มาตรฐานที่ 1 แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้วชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล/กรอกผิด  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป
ที่ โรงเรียน น.ร. ดี ดีเยี่ยม รวม ดี ดีเยี่ยม รวม รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับ สถานะ graph
1 วัดหลวงพ่อขาว 1 0.1 0.9 1 0 1 1 1 100 เขียว กราฟ
2 วัดไผ่โพธิ์ทอง 4 2.6 1.5 4.1 2 2 4 4.05 101.25 เขียว กราฟ
3 บ้านท่าไม้ 13 1.2 11.8 13 1.13 11.88 13 13 100 เขียว กราฟ
4 วัดธรรมามูล 5 3.8 0.1 3.9 4.38 0.38 4.75 4.33 86.5 เขียว กราฟ
5 ชุมชนวัดดักคะนน 23 2 19 21 0 23 23 22 95.65 เขียว กราฟ
6 วัดสระเนินพระราม 4 0.8 3.2 4 1.5 2.5 4 4 100 เขียว กราฟ
7 บ้านหนองแค 17 4.7 7.5 12.2 2.13 14.88 17 14.6 85.89 เขียว กราฟ
8 ชุมชนวัดวังเคียน 20 7.4 10.6 18 5.75 14.25 20 19 NaN 0 กราฟ
9 วัดนางลือ 21 6 12.5 18.5 8 13 21 19.75 94.05 เขียว กราฟ
10 วัดศรีวิชัย 20 5.6 9.6 15.2 0 20 20 17.6 88 เขียว กราฟ
11 พระยาตาก 8 3.8 3 6.8 2.38 5 7.38 7.09 88.6 เขียว กราฟ
12 อนุบาลชัยนาท 348 66 282 348 28 320 348 348 100 เขียว กราฟ
13 ลัดดาประชาสรรค์ 4 2.7 1.3 4 1.25 2.75 4 4 100 เขียว กราฟ
14 อนุบาลเมืองชัยนาท 25 7.3 14.6 21.9 12.88 9.63 22.5 22.2 88.8 เขียว กราฟ
15 วัดโรงวัว 13 5.7 4.3 10 9 4 13 11.5 88.46 เขียว กราฟ
16 วัดหนองเต่าดำ 1 1 0 1 1 0 1 1 100 เขียว กราฟ
17 วัดแหลมหว้า 14 3.6 9.7 13.3 0.13 13.88 14 13.65 97.5 เขียว กราฟ
18 วัดดอนรังนก 12 7.9 4.1 12 7.63 4.25 11.88 11.94 99.48 เขียว กราฟ
19 วัดเนินถ่าน 14 8 4 12 8.75 4.75 13.5 12.75 91.07 เขียว กราฟ
20 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 16 5 4.3 9.3 16 0 16 12.65 79.07 เขียว กราฟ
21 วัดพิกุลงาม 3 2.9 0 2.9 2.88 0 2.88 2.89 96.25 เขียว กราฟ
22 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 8 5 2.8 7.8 3.75 4.25 8 7.9 98.75 เขียว กราฟ
23 อนุบาลมโนรมย์ 29 14.3 12.2 26.5 15 12.25 27.25 26.88 92.68 เขียว กราฟ
24 วัดใหญ่ 19 10.4 5.9 16.3 9.88 8.25 18.13 17.22 90.6 เขียว กราฟ
25 ไทยรัฐวิทยา 57 6.6 6.9 13.5 1.25 12.75 14 13.75 98.22 เขียว กราฟ
26 วัดหัวยาง 10 1.6 8.4 10 0.25 9.63 9.88 9.94 99.38 เขียว กราฟ
27 บ้านหางน้ำหนองแขม 2 1.9 0 1.9 1.5 0.5 2 1.95 97.5 เขียว กราฟ
28 บ้านไร่พัฒนา 2 1 1 2 0 2 2 2 100 เขียว กราฟ
29 บ้านหัวถนน 16 4 9.3 13.3 0 16 16 14.65 91.57 เขียว กราฟ
30 วัดหัวหว้า 12 2.7 2.4 5.1 3.88 7.88 11.75 8.43 70.21 เหลือง กราฟ
31 วัดโคกแจง 18 4.2 13.5 17.7 0.25 17.75 18 17.85 99.17 เขียว กราฟ
32 บ้านเนินไผ่ 3 1.2 1.8 3 0 3 3 3 100 เขียว กราฟ
33 วัดธรรมขันธ์ 5 3.5 1.5 5 0 5 5 5 100 เขียว กราฟ
34 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 14 4.1 2.3 6.4 1.75 11.63 13.38 9.89 70.63 เหลือง กราฟ
35 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 8 4.2 3.2 7.4 6.38 1.63 8 7.7 96.25 เขียว กราฟ
36 วัดหนองตาตน 9 9 0 9 9 0 9 9 100 เขียว กราฟ
37 วัดหนองจิก 14 11 2.3 13.3 11.88 2.13 14 13.65 97.5 เขียว กราฟ
38 สำราญราษฎร์บำรุง 7 4.1 2.6 6.7 0 7 7 6.85 97.85 เขียว กราฟ
39 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 8 2.8 4.2 7 0 8 8 7.5 93.75 เขียว กราฟ
40 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 10 5.1 4 9.1 0 10 10 9.55 95.5 เขียว กราฟ
41 บ้านทุ่งกว้าง 5 3.5 0.2 3.7 5 0 5 4.35 87 เขียว กราฟ
42 วัดโคกสุก 7 3.1 1.8 4.9 2.5 4.5 7 5.95 85 เขียว กราฟ
43 วัดดอนตูมกมลาวาส 4 1.2 0 1.2 2.5 0.5 3 2.1 52.5 แดง กราฟ
44 วัดหนองบัว 2 1.3 0.7 2 1.25 0.75 2 2 100 เขียว กราฟ
45 วัดนมโฑ 24 14.4 9.2 23.6 6 18 24 23.8 99.17 เขียว กราฟ
46 วัดเขาแก้ว 4 2.2 1.1 3.3 4 0 4 3.65 91.25 เขียว กราฟ
47 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 11 1 10 11 11 0 11 11 100 เขียว กราฟ
48 วัดบ้านหนอง 17 16.1 0.3 16.4 17 0 17 16.7 98.24 เขียว กราฟ
49 วัดอินทาราม 8 3.7 3.1 6.8 1.25 6.75 8 7.4 92.5 เขียว กราฟ
50 เขื่อนเจ้าพระยา 19 19 0 19 19 0 19 19 100 เขียว กราฟ
51 วัดกรุณา 5 2 3 5 2 3 5 5 100 เขียว กราฟ
52 วัดมะฝ่อฯ 9 3.2 4.4 7.6 0.88 8.13 9 8.3 92.23 เขียว กราฟ
53 วัดโคกจันทน์ 3 2.1 0.6 2.7 2.63 0 2.63 2.67 88.75 เขียว กราฟ
54 บ้านคลองยาง 5 4 1 5 4 1 5 5 100 เขียว กราฟ
55 วัดตะกู 7 2 5 7 0.5 6.5 7 7 100 เขียว กราฟ
56 วัดมะปราง 15 9 5.2 14.2 5.75 8.63 14.38 14.29 95.25 เขียว กราฟ
57 วัดสมอ 15 8.3 4.1 12.4 9.38 3.5 12.88 12.64 84.25 เขียว กราฟ
58 วัดดอนตะไล้ 6 2.4 3.6 6 2 4 6 6 100 เขียว กราฟ
59 อนุบาลสรรพยา 35 11.7 10.6 22.3 11.13 21.63 32.75 27.53 78.65 เหลือง กราฟ
60 วัดโพธิมงคล 12 6 5 11 6 6 12 11.5 95.84 เขียว กราฟ
61 วัดกำแพง (สรรพยา) 5 3.7 0 3.7 4.13 0 4.13 3.92 78.25 เหลือง กราฟ
62 วัดหลวงสิริบูรณาราม 6 4.8 0.1 4.9 5.5 0 5.5 5.2 86.67 เขียว กราฟ
63 วัดยางศรีเจริญ 9 7 2 9 7 2 9 9 100 เขียว กราฟ
64 วัดศรีมงคล 13 5 3.7 8.7 8.38 2 10.38 9.54 73.37 เหลือง กราฟ
65 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 6 3.2 2.8 6 0.25 5.75 6 6 100 เขียว กราฟ
66 วัดหาดอาษา 6 1 4.2 5.2 1.25 4.75 6 5.6 93.34 เขียว กราฟ
67 บ้านทุ่งกระถิน 14 5.2 5.7 10.9 2.25 11.13 13.38 12.14 NaN 0 กราฟ
68 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 22 10.9 5.8 16.7 11.13 6.63 17.75 17.23 78.3 เหลือง กราฟ
69 วัดอารีทวีวนาราม 15 1.2 13.8 15 0.25 14.75 15 15 100 เขียว กราฟ
70 วัดหนองแขม 11 8.9 0.5 9.4 0 11 11 10.2 92.73 เขียว กราฟ
71 วัดโพธิ์งาม 18 6.3 7.2 13.5 7.25 10 17.25 15.38 85.42 เขียว กราฟ
72 วัดสนามชัย 4 1.9 2.1 4 1.5 2.5 4 4 100 เขียว กราฟ
73 วัดสังฆาราม 15 5.5 4.5 10 6.5 7.13 13.63 11.82 78.75 เหลือง กราฟ
74 วัดมะเห-ยงคณ์ 10 4.1 3.7 7.8 5 5 10 8.9 89 เขียว กราฟ
75 วัดท่ากระแส 6 1.8 1.9 3.7 2 3.63 5.63 4.67 77.71 เหลือง กราฟ
76 วัดโพธิ์ทอง 6 2.6 2.3 4.9 1 5 6 5.45 90.84 เขียว กราฟ
77 วัดหัวเด่น 18 6.5 7 13.5 0 18 18 15.75 87.5 เขียว กราฟ
78 วัดโฆสิตาราม 7 1.5 5.3 6.8 6 0.88 6.88 6.84 97.68 เขียว กราฟ
79 วัดหอระฆัง 4 4 0 4 4 0 4 4 100 เขียว กราฟ
80 วัดสกุณาราม 11 6.7 2.4 9.1 5.13 5.63 10.75 9.93 90.23 เขียว กราฟ
81 วัดท่าสมอ 5 2.5 0.7 3.2 0 5 5 4.1 82 เขียว กราฟ
82 วัดกำแพง 12 5.7 4.9 10.6 4.5 7.5 12 11.3 94.17 เขียว กราฟ
83 วัดพระแก้ว 12 4.9 6.2 11.1 1.13 10.88 12 11.55 96.25 เขียว กราฟ
84 วัดใหม่สรรคบุรี 1 0.6 0.4 1 0.25 0.75 1 1 100 เขียว กราฟ
85 วัดโพธาราม 18 7.4 6.8 14.2 3 15 18 16.1 89.45 เขียว กราฟ
86 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 14 7.8 4.1 11.9 12.88 0.38 13.25 12.58 89.82 เขียว กราฟ
87 วัดท่า 12 4.3 6.5 10.8 3 8.5 11.5 11.15 92.92 เขียว กราฟ
88 วัดธรรมิกาวาส 7 4.5 1.6 6.1 4 3 7 6.55 93.57 เขียว กราฟ
89 วัดจั่นเจริญศรี 18 10.8 2.4 13.2 13.38 1.75 15.13 14.17 78.68 เหลือง กราฟ
90 วัดบำเพ็ญบุญ 35 16.5 14.5 31 5 30 35 33 94.29 เขียว กราฟ
91 วัดคลองงิ้ว 12 6.2 3.4 9.6 7.25 3 10.25 9.93 82.71 เขียว กราฟ
92 วัดดอนโพธิ์ศรี 8 2.9 1.4 4.3 3 2 5 4.65 58.13 แดง กราฟ
93 ชุมชนวัดมาติการาม 56 19.4 25.5 44.9 23 32.63 55.63 50.27 NaN 0 กราฟ
94 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 16 3.4 11.1 14.5 2.88 13.13 16 15.25 95.32 เขียว กราฟ
95 บ้านหนองแจง 11 4.4 4 8.4 5.25 5.63 10.88 9.64 87.62 เขียว กราฟ
96 วัดประชุมธรรม 16 5.1 5.8 10.9 2 10 12 11.45 88.08 เขียว กราฟ
97 วัดวิจิตรังสิตาราม 6 2 3 5 2 3 5 5 83.33 เขียว กราฟ
98 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 17 4.2 9.9 14.1 1.75 15.25 17 15.55 91.47 เขียว กราฟ
99 วัดบ้านใหม่ 17 8 8.4 16.4 3.88 13.13 17 16.7 98.24 เขียว กราฟ
100 บ้านวังเดือนห้า 6 3.2 2.6 5.8 0 6 6 5.9 98.34 เขียว กราฟ
101 บ้านรางจิก 9 2.6 6.2 8.8 0 9 9 8.9 98.89 เขียว กราฟ
102 วัดพรหมวิหาร 11 5.8 3.2 9 10.25 0.5 10.75 9.88 89.78 เขียว กราฟ
103 บ้านหนองอ้ายสาม 27 15 5 20 15 5 20 20 74.07 เหลือง กราฟ
104 วัดคลองธรรม 10 3.2 5.8 9 4 6 10 9.5 95 เขียว กราฟ
105 ท่าบ้านหลวง 8 3.4 2.8 6.2 1.63 6.25 7.88 7.04 87.97 เขียว กราฟ
106 วัดวิจิตรรังสรรค์ 9 4.1 2.9 7 1.13 7.13 8.25 7.63 84.73 เขียว กราฟ
107 วัดสะตือสิงห์ 11 3.7 5.1 8.8 5.88 5.13 11 9.9 90 เขียว กราฟ
108 วัดถ้ำเข้ 3 2.3 0.2 2.5 3 0 3 2.75 91.67 เขียว กราฟ
109 วัดวงเดือน 12 11.8 0 11.8 12 0 12 11.9 99.17 เขียว กราฟ
110 วัดคลองเกษม 7 6.1 0.5 6.6 7 0 7 6.8 97.14 เขียว กราฟ
111 วัดท่าโบสถ์ 23 16 2 18 11.13 11.5 22.63 20.31 88.32 เขียว กราฟ
112 วัดศรีเจริญธรรม 14 5.9 3.1 9 11.75 2.25 14 11.5 82.15 เขียว กราฟ
113 วัดอรัญญวาสี 6 1.4 3.5 4.9 0.13 5.75 5.88 5.39 89.79 เขียว กราฟ
114 บ้านชัฎฝาง 26 10.2 5.4 15.6 9.75 16.25 26 20.8 80 เขียว กราฟ
115 ดอนสีนวน 25 10.8 13.8 24.6 8.38 16.63 25 24.8 99.2 เขียว กราฟ
116 วัดสระดู่ 26 10.9 9.9 20.8 2.5 23 25.5 23.15 89.04 เขียว กราฟ
117 บ้านหมื่นเทพ 19 12.1 5.1 17.2 11.63 5.38 17 17.1 90 เขียว กราฟ
118 ชุมชนคลองจันทน์ 12 7.5 2.8 10.3 4.38 7 11.38 10.84 90.31 เขียว กราฟ
119 บ้านหนองต่อ 12 4 6.7 10.7 1.5 10.5 12 11.35 94.59 เขียว กราฟ
120 อนุบาลหันคา 124 51.4 56.1 107.5 51.63 62 113.63 110.57 89.16 เขียว กราฟ
121 วัดสวนอัมพวัน 3 0 0.9 0.9 1.5 1.5 3 1.95 65 แดง กราฟ
122 วัดศรีสโมสร 25 4.4 15.7 20.1 0 25 25 22.55 90.2 เขียว กราฟ
123 บ้านวังคะเคียน 8 2.1 5.7 7.8 0 8 8 7.9 98.75 เขียว กราฟ
124 บ้านวังหัวเรือ 2 0.9 0.9 1.8 0.5 1.5 2 1.9 95 เขียว กราฟ
125 วัดวังน้ำขาว 16 6.8 7.6 14.4 2 14 16 15.2 95 เขียว กราฟ
126 อนุบาลหนองมะโมง 9 1.8 2.6 4.4 3.38 2.63 6 5.2 57.78 แดง กราฟ
127 บ้านน้ำพุ 10 1.9 7.3 9.2 0 10 10 9.6 96 เขียว กราฟ
128 บ้านสะพานหิน 40 8 26.4 34.4 2.38 37.63 40 37.2 93 เขียว กราฟ
129 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 6 2.5 1.5 4 1.75 3.88 5.63 4.81 80.21 เขียว กราฟ
130 บ้านหนองตะขบ 26 10.4 5.5 15.9 7.88 13.63 21.5 18.7 71.92 เหลือง กราฟ
131 บ้านดอนใหญ่ 3 0.4 2.6 3 0 3 3 3 100 เขียว กราฟ
132 บ้านเขาเกล็ด 5 3.2 1.2 4.4 5.88 0 5.88 5.14 102.75 เขียว กราฟ
133 บ้านบ่อยายส้ม 19 7.2 10.4 17.6 4.63 14.38 19 18.3 96.32 เขียว กราฟ
134 บ้านเก่า 6 3.5 2 5.5 3.5 2.5 6 5.75 95.84 เขียว กราฟ
135 บ้านกะบกเตี้ย 26 12.6 5.6 18.2 18.5 5.5 24 21.1 81.16 เขียว กราฟ
136 อนุบาลเนินขาม 32 12.7 11.3 24 13.88 16 29.88 26.94 84.18 เขียว กราฟ
137 บ้านวังคอไห 31 10.5 17.4 27.9 2 28 30 28.95 93.39 เขียว กราฟ
138 บ้านหนองยาง 21 7.2 9 16.2 0 21 21 18.6 88.57 เขียว กราฟ
139 บ้านสุขเดือนห้า 10 2.1 7.4 9.5 0 10 10 9.75 97.5 เขียว กราฟ
140 วัฒนะโชติ 62 43.2 4.1 47.3 44.25 2.13 46.38 46.84 75.55 เหลือง กราฟ
141 วรรณรัตน์วิทยา 69 25.5 38.1 63.6 17.75 50.5 68.25 65.93 95.54 เขียว กราฟ
142 วัฒนาชัยนาท 37 21 12.3 33.3 12.75 23 35.75 34.53 93.31 เขียว กราฟ
143 ถาวรวิทยา 78 41 24 65 12 66 78 71.5 91.67 เขียว กราฟ

สรุป มาตรฐาน 1 สำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวม
จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 143
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,436.00
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป มฐ.1 2,233.45
มาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป 89.12
ระดับ (สถานะ) เขียว
สัญลักษณ์ (เขียว=ดี/ดีเยี่ยม, เหลือง=พอใช้, แดง=ปรับปรุง)โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ