ภาพรวมแสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้ว
สรุปรวมมาตรฐาน
รายการประเมิน
จำนวน
จำนวน นร. (คน) ได้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
นักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
ดี ขึ้นไป
คิดเป็น
ร้อยละ
สถานะ
สีสถานะ
ตรวจ
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)
1) ความสามารถในการอ่าน 16449 521 1805 6302 7886 14188 86.25 เขียว ×
2) ความสามารถในการเขียน 16504 579 2043 6659 7232 13888 84.15 เขียว ×
3) ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 16504 338 1436 6687 8054 14741 89.32 เขียว ×
4) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 16504 894 3606 7138 4912 12045 72.98 เหลือง ×
5) ความสามารถในการคิดคำนวณ 16504 586 2371 7168 6441 13610 82.46 เขียว ×
6) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 16504 396 2059 7535 6553 14090 85.37 เขียว ×
7) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 16504 276 1352 7394 7534 14928 90.45 เขียว ×
8) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 16504 344 1521 7280 7388 14668 88.88 เขียว ×
9) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 16049 742 2076 6484 5536 12020 74.90 เหลือง ×
10) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 16504 243 1114 6804 8378 15180 91.98 เขียว ×
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 16,453.00 491.90 1,938.30 6,945.10 6,991.40 13,935.80 84.70 เขียว ×
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 16504 89 596 5951 9893 15844 96.00 เขียว ×
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 16504 66 520 5926 10017 15943 96.60 เขียว ×
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน 16504 67 512 5795 10162 15957 96.69 เขียว ×
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 16504 98 592 5907 9931 15838 95.96 เขียว ×
5) ผู้เรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0.00
6) ผู้เรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0.00
7) ผู้เรียนมีวิธีรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 16504 221 798 5277 10244 15521 94.04 เขียว ×
8) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 16504 96 545 5354 10524 15878 96.21 เขียว ×
9) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 16504 76 495 5604 10357 15992 96.90 เขียว ×
10) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 16504 80 581 5765 10095 15856 96.07 เขียว ×
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 13,203.20 79.30 463.90 4,557.90 8,122.30 12,682.90 96.06 เขียว ×
สรุปมาตรฐานที่ 1 โดยรวม 14,828.10 285.60 1,201.10 5,751.50 7,556.85 ×
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
  2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน 163 0 4 61 103 162 99.39 เขียว ×
  2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 163 0 1 80 87 165 101.23 เขียว ×
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 163 0 0 81 87 166 101.84 เขียว ×
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 163 0 0 79 89 166 101.84 เขียว ×
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 163 0 2 61 105 164 100.61 เขียว ×
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 163.00 0.00 0.75 79.00 87.00 165.00 101.23 เขียว ×
  2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 162 0 3 61 104 163 100.62 เขียว ×
  2.4 การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 163 0 3 80 85 163 100.00 เขียว ×
สรุปมาตรฐานที่ 2 โดยรวม 162.75 0.00 2.69 70.25 94.75 ×
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 1185 0 14 663 511 1167 98.48 เขียว ×
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 1185 0 9 564 612 1172 98.90 เขียว
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ ต่อเนื่อง 1185 0 16 533 636 1165 98.31 เขียว
4) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 1185 0 7 591 587 1174 99.07 เขียว
5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความ สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 1185 0 13 418 754 1168 98.57 เขียว
6) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 1185 0 66 623 496 1115 94.09 เขียว
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 1,185.00 0.00 20.83 565.33 599.33 1,160.17 97.90 เขียว ×
  3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 1185 0 20 605 560 1161 97.97 เขียว
2) ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ ต่อเนื่อง 1185 0 28 617 540 1153 97.30 เขียว
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 1,185.00 0.00 24.00 611.00 550.00 1,157.00 97.64 เขียว ×
  3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
1) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 1185 0 16 419 750 1165 98.31 เขียว
2) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 1185 0 25 497 663 1156 97.55 เขียว
3) ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 1185 0 14 503 668 1167 98.48 เขียว
4) นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 1185 0 15 534 635 1165 98.31 เขียว ×
5) ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง 1185 0 19 574 591 1161 97.97 เขียว ×
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 1,185.00 0.00 17.80 505.40 661.40 1,162.80 98.13 เขียว ×
สรุปมาตรฐานที่ 3 1,185.00 0.00 20.88 560.58 603.58 ×
   มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
   4.1 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 3403 0 14 829 2567 3394 99.74 เขียว ×
   4.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 3403 0 7 826 2577 3401 99.94 เขียว ×
   4.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 3403 0 7 329 3149 3476 102.15 เขียว ×
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ 3,403.00 0.00 9.33 661.33 2,764.33 3,423.67 100.61 เขียว ×
สรุปมาตรฐานที่ 4 3,403.00 0.00 9.33 661.33 2,764.33 ×
สรุปมาตรฐานที่ 1-4 4,894.71 71.40 308.50 1,760.92 2,754.88 ×โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ