ภาพรวมแสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้ว
สรุปรวมมาตรฐาน
รายการประเมิน
จำนวน
จำนวน นร. (คน) ได้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
นักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
ดี ขึ้นไป
คิดเป็น
ร้อยละ
สถานะ
สีสถานะ
ตรวจ
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)
1) ความสามารถในการอ่าน 16508 521 1810 6281 7905 14186 85.93 เขียว ×
2) ความสามารถในการเขียน 16507 579 2048 6637 7252 13886 84.12 เขียว ×
3) ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 16507 338 1440 6669 8071 14740 89.30 เขียว ×
4) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 16507 892 3608 7133 4920 12048 72.99 เหลือง ×
5) ความสามารถในการคิดคำนวณ 16507 585 2377 7160 6447 13608 82.44 เขียว ×
6) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 16507 396 2060 7526 6564 14092 85.37 เขียว ×
7) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 16507 274 1359 7384 7542 14926 90.42 เขียว ×
8) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 16507 341 1519 7282 7394 14676 88.91 เขียว ×
9) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 16052 748 2069 6484 5520 12004 74.78 เหลือง ×
10) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 16507 241 1120 6801 8380 15179 91.95 เขียว ×
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 16,461.60 491.50 1,941.00 6,935.70 6,999.50 13,934.50 84.65 เขียว ×
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 16507 89 600 5946 9897 15843 95.98 เขียว ×
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 16507 66 520 5925 10021 15946 96.60 เขียว ×
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน 16507 67 513 5795 10164 15959 96.68 เขียว ×
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 16507 98 592 5902 9939 15841 95.97 เขียว ×
5) ผู้เรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0.00
6) ผู้เรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0.00
7) ผู้เรียนมีวิธีรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 16507 222 812 5271 10238 15509 93.95 เขียว ×
8) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 16507 96 545 5340 10541 15881 96.21 เขียว ×
9) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 16507 76 495 5604 10360 15995 96.90 เขียว ×
10) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 16507 80 581 5768 10095 15859 96.07 เขียว ×
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 13,205.60 79.40 465.80 4,555.10 8,125.50 12,683.30 96.04 เขียว ×
สรุปมาตรฐานที่ 1 โดยรวม 14,833.60 285.45 1,203.40 5,745.40 7,562.50 ×
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
  2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน 162 0 4 60 103 161 99.38 เขียว ×
  2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 162 0 1 79 87 164 101.23 เขียว ×
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 162 0 0 80 87 165 101.85 เขียว ×
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 162 0 0 78 89 165 101.85 เขียว ×
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 162 0 2 60 105 163 100.62 เขียว ×
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 162.00 0.00 0.75 78.00 87.00 164.00 101.23 เขียว ×
  2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 161 0 3 60 104 162 100.62 เขียว ×
  2.4 การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 162 0 3 79 85 162 100.00 เขียว ×
สรุปมาตรฐานที่ 2 โดยรวม 161.75 0.00 2.69 69.25 94.75 ×
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 1185 0 14 663 511 1167 98.48 เขียว ×
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 1185 0 9 564 612 1172 98.90 เขียว
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ ต่อเนื่อง 1185 0 16 533 636 1165 98.31 เขียว
4) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 1185 0 7 591 587 1174 99.07 เขียว
5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความ สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 1185 0 13 418 754 1168 98.57 เขียว
6) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 1185 0 66 623 496 1115 94.09 เขียว
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 1,185.00 0.00 20.83 565.33 599.33 1,160.17 97.90 เขียว ×
  3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 1185 0 20 605 560 1161 97.97 เขียว
2) ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ ต่อเนื่อง 1185 0 28 617 540 1153 97.30 เขียว
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 1,185.00 0.00 24.00 611.00 550.00 1,157.00 97.64 เขียว ×
  3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
1) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 1185 0 16 419 750 1165 98.31 เขียว
2) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 1185 0 25 497 663 1156 97.55 เขียว
3) ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 1185 0 14 503 668 1167 98.48 เขียว
4) นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 1185 0 15 534 635 1165 98.31 เขียว ×
5) ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง 1185 0 19 574 591 1161 97.97 เขียว ×
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 1,185.00 0.00 17.80 505.40 661.40 1,162.80 98.13 เขียว ×
สรุปมาตรฐานที่ 3 1,185.00 0.00 20.88 560.58 603.58 ×
   มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
   4.1 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 3399 0 14 825 2567 3390 99.74 เขียว ×
   4.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 3399 0 7 822 2577 3397 99.94 เขียว ×
   4.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 3399 0 7 325 3149 3472 102.15 เขียว ×
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 3,399.00 0.00 9.33 657.33 2,764.33 3,419.67 100.61 เขียว ×
สรุปมาตรฐานที่ 4 3,399.00 0.00 9.33 657.33 2,764.33 ×
สรุปมาตรฐานที่ 1-4 4,894.84 71.36 309.07 1,758.14 2,756.29 ×โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ