ชั้นอนุบาลปีที่ 1  
ที่ โรงเรียน คะแนน
มฐ.1
คะแนน
มฐ.2
คะแนน
มฐ.3
คะแนน
มฐ.4
ร้อยละ รวม
คะแนน
คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ แปลความ สถานะ
1 วัดไผ่โพธิ์ทอง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
2 บ้านท่าไม้ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
3 วัดธรรมามูล 5 3 5 5 93.75 18 4.5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
4 ชุมชนวัดดักคะนน 5 4.96 5 3.54 92.34 18.5 4.63 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
5 วัดสระเนินพระราม 3.76 3.66 5 2.74 76.77 15.16 3.79 4 ดีมาก ยืนยัน
6 บ้านหนองแค 5 4.87 4.6 4.8 96.92 19.27 4.82 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
7 ชุมชนวัดวังเคียน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
8 วัดนางลือ 4.82 4.73 4.77 3.96 90.23 18.28 4.56 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
9 วัดศรีวิชัย 5 5 5 5 20 แก้ไข
10 พระยาตาก 4.83 4 4.5 5 91.67 18.33 4.58 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
11 อนุบาลชัยนาท 4.96 4.95 4.98 4.93 99.14 19.82 4.96 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
12 ลัดดาประชาสรรค์ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
13 อนุบาลเมืองชัยนาท 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
14 วัดโรงวัว 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
15 วัดแหลมหว้า 4.95 5 5 5 19.95 แก้ไข
16 วัดดอนรังนก 5.07 5 5 5.75 103.75 20.82 5.21 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
17 วัดเนินถ่าน 4.67 5 5 5 97.92 19.67 4.92 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
18 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 4.83 4.89 5 4.83 97.43 19.55 4.89 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
19 วัดพิกุลงาม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
20 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
21 วัดใหญ่ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
22 ไทยรัฐวิทยา 57 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
23 วัดหัวยาง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
24 บ้านหางน้ำหนองแขม NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN 0 0 แก้ไข
25 บ้านหัวถนน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
26 วัดโคกแจง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
27 บ้านเนินไผ่ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
28 วัดธรรมขันธ์ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
29 วัดบ่อแร่ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
30 วัดหนองจิก 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
31 สำราญราษฎร์บำรุง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
32 วัดวังหมัน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
33 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
34 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
35 บ้านทุ่งกว้าง 5 5 5 4 95 19 4.75 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
36 วัดโคกสุก 5 5 4.78 5 99.31 19.78 4.95 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
37 วัดดอนตูมกมลาวาส 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
38 วัดหนองบัว 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
39 วัดนมโฑ 5 5 4.57 4.9 98.04 19.47 4.87 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
40 วัดเขาแก้ว 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
41 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
42 วัดบ้านหนอง 4.55 5 5 5 100 19.55 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
43 เขื่อนเจ้าพระยา 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
44 วัดกรุณา 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
45 วัดมะฝ่อฯ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
46 วัดโคกจันทน์ 5 4.5 5 4 91.88 18.5 4.63 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
47 บ้านคลองยาง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
48 วัดตะกู 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
49 วัดมะปราง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
50 วัดดอนตะไล้ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
51 อนุบาลสรรพยา 4.55 5 5 5 97.73 19.55 4.89 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
52 วัดโพธิมงคล 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
53 วัดกำแพง (สรรพยา) 5 5 5 5 20 แก้ไข
54 วัดหลวงสิริบูรณาราม 5 4.5 5 3.5 89.38 18 4.5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
55 วัดยางศรีเจริญ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
56 วัดศรีมงคล 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
57 วัดหาดอาษา 5 5 5 4.5 97.5 19.5 4.88 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
58 บ้านทุ่งกระถิน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
59 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
60 วัดเทพรัตวนาราม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
61 เทพรัตน์ 5 5 4.6 3.9 93.25 18.5 4.63 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
62 วัดหนองแขม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
63 วัดโพธิ์งาม 4.82 4.7 4.7 4.4 92.65 18.62 4.65 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
64 วัดสนามชัย 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
65 วัดสังฆาราม 5 4.28 4.09 2.83 80.01 16.2 3.96 4 ดีมาก ยืนยัน
66 วัดมะเห-ยงคณ์ 4.5 5 5 5 96.88 19.5 4.88 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
67 วัดท่ากระแส 5 5 5 4.6 98 19.6 4.9 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
68 วัดโพธิ์ทอง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
69 วัดหัวเด่น 4.61 5 5 5 97.56 19.61 4.9 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
70 วัดโฆสิตาราม 4.43 3.75 3.75 4.5 83.44 16.43 4.11 4 ดีมาก ยืนยัน
71 วัดหอระฆัง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
72 วัดสกุณาราม 4.8 5 5 4.2 94.75 19 4.75 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
73 วัดท่าสมอ 5 5 5 4.75 98.75 19.75 4.94 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
74 วัดกำแพง 4.7 5 5.2 5 98.75 19.9 4.97 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
75 วัดพระแก้ว 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
76 วัดใหม่สรรคบุรี 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
77 วัดโพธาราม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
78 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 5 5 5 4.94 99.69 19.94 4.99 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
79 วัดท่า 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
80 วัดธรรมิกาวาส 4.17 4.23 4.34 3.46 81.11 16.2 4.05 4 ดีมาก ยืนยัน
81 วัดจั่นเจริญศรี 4.66 4.67 4.79 4.47 92.75 18.59 4.65 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
82 วัดบำเพ็ญบุญ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
83 วัดคลองงิ้ว 4.63 4.5 4.25 4.38 89.06 17.76 4.44 4 ดีมาก ยืนยัน
84 วัดดอนโพธิ์ศรี 5 5 5 4.8 99 19.8 4.95 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
85 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
86 บ้านสระแก้ว 5 5 5 5 20 แก้ไข
87 วัดประชุมธรรม 4.34 4.27 4.47 4.46 87.75 17.54 4.39 4 ดีมาก ยืนยัน
88 วัดวิจิตรังสิตาราม 4.58 5 5 5 97.92 19.58 4.89 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
89 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
90 วัดบ้านใหม่ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
91 ไกรราษฎร์วิทยา 4.16 4.16 4.16 4.15 83.33 16.63 4.16 4 ดีมาก ยืนยัน
92 บ้านวังเดือนห้า 5 4.86 3.57 2.57 79.82 16 4 4 ดีมาก ยืนยัน
93 วัดพรหมวิหาร 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
94 บ้านไพรนกยูง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
95 บ้านหนองอ้ายสาม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
96 วัดคลองธรรม 5 4.78 5 5 98.61 19.78 4.95 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
97 วัดวิจิตรรังสรรค์ 4.76 4.8 5 4.76 96.43 19.32 4.83 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
98 วัดสะตือสิงห์ 4.83 5 5 4.78 98.2 19.61 4.9 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
99 วัดวงเดือน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
100 วัดคลองเกษม 4.79 4.5 4.88 4.25 91.96 18.42 4.6 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
101 วัดท่าโบสถ์ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
102 วัดศรีเจริญธรรม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
103 วัดอรัญญวาสี 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
104 บ้านชัฎฝาง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
105 ดอนสีนวน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
106 วัดสระดู่ 5 4.66 4.72 4.5 18.88 แก้ไข
107 บ้านหมื่นเทพ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
108 ชุมชนคลองจันทน์ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
109 วัดโคกหมู 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
110 บ้านหนองต่อ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
111 อนุบาลหันคา 5 5 5 4.95 99.69 19.95 4.99 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
112 วัดสวนอัมพวัน 5 3.67 4.34 3.34 81.25 16.35 4.09 4 ดีมาก ยืนยัน
113 วัดศรีสโมสร 5 5 5 NaN NaN 15 NaN 0 0 แก้ไข
114 บ้านวังคะเคียน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
115 บ้านวังหัวเรือ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
116 วัดวังน้ำขาว 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
117 บ้านน้ำพุ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
118 บ้านสะพานหิน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
119 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 4.4 4 5 2.6 78 16 4 4 ดีมาก ยืนยัน
120 บ้านหนองตะขบ 4.65 4.31 3.77 3.57 80.86 16.3 4.08 4 ดีมาก ยืนยัน
121 บ้านดอนใหญ่ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
122 บ้านเขาเกล็ด 4.34 5 4.78 4.56 92.92 18.68 4.67 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
123 บ้านบ่อยายส้ม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
124 บ้านเก่า 5 5 5 5 20 แก้ไข
125 บ้านกะบกเตี้ย 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
126 บ้านเขาราวเทียนทอง 4.85 4.5 4.6 4.5 92.5 18.45 4.61 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
127 อนุบาลเนินขาม 5 4.68 5 5 97.99 19.68 4.92 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
128 บ้านวังคอไห 5 4.94 5 5 99.65 19.94 4.99 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
129 บ้านหนองยาง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
130 บ้านสุขเดือนห้า 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน


               สรุป มฐ.1-4 (มาตรฐานด้านผู้เรียน) ชั้นอนุบาล 1 โดยรวม

จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 130
รวมคะแนน (เฉลี่ย) มฐ.1-4 ของทุกโรงเรียน 593.17
คะแนนเฉลี่ย (ภาพรวมของ สพป.) 4.56
ระดับ 5
แปลความ ดีเยี่ยมโดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ