ชั้นอนุบาลปีที่ 2  
ที่โรงเรียนคะแนน
มฐ.1
คะแนน
มฐ.2
คะแนน
มฐ.3
คะแนน
มฐ.4
ร้อยละรวม
คะแนน
คะแนน
เฉลี่ย
ระดับแปลความสถานะ
1 วัดหลวงพ่อขาว 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
2 วัดไผ่โพธิ์ทอง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
3 บ้านท่าไม้ 5 4.44 5 4 91.88 18.44 4.61 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
4 วัดธรรมามูล 4.6 5 5 5 97.5 19.6 4.9 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
5 ชุมชนวัดดักคะนน 5 5 NaN 5 NaN 15 NaN 0 0 แก้ไข
6 วัดสระเนินพระราม 5 5 5 4.88 19.88 แก้ไข
7 บ้านหนองแค 5 5 5 4.85 99.23 19.85 4.96 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
8 ชุมชนวัดวังเคียน 5 5 5 5 20 แก้ไข
9 วัดนางลือ 4.86 5 5 4.5 96.73 19.36 4.84 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
10 วัดศรีวิชัย 5 5 5 5 20 แก้ไข
11 พระยาตาก 5 5 5 4.25 96.25 19.25 4.81 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
12 อนุบาลชัยนาท 5 5 5 4.98 99.35 19.98 4.97 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
13 ลัดดาประชาสรรค์ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
14 อนุบาลเมืองชัยนาท 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
15 วัดโรงวัว 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
16 วัดแหลมหว้า 5 5 5 5 20 แก้ไข
17 วัดดอนรังนก 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
18 วัดเนินถ่าน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
19 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 4.49 4.72 4.78 4.5 92.29 18.49 4.62 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
20 วัดพิกุลงาม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
21 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
22 อนุบาลมโนรมย์ 4.84 4.86 4.86 4.83 97.15 19.39 4.85 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
23 วัดใหญ่ 4.9 5 5.2 5 100 20.1 5.03 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
24 ไทยรัฐวิทยา 57 5 5 5 5 20 แก้ไข
25 วัดหัวยาง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
26 บ้านหางน้ำหนองแขม NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN 0 0 แก้ไข
27 บ้านหัวถนน 5 5 5 5 20 แก้ไข
28 วัดโคกแจง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
29 บ้านเนินไผ่ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
30 วัดธรรมขันธ์ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
31 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 4.92 4.92 4.92 4.76 97.19 19.52 4.88 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
32 วัดบ่อแร่ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
33 วัดหนองจิก 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
34 สำราญราษฎร์บำรุง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
35 วัดวังหมัน 5 5 5 5 20 แก้ไข
36 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
37 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
38 บ้านทุ่งกว้าง 4.43 4.86 5 5 95.54 19.29 4.82 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
39 วัดโคกสุก 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
40 วัดดอนตูมกมลาวาส 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
41 วัดหนองบัว NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN 0 0 แก้ไข
42 วัดนมโฑ 5 5 4.85 4.9 97.94 19.75 4.91 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
43 วัดเขาแก้ว 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
44 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
45 วัดบ้านหนอง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
46 เขื่อนเจ้าพระยา 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
47 วัดกรุณา 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
48 วัดมะฝ่อฯ 4 5 5 4.4 92 18.4 4.6 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
49 วัดโคกจันทน์ 3.5 5 5 4 88.75 17.5 4.38 4 ดีมาก ยืนยัน
50 บ้านคลองยาง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
51 วัดตะกู 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
52 วัดมะปราง 4.87 5 4.87 4.8 97.34 19.54 4.89 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
53 วัดดอนตะไล้ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
54 อนุบาลสรรพยา 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
55 วัดโพธิมงคล 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
56 วัดกำแพง (สรรพยา) 5 5 4.71 4.71 19.42 แก้ไข
57 วัดหลวงสิริบูรณาราม 5 5 5 4 95 19 4.75 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
58 วัดยางศรีเจริญ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
59 วัดศรีมงคล 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
60 วัดหาดอาษา 5 4.5 5 2.5 84.38 17 4.25 4 ดีมาก ยืนยัน
61 บ้านทุ่งกระถิน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
62 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 4.91 5 5 4.88 99.04 19.79 4.95 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
63 วัดเทพรัตวนาราม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
64 เทพรัตน์ 4.9 5 4.61 4.38 94.53 18.89 4.72 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
65 วัดหนองแขม 5 5 5 5 20 แก้ไข
66 วัดโพธิ์งาม 4.88 4.8 4.65 4.45 93.81 18.78 4.7 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
67 วัดสนามชัย 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
68 วัดสังฆาราม 4.77 4.46 4.85 4.39 18.47 แก้ไข
69 วัดมะเห-ยงคณ์ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
70 วัดท่ากระแส NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN 0 0 แก้ไข
71 วัดโพธิ์ทอง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
72 วัดหัวเด่น 4.56 3.75 4.5 4.63 87.19 17.44 4.36 4 ดีมาก ยืนยัน
73 วัดโฆสิตาราม 4.18 3.99 3.66 3.99 78.86 15.82 3.96 4 ดีมาก ยืนยัน
74 วัดหอระฆัง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
75 วัดสกุณาราม 4.65 5 5 4.58 96.07 19.23 4.81 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
76 วัดท่าสมอ 5 5 5 5 20 แก้ไข
77 วัดกำแพง 4.72 5 5 5 19.72 แก้ไข
78 วัดพระแก้ว 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
79 วัดใหม่สรรคบุรี 5 5 5 4.83 99.17 19.83 4.96 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
80 วัดโพธาราม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
81 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
82 วัดท่า 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
83 วัดธรรมิกาวาส 4.17 4.34 4.67 3.68 82.92 16.86 4.22 4 ดีมาก ยืนยัน
84 วัดจั่นเจริญศรี 4.5 4.54 4.4 4.41 89.09 17.85 4.46 4 ดีมาก ยืนยัน
85 วัดบำเพ็ญบุญ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
86 วัดคลองงิ้ว 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
87 วัดดอนโพธิ์ศรี 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
88 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
89 บ้านสระแก้ว 5 5 5 5 20 แก้ไข
90 วัดประชุมธรรม 4.2 4.4 5 4.8 81.88 18.4 4.08 4 ดีมาก ยืนยัน
91 วัดวิจิตรังสิตาราม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
92 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 5 5 5 5 20 แก้ไข
93 วัดบ้านใหม่ 5 5 5 5 20 แก้ไข
94 ไกรราษฎร์วิทยา 8 8 8 8 100 32 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
95 บ้านวังเดือนห้า 5 4.72 3.85 2.71 81.43 16.28 4.14 4 ดีมาก ยืนยัน
96 วัดพรหมวิหาร 5 5 5 5 20 แก้ไข
97 บ้านไพรนกยูง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
98 บ้านหนองอ้ายสาม 4.68 4.79 4.88 4.7 19.05 แก้ไข
99 วัดคลองธรรม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
100 วัดวิจิตรรังสรรค์ 5 4.89 5 4.45 96.53 19.34 4.84 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
101 วัดสะตือสิงห์ 5 5 NaN 5 NaN 15 NaN 0 0 แก้ไข
102 วัดวงเดือน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
103 วัดคลองเกษม 5 5 5 4.58 19.58 แก้ไข
104 วัดท่าโบสถ์ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
105 วัดศรีเจริญธรรม 5 5 5 4.42 97.14 19.42 4.86 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
106 วัดอรัญญวาสี 5 5 5 5 20 แก้ไข
107 บ้านชัฎฝาง 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
108 ดอนสีนวน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
109 วัดสระดู่ 4.62 4.42 4.36 4.05 87.37 17.45 4.36 4 ดีมาก ยืนยัน
110 บ้านหมื่นเทพ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
111 ชุมชนคลองจันทน์ 4.75 5 5 5 98.44 19.75 4.94 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
112 วัดโคกหมู 4.5 4.93 5 4.67 95.83 19.1 4.78 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
113 บ้านหนองต่อ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
114 อนุบาลหันคา 4.94 5 4.76 4.2 94.56 18.9 4.73 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
115 วัดสวนอัมพวัน 5 4.01 5 3.76 89.85 17.77 4.44 4 ดีมาก ยืนยัน
116 วัดศรีสโมสร 5 5 5 4.76 19.76 แก้ไข
117 บ้านวังคะเคียน 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
118 บ้านวังหัวเรือ 5 5 5 5 20 แก้ไข
119 วัดวังน้ำขาว 4.92 4.83 4.94 4.55 19.24 แก้ไข
120 บ้านน้ำพุ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
121 บ้านสะพานหิน 5 4.96 4.93 4.84 19.73 แก้ไข
122 บ้านหนองตะขบ 4.33 4.37 5 4.27 90.11 17.97 4.49 4 ดีมาก ยืนยัน
123 บ้านดอนใหญ่ 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
124 บ้านเขาเกล็ด 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
125 บ้านบ่อยายส้ม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
126 บ้านเก่า 5 5 5 5 20 แก้ไข
127 บ้านกะบกเตี้ย 4.96 4.91 5 4.13 94.84 19 4.75 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
128 บ้านเขาราวเทียนทอง 4.91 4.73 5 4.82 96.82 19.46 4.87 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
129 อนุบาลเนินขาม 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
130 บ้านวังคอไห 5 5 5 5.05 100.24 20.05 5.01 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
131 บ้านหนองยาง 5 5 5 4.95 19.95 แก้ไข
132 บ้านสุขเดือนห้า 5 5 5 5 100 20 5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน


               สรุป มฐ.1-4 (มาตรฐานด้านผู้เรียน) ชั้นอนุบาล 1 โดยรวม

จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 132
รวมคะแนน (เฉลี่ย) มฐ.1-4 ของทุกโรงเรียน 497.50
คะแนนเฉลี่ย (ภาพรวมของ สพป.) 3.77
ระดับ 4
แปลความ ดีมากโดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ