สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1-11 โรงเรียนในสังกัด สพป.


ประกันคุณภาพ: ระดับปฐมวัยรายการประเมิน
จำนวน
จำนวน นร./ครู ได้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
นักเรียน
/ครู
1
2
3
4
5
3 ขึ้นไป
คิดเป็น
ร้อยละ
คะแนน
คุณภาพ
ความหมาย
  มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (5)
1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (1) 3750 13 105 576 1331 1731 3638 97.01 0.97 5 ดีเยี่ยม
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย (1.5) 3750 2 39 667 1331 1714 3711 98.96 1.48 5 ดีเยี่ยม
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน (1.5) 3750 2 36 559 1359 1806 3721 99.23 1.49 5 ดีเยี่ยม
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด (1) 3754 5 24 587 1411 1729 3730 99.36 0.99 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 3,751.00 5.50 51.00 597.25 1,358.00 1,745.00 3,700.25 98.65 4.94 5 ดีเยี่ยม
  มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ (5)
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (1) 3750 1 23 515 1395 1820 3730 99.47 0.99 5 ดีเยี่ยม
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก (1) 3750 6 97 916 1390 1346 3652 97.39 0.97 5 ดีเยี่ยม
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย (1) 3750 5 72 755 1562 1360 3677 98.05 0.98 5 ดีเยี่ยม
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ (2) 3750 3 39 619 1353 1739 3711 98.96 1.98 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 3,750.00 3.75 57.75 701.25 1,425.00 1,566.25 3,692.50 98.47 4.93 5 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม (5)
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (2) 3750 7 57 755 1507 1434 3691 98.43 1.97 5 ดีเยี่ยม
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน (1) 3750 3 49 656 1396 1651 3685 98.27 0.98 5 ดีเยี่ยม
3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (1) 3750 6 41 633 1411 1666 3705 98.80 0.99 5 ดีเยี่ยม
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (1) 3750 5 28 650 1405 1669 3719 99.17 0.99 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 3,750.00 5.25 43.75 673.50 1,429.75 1,605.00 3,708.25 98.89 4.93 5 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (5)
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ (1) 3750 10 127 949 1426 1244 3616 96.43 0.96 5 ดีเยี่ยม
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ (1) 3750 17 143 979 1496 1119 3553 94.75 0.95 5 ดีเยี่ยม
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย (1) 3750 6 88 867 1430 1364 3622 96.59 0.97 5 ดีเยี่ยม
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1) 3750 21 166 1120 1433 1015 3529 94.11 0.94 5 ดีเยี่ยม
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (1) 3750 15 93 856 1421 1380 3618 96.48 0.96 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 3,750.00 13.80 123.40 954.20 1,441.20 1,224.40 3,619.80 96.53 4.78 5 ดีเยี่ยม
สรุปด้านที่ 1 มาตรฐานด้านผู้เรียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 19.58 5 ดีเยี่ยม
  มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20)
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (2) 208 0 3 24 112 69 205 98.56 1.97 5 ดีเยี่ยม
5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) 208 0 4 34 84 86 204 98.08 1.96 5 ดีเยี่ยม
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก (2) 208 0 0 24 93 91 208 100.00 2.00 5 ดีเยี่ยม
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก (2) 208 0 3 21 100 84 205 98.56 1.97 5 ดีเยี่ยม
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กผู้ปกครอง (2) 208 0 3 29 87 89 205 98.56 1.97 5 ดีเยี่ยม
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ (2) 208 0 8 42 90 72 204 98.08 1.96 5 ดีเยี่ยม
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดไป (2) 208 0 3 25 88 92 205 98.56 1.97 5 ดีเยี่ยม
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง (2) 208 0 3 18 69 118 205 98.56 1.97 5 ดีเยี่ยม
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย (2) 208 0 10 36 62 100 198 95.19 1.90 5 ดีเยี่ยม
5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (2) 208 0 0 54 93 63 210 100.96 2.02 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 208.00 0.00 3.70 30.70 87.80 86.40 204.90 98.51 19.70 5 ดีเยี่ยม
  มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20)
  6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (3) 126 1 32 42 50 124 98.41 2.95 5 ดีเยี่ยม
  6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3) 126 2 30 34 59 123 97.62 2.93 5 ดีเยี่ยม
  6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ การจัดการ (3) 126 2 35 42 46 123 97.62 2.93 5 ดีเยี่ยม
  6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (3) 126 1 34 40 50 124 98.41 2.95 5 ดีเยี่ยม
  6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (3) 126 2 30 39 55 124 98.41 2.95 5 ดีเยี่ยม
  6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (3 126 2 31 39 53 123 97.62 2.93 5 ดีเยี่ยม
  6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (2) 126 6 28 40 52 120 95.24 1.90 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 126.00 0.00 2.29 31.43 39.43 52.14 123.00 97.62 19.55 5 ดีเยี่ยม
  มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา (20)
  7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) 126 1 29 45 51 125 99.21 3.97 5 ดีเยี่ยม
  7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (4) 126 1 31 69 25 125 99.21 3.97 5 ดีเยี่ยม
  7.3 จัดกิจกรรมสร้างเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (4) 126 0 32 51 43 126 100.00 4.00 5 ดีเยี่ยม
  7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น (4) 126 0 23 58 45 126 100.00 4.00 5 ดีเยี่ยม
  7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (4) 126 0 27 50 49 126 100.00 4.00 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 126.00 0.00 0.40 28.40 54.60 42.60 125.60 99.68 19.94 5 ดีเยี่ยม
  มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด (5)
  8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (1) 126 4 0 29 34 59 122 96.83 0.97 5 ดีเยี่ยม
  8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1) 126 4 0 32 44 46 122 96.83 0.97 5 ดีเยี่ยม
  8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบิหารจัดการ (1) 126 4 0 34 53 35 122 96.83 0.97 5 ดีเยี่ยม
  8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (0.5) 126 1 33 49 39 121 96.03 0.48 5 ดีเยี่ยม
  8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (0.5) 126 1 39 41 41 121 96.03 0.48 5 ดีเยี่ยม
  8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (1) 126 4 2 25 38 57 120 95.24 0.95 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 126.00 2.67 0.67 32.00 43.17 46.17 121.33 96.30 4.82 5 ดีเยี่ยม
สรุปด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (คะแนนเต็ม 65 คะแนน) 64.16 5 ดีเยี่ยม
   มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (5)
  9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา (2.5) 126 4 22 48 49 119 94.44 2.36 5 ดีเยี่ยม
  9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง (2.5) 126 2 25 56 40 121 96.03 2.40 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 126.00 0.00 3.00 23.50 52.00 44.50 120.00 95.24 4.76 5 ดีเยี่ยม
สรุปด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 4.76 5 ดีเยี่ยม
   มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย (5)
  10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (3) 126 1 28 46 50 124 98.41 2.95 5 ดีเยี่ยม
  10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2) 126 6 24 54 42 120 95.24 1.90 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 126.00 0.00 3.50 26.00 50.00 46.00 122.00 96.83 4.86 5 ดีเยี่ยม
สรุปด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 4.86 5 ดีเยี่ยม
   มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น(5)
  11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (3) 126 1 28 47 48 123 97.62 2.93 5 ดีเยี่ยม
  11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2) 126 6 28 56 36 120 95.24 1.90 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ย ทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 126.00 0.00 3.50 28.00 51.50 42.00 121.50 96.43 4.83 5 ดีเยี่ยม
สรุปด้านที่ 5 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 4.83 5 ดีเยี่ยม
รวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (100 คะแนน) 98.04 5 ดีเยี่ยมโดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ