มาตรฐานที่ 1 แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้วชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล/กรอกผิด  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป
ที่ โรงเรียน น.ร. ดี ดีเยี่ยม รวม ดี ดีเยี่ยม รวม รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับ สถานะ graph
1 วัดไผ่โพธิ์ทอง 10 6.9 3 9.9 6.25 3.75 10 9.95 99.5 เขียว กราฟ
2 บ้านท่าไม้ 23 6.6 13.4 20 10.38 11.38 21.75 20.88 90.76 เขียว กราฟ
3 วัดธรรมามูล 6 3.1 2 5.1 2.38 3.63 6 5.55 92.5 เขียว กราฟ
4 ชุมชนวัดดักคะนน 24 8.4 9.2 17.6 7.88 15.38 23.25 20.43 85.1 เขียว กราฟ
5 วัดสระเนินพระราม 8 3.3 4.7 8 4 4 8 8 100 เขียว กราฟ
6 ชุมชนวัดวังเคียน 21 2.7 16.2 18.9 3 18 21 19.95 NaN 0 กราฟ
7 วัดนางลือ 21 8.2 10.1 18.3 4.75 16.13 20.88 19.59 93.28 เขียว กราฟ
8 วัดศรีวิชัย 23 7.5 9.6 17.1 2.88 20.13 23 20.05 87.18 เขียว กราฟ
9 พระยาตาก 9 4.3 3 7.3 3.88 4.13 8 7.65 85 เขียว กราฟ
10 อนุบาลชัยนาท 325 53 270 323 19 306 325 324 99.69 เขียว กราฟ
11 ลัดดาประชาสรรค์ 9 5.4 3.6 9 4.5 4.5 9 9 100 เขียว กราฟ
12 อนุบาลเมืองชัยนาท 19 6.2 10.3 16.5 10.13 7.63 17.75 17.13 90.13 เขียว กราฟ
13 วัดโรงวัว 14 8.7 5.3 14 10.25 3.75 14 14 100 เขียว กราฟ
14 วัดหนองเต่าดำ 5 5 0 5 5 0 5 5 100 เขียว กราฟ
15 วัดแหลมหว้า 20 13.2 4.5 17.7 0.13 19.88 20 18.85 94.25 เขียว กราฟ
16 วัดดอนรังนก 14 6 6 12 7 6 13 12.5 89.29 เขียว กราฟ
17 วัดเนินถ่าน 2 0.5 0.5 1 0.25 0.75 1 1 50 แดง กราฟ
18 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 18 6.8 7.4 14.2 0.38 17.63 18 16.1 89.45 เขียว กราฟ
19 วัดพิกุลงาม 4 1.3 2.7 4 2.25 1.75 4 4 100 เขียว กราฟ
20 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 9 3.5 4.5 8 4 5 9 8.5 94.45 เขียว กราฟ
21 อนุบาลมโนรมย์ 28 11.4 14.4 25.8 6.75 20 26.75 26.28 93.85 เขียว กราฟ
22 วัดใหญ่ 13 5.1 5.4 10.5 0.25 12.75 13 11.75 90.39 เขียว กราฟ
23 ไทยรัฐวิทยา 57 14 9.7 3.4 13.1 1.13 12.88 14 13.55 96.79 เขียว กราฟ
24 วัดหัวยาง 16 10 2.2 12.2 3.13 12.75 15.88 14.04 87.74 เขียว กราฟ
25 บ้านหางน้ำหนองแขม 2 1 0 1 0.25 1.75 2 1.5 75 เหลือง กราฟ
26 บ้านไร่พัฒนา 5 2.4 2.6 5 0 5 5 5 100 เขียว กราฟ
27 บ้านเขาแหลม 2 1.5 0.2 1.7 0.13 1.88 2 1.85 92.5 เขียว กราฟ
28 บ้านหัวถนน 16 3.6 10.4 14 0.75 15.25 16 15 93.75 เขียว กราฟ
29 วัดหัวหว้า 13 9.4 0.7 10.1 2 8.5 10.5 10.3 79.23 เขียว กราฟ
30 วัดโคกแจง 14 7.1 6.1 13.2 8.88 4 12.88 13.04 93.13 เขียว กราฟ
31 บ้านเนินไผ่ 7 4.6 2.4 7 5.13 1.88 7 7 100 เขียว กราฟ
32 วัดธรรมขันธ์ 3 3 0 3 0.25 2.75 3 3 100 เขียว กราฟ
33 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 17 13.3 0 13.3 17 0 17 15.15 89.12 เขียว กราฟ
34 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 14 6.1 5.2 11.3 4.13 9.13 13.25 12.28 87.68 เขียว กราฟ
35 วัดหนองตาตน 6 4.6 0.8 5.4 0 6 6 5.7 95 เขียว กราฟ
36 วัดหนองจิก 3 2.4 0.3 2.7 0.75 2.25 3 2.85 95 เขียว กราฟ
37 สำราญราษฎร์บำรุง 13 9.2 2.9 12.1 0 13 13 12.55 96.54 เขียว กราฟ
38 วัดวังหมัน 11 2.3 8.7 11 0 11 11 11 100 เขียว กราฟ
39 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 8 5 2.4 7.4 2 6 8 7.7 96.25 เขียว กราฟ
40 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 10 2.7 4.4 7.1 0.75 8.63 9.38 8.24 82.38 เขียว กราฟ
41 บ้านทุ่งกว้าง 8 3.3 0.2 3.5 7.13 0.88 8 5.75 71.88 เหลือง กราฟ
42 วัดโคกสุก 7 3.3 3.1 6.4 2.5 4.5 7 6.7 95.72 เขียว กราฟ
43 วัดดอนตูมกมลาวาส 5 2.2 0 2.2 5 0 5 3.6 72 เหลือง กราฟ
44 วัดหนองบัว 3 2.1 0.9 3 1.88 1.13 3 3 100 เขียว กราฟ
45 วัดนมโฑ 11 5.6 3.5 9.1 4 6.5 10.5 9.8 89.1 เขียว กราฟ
46 วัดเขาแก้ว 9 3.9 2 5.9 0 9 9 7.45 82.78 เขียว กราฟ
47 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 2 2 0 2 2 0 2 2 100 เขียว กราฟ
48 วัดบ้านหนอง 10 6.2 2.4 8.6 1.13 8.88 10 9.3 93 เขียว กราฟ
49 วัดอินทาราม 17 3.8 11.7 15.5 0 17 17 16.25 95.59 เขียว กราฟ
50 เขื่อนเจ้าพระยา 24 24 0 24 24 0 24 24 100 เขียว กราฟ
51 วัดกรุณา 3 2 1 3 2 1 3 3 100 เขียว กราฟ
52 วัดมะฝ่อฯ 7 2.9 3.7 6.6 3 4 7 6.8 97.15 เขียว กราฟ
53 วัดโคกจันทน์ 1 0.3 0 0.3 1 0 1 0.65 65 แดง กราฟ
54 บ้านคลองยาง 10 5 2 7 5 2 7 7 70 เหลือง กราฟ
55 วัดมะปราง 18 9.4 5.4 14.8 4.75 11.63 16.38 15.59 86.6 เขียว กราฟ
56 วัดสมอ 9 6.1 2 8.1 2.38 6.63 9 8.55 95 เขียว กราฟ
57 วัดดอนตะไล้ 5 3.2 1.8 5 2 3 5 5 100 เขียว กราฟ
58 อนุบาลสรรพยา 38 20.3 2.1 22.4 22.25 12.38 34.63 28.52 75.04 เหลือง กราฟ
59 วัดโพธิมงคล 7 2 5 7 2 5 7 7 100 เขียว กราฟ
60 วัดกำแพง (สรรพยา) 8 4.8 1.1 5.9 8 0 8 6.95 86.88 เขียว กราฟ
61 วัดหลวงสิริบูรณาราม 5 3.9 0 3.9 4.88 0 4.88 4.39 87.75 เขียว กราฟ
62 วัดยางศรีเจริญ 9 7 2 9 7 2 9 9 100 เขียว กราฟ
63 วัดศรีมงคล 20 5.6 5.3 10.9 8.13 9 17.13 14.02 70.07 เหลือง กราฟ
64 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 10 6.1 3.9 10 1.25 8.75 10 10 100 เขียว กราฟ
65 วัดหาดอาษา 5 3.1 1.6 4.7 2.5 2.5 5 4.85 97 เขียว กราฟ
66 บ้านทุ่งกระถิน 11 5.3 3.1 8.4 4.25 6 10.25 9.32 NaN 0 กราฟ
67 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 23 12.6 5.1 17.7 11.75 8.5 20.25 18.98 82.5 เขียว กราฟ
68 วัดอารีทวีวนาราม 15 2.8 11.2 14 0 15 15 14.5 96.67 เขียว กราฟ
69 วัดหนองแขม 10 10 0 10 10 0 10 10 100 เขียว กราฟ
70 วัดโพธิ์งาม 20 7.5 8.7 16.2 8.13 11.63 19.75 17.98 89.88 เขียว กราฟ
71 วัดสนามชัย 5 2.5 2.5 5 2.75 2.25 5 5 100 เขียว กราฟ
72 วัดสังฆาราม 15 4.9 2.9 7.8 3.5 8.13 11.63 9.72 64.75 แดง กราฟ
73 วัดมะเห-ยงคณ์ 7 3.6 2.9 6.5 4 3 7 6.75 96.43 เขียว กราฟ
74 วัดท่ากระแส 6 2.5 0.4 2.9 4 1.25 5.25 4.08 67.91 แดง กราฟ
75 วัดโพธิ์ทอง 5 2 2.4 4.4 0 5 5 4.7 94 เขียว กราฟ
76 วัดหัวเด่น 13 1.1 5.6 6.7 0 12.75 12.75 9.73 74.81 เหลือง กราฟ
77 วัดโฆสิตาราม 23 8.1 11.9 20 5.75 16.5 22.25 21.13 91.85 เขียว กราฟ
78 วัดหอระฆัง 6 6 0 6 6 0 6 6 100 เขียว กราฟ
79 วัดสกุณาราม 20 12.7 4.7 17.4 13.88 6.13 20 18.7 93.5 เขียว กราฟ
80 วัดท่าสมอ 6 3.6 0.6 4.2 0.13 5.88 6 5.1 85 เขียว กราฟ
81 วัดกำแพง 11 4.3 5.3 9.6 4.63 6.25 10.88 10.24 93.07 เขียว กราฟ
82 วัดพระแก้ว 15 3 12 15 0 15 15 15 100 เขียว กราฟ
83 วัดใหม่สรรคบุรี 2 1 1 2 1 1 2 2 100 เขียว กราฟ
84 วัดโพธาราม 10 6 2.3 8.3 0 10 10 9.15 91.5 เขียว กราฟ
85 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 15 8.9 4.1 13 10.38 2.63 13 13 86.67 เขียว กราฟ
86 วัดท่า 11 8.5 0.9 9.4 7.13 3.88 11 10.2 92.73 เขียว กราฟ
87 วัดธรรมิกาวาส 7 4.7 1.3 6 5.25 1.5 6.75 6.38 91.07 เขียว กราฟ
88 วัดจั่นเจริญศรี 12 5.5 4.7 10.2 6.5 5.5 12 11.1 92.5 เขียว กราฟ
89 วัดบำเพ็ญบุญ 31 15 11 26 10 21 31 28.5 91.94 เขียว กราฟ
90 วัดคลองงิ้ว 7 5.6 0.9 6.5 4.38 2.13 6.5 6.5 92.86 เขียว กราฟ
91 วัดดอนโพธิ์ศรี 6 2.5 1.1 3.6 5.88 0 5.88 4.74 78.96 เหลือง กราฟ
92 ชุมชนวัดมาติการาม 47 20.8 13.6 34.4 0 47 47 40.7 NaN 0 กราฟ
93 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 24 11.2 9.8 21 5.13 18.5 23.63 22.32 92.97 เขียว กราฟ
94 บ้านสระแก้ว 12 3.6 8.4 12 4.13 7.88 12 12 100 เขียว กราฟ
95 บ้านหนองแจง 11 5 3.4 8.4 4.63 5.88 10.5 9.45 85.92 เขียว กราฟ
96 วัดประชุมธรรม 12 12.1 6.5 18.6 0 21.25 21.25 19.93 90.57 เขียว กราฟ
97 วัดวิจิตรังสิตาราม 10 5.5 0 5.5 9.88 0 9.88 7.69 76.88 เหลือง กราฟ
98 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 22 3.5 15.1 18.6 1.88 20.13 22 20.3 92.27 เขียว กราฟ
99 วัดบ้านใหม่ 13 3.4 8.2 11.6 3.25 9.75 13 12.3 94.62 เขียว กราฟ
100 ไกรราษฎร์วิทยา 6 3 1.2 4.2 6 0 6 5.1 85 เขียว กราฟ
101 บ้านวังเดือนห้า 10 5.2 3.9 9.1 3.38 6 9.38 9.24 92.38 เขียว กราฟ
102 บ้านรางจิก 11 4.5 6.2 10.7 0.25 10.75 11 10.85 98.64 เขียว กราฟ
103 วัดพรหมวิหาร 14 8.2 4.8 13 12.88 0.88 13.75 13.38 95.53 เขียว กราฟ
104 บ้านไพรนกยูง 13 1.8 7.2 9 0 13 13 11 84.62 เขียว กราฟ
105 บ้านหนองอ้ายสาม 23 1.4 21.6 23 0 23 23 23 100 เขียว กราฟ
106 วัดคลองธรรม 10 3.2 5.8 9 4.38 5.63 10 9.5 95 เขียว กราฟ
107 ท่าบ้านหลวง 13 5.2 5.1 10.3 3 10 13 11.65 89.62 เขียว กราฟ
108 วัดวิจิตรรังสรรค์ 13 5.6 4.3 9.9 1.88 10.88 12.75 11.33 87.12 เขียว กราฟ
109 วัดสะตือสิงห์ 8 2.5 1.7 4.2 2.63 4.5 7.13 5.67 70.78 เหลือง กราฟ
110 วัดถ้ำเข้ 3 1.9 0 1.9 2.75 0 2.75 2.33 77.5 เหลือง กราฟ
111 วัดวงเดือน 11 3.5 7.3 10.8 1.38 9.63 11 10.9 99.09 เขียว กราฟ
112 วัดคลองเกษม 15 14.9 0.1 15 15 0 15 15 100 เขียว กราฟ
113 วัดท่าโบสถ์ 28 16.4 6.2 22.6 3.5 24.5 28 25.3 90.35 เขียว กราฟ
114 วัดศรีเจริญธรรม 17 7.2 6.3 13.5 7.63 8.63 16.25 14.88 87.5 เขียว กราฟ
115 วัดอรัญญวาสี 5 1.4 2.9 4.3 0.13 4.88 5 4.65 93 เขียว กราฟ
116 บ้านชัฎฝาง 18 8.8 4.2 13 0.75 16.25 17 15 83.34 เขียว กราฟ
117 ดอนสีนวน 24 11.6 11 22.6 5.63 18.25 23.88 23.24 96.83 เขียว กราฟ
118 วัดสระดู่ 15 7.8 3.3 11.1 6.25 7.75 14 12.55 83.67 เขียว กราฟ
119 บ้านหมื่นเทพ 20 14.8 3.2 18 14.13 2.25 16.38 17.19 85.94 เขียว กราฟ
120 ชุมชนคลองจันทน์ 17 8.8 4.4 13.2 10.5 4.88 15.38 14.29 84.05 เขียว กราฟ
121 บ้านหนองต่อ 12 3.4 1.3 4.7 4.25 7.13 11.38 8.04 66.97 แดง กราฟ
122 อนุบาลหันคา 130 51.2 59.1 110.3 55.13 64.38 119.5 114.9 88.39 เขียว กราฟ
123 วัดสวนอัมพวัน ึ7 3.3 1.9 5.2 0.63 6.13 6.75 5.98 NaN 0 กราฟ
124 วัดศรีสโมสร 27 11.3 10.9 22.2 3.38 23.63 27 24.6 91.11 เขียว กราฟ
125 บ้านวังคะเคียน 10 4.4 5.1 9.5 2.38 7.38 9.75 9.63 96.25 เขียว กราฟ
126 บ้านวังหัวเรือ 3 2.5 0.5 3 2 1 3 3 100 เขียว กราฟ
127 วัดวังน้ำขาว 13 9.3 2.1 11.4 10 2 12 11.7 90.01 เขียว กราฟ
128 อนุบาลหนองมะโมง 13 3.2 3 6.2 4.25 2.38 6.63 6.42 49.33 แดง กราฟ
129 บ้านน้ำพุ 15 4.4 9.8 14.2 0 15 15 14.6 97.34 เขียว กราฟ
130 บ้านสะพานหิน 27 17.3 0 17.3 25.75 0 25.75 21.53 79.72 เขียว กราฟ
131 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 9 3.3 2.9 6.2 1 7 8 7.1 78.89 เหลือง กราฟ
132 บ้านหนองตะขบ 34 12.3 10.8 23.1 21.25 11.5 32.75 27.93 82.13 เขียว กราฟ
133 บ้านเขาเกล็ด 4 2.4 0.7 3.1 4 0 4 3.55 88.75 เขียว กราฟ
134 บ้านบ่อยายส้ม 27 13 12.3 25.3 2.75 24.25 27 26.15 96.85 เขียว กราฟ
135 บ้านเก่า 10 5.9 2.6 8.5 5 5 10 9.25 92.5 เขียว กราฟ
136 บ้านกะบกเตี้ย 26 13.1 7.6 20.7 17.38 4.75 22.13 21.42 82.36 เขียว กราฟ
137 อนุบาลเนินขาม 30 11.2 15.9 27.1 11 19 30 28.55 95.17 เขียว กราฟ
138 บ้านวังคอไห 27 9.3 12.2 21.5 7.5 18.25 25.75 23.63 87.5 เขียว กราฟ
139 บ้านหนองยาง 16 4.6 7 11.6 0 16 16 13.8 86.25 เขียว กราฟ
140 บ้านสุขเดือนห้า 19 2 13.5 15.5 0 17.38 17.38 16.44 86.52 เขียว กราฟ
141 วัฒนะโชติ 33 11.9 21.1 33 12.38 20.63 33 33 100 เขียว กราฟ
142 วรรณรัตน์วิทยา 62 22.8 35.5 58.3 16.38 41.88 58.25 58.28 93.99 เขียว กราฟ
143 วัฒนาชัยนาท 27 18.5 6.3 24.8 12.25 14.5 26.75 25.78 95.46 เขียว กราฟ
144 ถาวรวิทยา 68 38.1 25.3 63.4 25.13 42.13 67.25 65.33 96.07 เขียว กราฟ

สรุป มาตรฐาน 1 สำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวม
จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 144
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,449.00
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป มฐ.1 2,248.93
มาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป 87.49
ระดับ (สถานะ) เขียว
สัญลักษณ์ (เขียว=ดี/ดีเยี่ยม, เหลือง=พอใช้, แดง=ปรับปรุง)โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ