มาตรฐานที่ 1 แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้วชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล/กรอกผิด  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป
ที่ โรงเรียน น.ร. ดี ดีเยี่ยม รวม ดี ดีเยี่ยม รวม รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับ สถานะ graph
1 วัดหลวงพ่อขาว 4 0.7 3.3 4 0 4 4 4 100 เขียว กราฟ
2 วัดไผ่โพธิ์ทอง 5 2.9 2.1 5 5 0 5 5 100 เขียว กราฟ
3 บ้านท่าไม้ 19 11.4 0 11.4 16.63 2.25 18.88 15.14 79.67 เขียว กราฟ
4 วัดธรรมามูล 9 5.6 2.3 7.9 8.75 0 8.75 8.32 92.5 เขียว กราฟ
5 ชุมชนวัดดักคะนน 39 15.8 11.5 27.3 6.5 32.38 38.88 33.09 84.84 เขียว กราฟ
6 วัดสระเนินพระราม 9 5.9 1.7 7.6 4.38 4.63 9 8.3 92.23 เขียว กราฟ
7 บ้านหนองแค 22 6.9 11.4 18.3 0 22 22 20.15 91.59 เขียว กราฟ
8 ชุมชนวัดวังเคียน 19 3.4 15.1 18.5 0 19 19 18.75 98.69 เขียว กราฟ
9 วัดนางลือ 14 9.1 2.6 11.7 6.5 7.5 14 12.85 91.79 เขียว กราฟ
10 วัดศรีวิชัย 37 8.5 19.2 27.7 0 37 37 32.35 87.43 เขียว กราฟ
11 พระยาตาก 7 3 2.8 5.8 2.38 3.5 5.88 5.84 83.4 เขียว กราฟ
12 อนุบาลชัยนาท 306 28 276 304 0 306 306 305 99.68 เขียว กราฟ
13 ลัดดาประชาสรรค์ 9 2 7 9 0 9 9 9 100 เขียว กราฟ
14 อนุบาลเมืองชัยนาท 25 7.7 14.4 22.1 7.38 17.63 25 23.55 94.2 เขียว กราฟ
15 วัดโรงวัว 16 6.3 3.6 9.9 10.5 3.5 14 11.95 74.69 เหลือง กราฟ
16 วัดหนองเต่าดำ 4 1 3 4 1 3 4 4 100 เขียว กราฟ
17 วัดดอนรังนก 15 8.1 5.9 14 8 7 15 14.5 96.67 เขียว กราฟ
18 วัดเนินถ่าน 6 2 4 6 0.5 5.5 6 6 100 เขียว กราฟ
19 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 11 6.9 0.8 7.7 0.63 10.38 11 9.35 85 เขียว กราฟ
20 วัดพิกุลงาม 2 1.3 0.5 1.8 1 1 2 1.9 95 เขียว กราฟ
21 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 7 4.3 2.7 7 3 4 7 7 100 เขียว กราฟ
22 อนุบาลมโนรมย์ 28 13.9 12.2 26.1 12 15 27 26.55 94.83 เขียว กราฟ
23 วัดใหญ่ 16 6.4 7.1 13.5 2.5 13.38 15.88 14.69 91.8 เขียว กราฟ
24 ไทยรัฐวิทยา 57 18 7.4 8.5 15.9 7.25 10.75 18 16.95 94.17 เขียว กราฟ
25 วัดหัวยาง 19 14.8 3.5 18.3 12.75 6.13 18.88 18.59 97.83 เขียว กราฟ
26 บ้านหางน้ำหนองแขม 4 3.1 0.9 4 1.38 2.63 4 4 100 เขียว กราฟ
27 บ้านไร่พัฒนา 2 0.2 1.8 2 0 2 2 2 100 เขียว กราฟ
28 บ้านเขาแหลม 3 0.5 0.3 0.8 3 0 3 1.9 63.34 แดง กราฟ
29 บ้านหัวถนน 13 3.7 7.5 11.2 1 12 13 12.1 93.08 เขียว กราฟ
30 วัดหัวหว้า 12 7.8 0.9 8.7 4.5 7.5 12 10.35 86.25 เขียว กราฟ
31 วัดโคกแจง 17 10.4 5.3 15.7 14.38 2.38 16.75 16.23 95.45 เขียว กราฟ
32 บ้านเนินไผ่ 3 2.8 0 2.8 3 0 3 2.9 96.67 เขียว กราฟ
33 วัดธรรมขันธ์ 10 5.6 4.4 10 0 10 10 10 100 เขียว กราฟ
34 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 20 4.8 12.1 16.9 3.25 16.13 19.38 18.14 90.69 เขียว กราฟ
35 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 13 8.9 2.1 11 5.63 6.88 12.5 11.75 90.39 เขียว กราฟ
36 วัดหนองตาตน 4 1.9 1 2.9 2.63 0.88 3.5 3.2 80 เขียว กราฟ
37 วัดหนองจิก 4 3.2 0.8 4 2 2 4 4 100 เขียว กราฟ
38 สำราญราษฎร์บำรุง 8 5.4 2.3 7.7 0 8 8 7.85 98.13 เขียว กราฟ
39 วัดวังหมัน 13 7 2.4 9.4 2.63 10.38 13 11.2 86.16 เขียว กราฟ
40 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 3 2.1 0.7 2.8 0.38 2.63 3 2.9 96.67 เขียว กราฟ
41 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 18 8.7 2.2 10.9 9.38 8.63 18 14.45 80.28 เขียว กราฟ
42 บ้านทุ่งกว้าง 7 3.7 2.3 6 2.5 4 6.5 6.25 89.29 เขียว กราฟ
43 วัดโคกสุก 7 4.9 0 4.9 6.75 0 6.75 5.83 83.22 เขียว กราฟ
44 วัดดอนตูมกมลาวาส 8 4.6 0 4.6 7.88 0 7.88 6.24 77.97 เหลือง กราฟ
45 วัดหนองบัว 5 1.6 3 4.6 1 4 5 4.8 96 เขียว กราฟ
46 วัดนมโฑ 13 6.1 6.9 13 0.63 12.38 13 13 100 เขียว กราฟ
47 วัดเขาแก้ว 7 5.1 0.7 5.8 0 7 7 6.4 91.43 เขียว กราฟ
48 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 4 4 0 4 4 0 4 4 100 เขียว กราฟ
49 วัดบ้านหนอง 14 9.4 1.7 11.1 1.13 12.63 13.75 12.43 88.75 เขียว กราฟ
50 วัดอินทาราม 13 2.7 9.5 12.2 0 13 13 12.6 96.93 เขียว กราฟ
51 เขื่อนเจ้าพระยา 35 35 0 35 35 0 35 35 100 เขียว กราฟ
52 วัดกรุณา 6 3 3 6 3 3 6 6 100 เขียว กราฟ
53 วัดมะฝ่อฯ 11 11 0 11 11 0 11 11 100 เขียว กราฟ
54 วัดโคกจันทน์ 7 4.2 1.2 5.4 4.63 1 5.63 5.52 78.75 เหลือง กราฟ
55 บ้านคลองยาง 11 7 2 9 7 2 9 9 81.82 เขียว กราฟ
56 วัดมะปราง 16 8.9 4.6 13.5 5.75 8 13.75 13.63 85.16 เขียว กราฟ
57 วัดสมอ 18 12.7 2.9 15.6 9 8.25 17.25 16.43 91.25 เขียว กราฟ
58 วัดดอนตะไล้ 7 4.3 2.7 7 3 4 7 7 100 เขียว กราฟ
59 อนุบาลสรรพยา 45 19.6 14.7 34.3 9.38 31.13 40.5 37.4 83.11 เขียว กราฟ
60 วัดโพธิมงคล 8 3 5 8 3 5 8 8 100 เขียว กราฟ
61 วัดกำแพง (สรรพยา) 5 3.8 0 3.8 4 0.13 4.13 3.97 79.25 เขียว กราฟ
62 วัดหลวงสิริบูรณาราม 5 3.7 0 3.7 4.13 0.38 4.5 4.1 82 เขียว กราฟ
63 วัดยางศรีเจริญ 5 1 4 5 1 4 5 5 100 เขียว กราฟ
64 วัดศรีมงคล 23 9.3 10.9 20.2 10.13 11.13 21.25 20.73 90.1 เขียว กราฟ
65 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 4 0.9 3.1 4 0.13 3.88 4 4 100 เขียว กราฟ
66 วัดหาดอาษา 13 4 7.7 11.7 0.5 12.38 12.88 12.29 94.52 เขียว กราฟ
67 บ้านทุ่งกระถิน 10 5 2.4 7.4 4.38 5.25 9.63 8.52 85.13 เขียว กราฟ
68 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 18 8 4.4 12.4 8.5 6.13 14.63 13.52 75.07 เหลือง กราฟ
69 วัดอารีทวีวนาราม 3 0.2 2.8 3 0 3 3 3 100 เขียว กราฟ
70 วัดหนองแขม 11 6 1 7 11 0 11 9 81.82 เขียว กราฟ
71 วัดโพธิ์งาม 27 5.9 9.9 15.8 11.25 12.63 23.88 19.84 73.47 เหลือง กราฟ
72 วัดสนามชัย 8 1.9 6.1 8 4.25 3.75 8 8 100 เขียว กราฟ
73 วัดสังฆาราม 19 8 6.9 14.9 9.75 9.25 19 16.95 89.21 เขียว กราฟ
74 วัดมะเห-ยงคณ์ 10 3.9 4 7.9 6 4 10 8.95 89.5 เขียว กราฟ
75 วัดท่ากระแส 11 4.9 3.3 8.2 1.75 9.25 11 9.6 87.28 เขียว กราฟ
76 วัดโพธิ์ทอง 8 3.7 1.8 5.5 0.63 7 7.63 6.57 82.03 เขียว กราฟ
77 วัดหัวเด่น 15 7 3.7 10.7 14.5 0.5 15 12.85 85.67 เขียว กราฟ
78 วัดโฆสิตาราม 9 2.8 2.8 5.6 0 9 9 7.3 81.11 เขียว กราฟ
79 วัดหอระฆัง 4 4 0 4 4 0 4 4 100 เขียว กราฟ
80 วัดสกุณาราม 8 4.7 2.4 7.1 4.63 3.38 8 7.55 94.38 เขียว กราฟ
81 วัดท่าสมอ 4 2.6 1.3 3.9 0 4 4 3.95 98.75 เขียว กราฟ
82 วัดกำแพง 11 5.3 4 9.3 4.13 6.38 10.5 9.9 90.01 เขียว กราฟ
83 วัดพระแก้ว 9 4.5 3.6 8.1 0.13 8.88 9 8.55 95 เขียว กราฟ
84 วัดใหม่สรรคบุรี 5 3 1.8 4.8 2.25 2.75 5 4.9 98 เขียว กราฟ
85 วัดโพธาราม 12 7 0 7 6 6 12 9.5 79.16 เขียว กราฟ
86 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 18 6 9.3 15.3 2.13 15.88 18 16.65 92.5 เขียว กราฟ
87 วัดท่า 9 6.6 1.3 7.9 6.25 2.75 9 8.45 93.89 เขียว กราฟ
88 วัดธรรมิกาวาส 6 4.3 1 5.3 4.5 1.38 5.88 5.59 93.13 เขียว กราฟ
89 วัดจั่นเจริญศรี 9 5.2 1.5 6.7 7.88 0.75 8.63 7.67 85.14 เขียว กราฟ
90 วัดบำเพ็ญบุญ 29 6.3 21.4 27.7 5.88 22.13 28 27.85 96.03 เขียว กราฟ
91 วัดคลองงิ้ว 7 3.7 1.9 5.6 5.88 0.88 6.75 6.18 88.22 เขียว กราฟ
92 วัดดอนโพธิ์ศรี 12 6.4 2 8.4 10.75 0 10.75 9.57 79.79 เขียว กราฟ
93 ชุมชนวัดมาติการาม 33 9.8 16.5 26.3 9.25 21.75 31 28.65 86.82 เขียว กราฟ
94 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 20 8.3 7.7 16 11.13 8.88 20 18 90 เขียว กราฟ
95 บ้านสระแก้ว 4 1.4 2.5 3.9 1.5 2.5 4 3.95 98.75 เขียว กราฟ
96 บ้านหนองแจง 3 0.8 1.6 2.4 0.5 2.5 3 2.7 90 เขียว กราฟ
97 วัดประชุมธรรม 22 6.6 5 11.6 7.63 5.38 13 12.3 82 เขียว กราฟ
98 วัดวิจิตรังสิตาราม 11 6.6 2.7 9.3 11 0 11 10.15 92.28 เขียว กราฟ
99 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 23 1.8 20.6 22.4 0.63 22.38 23 22.7 98.7 เขียว กราฟ
100 วัดบ้านใหม่ 9 3.8 4.1 7.9 0 8 8 7.95 88.34 เขียว กราฟ
101 ไกรราษฎร์วิทยา 4 4 0 4 4 0 4 4 100 เขียว กราฟ
102 บ้านวังเดือนห้า 10 4.8 1.5 6.3 0.5 9.5 10 8.15 81.5 เขียว กราฟ
103 บ้านรางจิก 4 0.5 3.5 4 0 4 4 4 100 เขียว กราฟ
104 วัดพรหมวิหาร 11 7.7 1.5 9.2 9.88 1 10.88 10.04 91.25 เขียว กราฟ
105 บ้านไพรนกยูง 8 6.3 0 6.3 0 8 8 7.15 89.38 เขียว กราฟ
106 บ้านหนองอ้ายสาม 31 7.7 7.3 15 8.38 22.25 30.63 22.82 73.59 เหลือง กราฟ
107 วัดคลองธรรม 11 4.4 6.1 10.5 5 6 11 10.75 97.73 เขียว กราฟ
108 ท่าบ้านหลวง 9 3.5 4.2 7.7 2.63 6.38 9 8.35 92.78 เขียว กราฟ
109 วัดวิจิตรรังสรรค์ 13 3.8 5.5 9.3 1 11.25 12.25 10.78 82.89 เขียว กราฟ
110 วัดสะตือสิงห์ 9 4.6 1.5 6.1 6.63 1.13 7.75 6.93 76.94 เหลือง กราฟ
111 วัดวงเดือน 16 6.4 9 15.4 2.25 13.75 16 15.7 98.13 เขียว กราฟ
112 วัดคลองเกษม 7 4.8 1.5 6.3 5.63 1.38 7 6.65 95 เขียว กราฟ
113 วัดท่าโบสถ์ 29 16.6 8.6 25.2 12 17 29 27.1 93.45 เขียว กราฟ
114 วัดศรีเจริญธรรม 2 0.7 1.1 1.8 0.25 1.63 1.88 1.84 91.88 เขียว กราฟ
115 วัดอรัญญวาสี 5 3.3 0.9 4.2 0 5 5 4.6 92 เขียว กราฟ
116 บ้านชัฎฝาง 26 9 6 15 12 12 24 19.5 75 เหลือง กราฟ
117 ดอนสีนวน 26 17.5 7.8 25.3 10.38 13.88 24.25 24.78 95.29 เขียว กราฟ
118 วัดสระดู่ 21 15.9 2.3 18.2 20.88 0 20.88 19.54 93.04 เขียว กราฟ
119 บ้านหมื่นเทพ 10 5.7 3.5 9.2 7 2.25 9.25 9.23 92.25 เขียว กราฟ
120 ชุมชนคลองจันทน์ 24 14.3 5 19.3 10.63 10.63 21.25 20.27 84.48 เขียว กราฟ
121 บ้านหนองต่อ 15 7.1 3.7 10.8 3.5 11.38 14.88 12.84 85.59 เขียว กราฟ
122 อนุบาลหันคา 122 50.1 56 106.1 49.25 61.5 110.75 108.43 88.88 เขียว กราฟ
123 วัดสวนอัมพวัน 9 2.5 3.6 6.1 0.88 7.25 8.13 7.12 79.03 เขียว กราฟ
124 วัดศรีสโมสร 30 13.8 9.6 23.4 7.63 21.75 29.38 26.39 87.96 เขียว กราฟ
125 บ้านวังคะเคียน 14 4.2 9.8 14 1.75 12.13 13.88 13.94 99.56 เขียว กราฟ
126 บ้านวังหัวเรือ 4 3.2 0.8 4 2.5 1.5 4 4 100 เขียว กราฟ
127 วัดวังน้ำขาว 19 13.1 3.4 16.5 14 2.25 16.25 16.38 86.19 เขียว กราฟ
128 อนุบาลหนองมะโมง 9 3.3 2 5.3 7.38 0 7.38 6.34 70.42 เหลือง กราฟ
129 บ้านน้ำพุ 11 3.3 6.4 9.7 0.5 10.5 11 10.35 94.09 เขียว กราฟ
130 บ้านสะพานหิน 27 23 0 23 27 0 27 25 92.59 เขียว กราฟ
131 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 17 6.2 3.6 9.8 11 6 17 13.4 78.83 เหลือง กราฟ
132 บ้านหนองตะขบ 14 5.7 4.5 10.2 7.25 6 13.25 11.73 83.75 เขียว กราฟ
133 บ้านเขาเกล็ด 5 4.4 0.4 4.8 5 0 5 4.9 98 เขียว กราฟ
134 บ้านบ่อยายส้ม 24 10.8 10.2 21 4.75 19.25 24 22.5 93.75 เขียว กราฟ
135 บ้านเก่า 7 3.3 2.9 6.2 1.88 5.13 7 6.6 94.29 เขียว กราฟ
136 บ้านกะบกเตี้ย 29 12.4 7.9 20.3 20 5.63 25.63 22.97 79.18 เขียว กราฟ
137 อนุบาลเนินขาม 30 10.1 18.2 28.3 5 25 30 29.15 97.17 เขียว กราฟ
138 บ้านวังคอไห 14 5.2 4 9.2 6.13 6.63 12.75 10.98 78.39 เหลือง กราฟ
139 บ้านหนองยาง 24 11.6 8.1 19.7 0 24 24 21.85 91.05 เขียว กราฟ
140 บ้านสุขเดือนห้า 13 4.9 8.1 13 0 13 13 13 100 เขียว กราฟ
141 วัฒนะโชติ 35 27 0 27 31.25 0 31.25 29.13 83.22 เขียว กราฟ
142 วรรณรัตน์วิทยา 67 23.7 36.8 60.5 21.88 40.38 62.25 61.38 91.6 เขียว กราฟ
143 วัฒนาชัยนาท 30 10 19.1 29.1 3.88 25.63 29.5 29.3 97.67 เขียว กราฟ
144 ถาวรวิทยา 61 25.4 31.8 57.2 25.88 33.5 59.38 58.29 95.56 เขียว กราฟ

สรุป มาตรฐาน 1 สำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม
จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 144
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,433.00
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป มฐ.1 2,205.37
มาตรฐานที่ 1 ร้อยละระดับดีขึ้นไป 90.68
ระดับ (สถานะ) เขียว
สัญลักษณ์ (เขียว=ดี/ดีเยี่ยม, เหลือง=พอใช้, แดง=ปรับปรุง)โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ