน 13 9.7 2.3 12 8.13 4.63 12.75 12.38 95.2 เขียว กราฟ
110 วัดคลองเกษม 10 6.3 1.8 8.1 9.13 0.63 9.75 8.93 89.25 เขียว กราฟ
111 วัดท่าโบสถ์ 25 13.5 4.6 18.1 9.38 15.63 25 21.55 86.2 เขียว กราฟ
112 วัดศรีเจริญธรรม 3 1 0.9 1.9 0.25 2.75 3 2.45 81.66 เขียว กราฟ
113 วัดอรัญญวาสี 7 2.3 3.7 6 0.5 6.5 7 6.5 92.85 เขียว กราฟ
114 บ้านชัฎฝาง 35 14.4 9.9 24.3 20.88 13.25 34.13 29.22 83.47 เขียว กราฟ
115 ดอนสีนวน 21 11 10 21 5 16 21 21 100 เขียว กราฟ
116 วัดสระดู่ 16 10.5 1.9 12.4 15.75 0 15.75 14.08 87.97 เขียว กราฟ
117 บ้านหมื่นเทพ 25 14.6 8.3 22.9 14.13 7.63 21.75 22.33 89.3 เขียว กราฟ
118 ชุมชนคลองจันทน์ 18 10.5 5.3 15.8 4.75 11.13 15.88 15.84 87.99 เขียว กราฟ
119 บ้านหนองต่อ 14 6 3.4 9.4 2.5 11.5 14 11.7 83.57 เขียว กราฟ
120 อนุบาลหันคา 105 41 44.8 85.8 38.25 62.25 100.5 93.15 88.72 เขียว กราฟ
121 วัดสวนอัมพวัน ุ6 1.4 1.6 3 0.25 4.13 4.38 3.69 NaN 0 กราฟ
122 วัดศรีสโมสร 30 5.3 20.4 25.7 1.88 28.13 30 27.85 92.84 เขียว กราฟ
123 บ้านวังคะเคียน 9 3 5.4 8.4 0.5 8.38 8.88 8.64 95.97 เขียว กราฟ
124 บ้านวังหัวเรือ 3 0.8 2.2 3 2.13 0.75 2.88 2.94 97.92 เขียว กราฟ
125 วัดวังน้ำขาว 20 6.5 9.6 16.1 7.38 11.25 18.63 17.37 86.82 เขียว กราฟ
126 อนุบาลหนองมะโมง 8 2.2 1.1 3.3 5 0 5 4.15 51.88 แดง กราฟ
127 บ้านน้ำพุ 11 2.9 6.5 9.4 0 11 11 10.2 92.73 เขียว กราฟ
128 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 4 1.8 0.9 2.7 0.5 3.5 4 3.35 83.75 เขียว กราฟ
129 บ้านหนองตะขบ 20 5.4 7.6 13 12.5 7.5 20 16.5 82.5 เขียว กราฟ
130 บ้านดอนใหญ่ 4 2.4 1.6 4 0 4 4 4 100 เขียว กราฟ
131 บ้านเขาเกล็ด 4 2 1.8 3.8 4 0 4 3.9 97.5 เขียว กราฟ
132 บ้านบ่อยายส้ม 12 4.6 7.2 11.8 0.88 11 11.88 11.84 98.65 เขียว กราฟ
133 บ้านเก่า 6 3.2 2.3 5.5 3.25 2.75 6 5.75 95.84 เขียว กราฟ
134 บ้านกะบกเตี้ย 21 11 5.9 16.9 15.13 3.75 18.88 17.89 85.18 เขียว กราฟ
135 อนุบาลเนินขาม 27 10.4 9 19.4 14.88 12.13 27 23.2 85.93 เขียว กราฟ
136 บ้านวังคอไห 21 7 9.4 16.4 0.25 18.75 19 17.7 84.29 เขียว กราฟ
137 บ้านหนองยาง 24 13.4 4 17.4 0 24 24 20.7 86.25 เขียว กราฟ
138 บ้านสุขเดือนห้า 8 0.6 7.3 7.9 0.13 7.88 8 7.95 99.38 เขียว กราฟ
139 วัฒนะโชติ 57 27.7 13.3 41 27.63 13.38 41 41 71.93 เหลือง กราฟ
140 วรรณรัตน์วิทยา 68 27.7 35 62.7 18.63 42.63 61.25 61.98 91.14 เขียว กราฟ
141 วัฒนาชัยนาท 47 23.2 18.9 42.1 8.88 37.5 46.38 44.24 94.12 เขียว กราฟ
142 ถาวรวิทยา 61 46.3 6 52.3 52 0 52 52.15 85.5 เขียว กราฟ

สรุป มาตรฐาน 1 สำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม
จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 142
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,265.00
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป มฐ.1 2,060.70
มาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป 88.39
ระดับ (สถานะ) เขียว
สัญลักษณ์ (เขียว=ดี/ดีเยี่ยม, เหลือง=พอใช้, แดง=ปรับปรุง)โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ