รายงานการประชุมศูนย์ประสานงานฯ

รายการตารางข้อมูลจำนวนโรงเรียน/หน่วยงานทั้งหมด : 25 ;       รับรองแล้ว : 0      โรงเรียน ;       คิดเป็นร้อยละ       0.00


ที่ โรงเรียน/หน่วยงาน รายงาน(pdf) วันที่ การรับรอง
1 กลุ่มอำนวยการ ยังไม่มีการประชุม
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ยังไม่มีการประชุม
3 กลุ่มนโยบายและแผน ยังไม่มีการประชุม
4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ยังไม่มีการประชุม
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ยังไม่มีการประชุม
6 หน่วยตรวจสอบภายใน ยังไม่มีการประชุม
7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ยังไม่มีการประชุม
8 ชุมชนวัดดักคะนน ยังไม่มีการประชุม
9 อนุบาลเมืองชัยนาท ยังไม่มีการประชุม
10 อนุบาลมโนรมย์ ยังไม่มีการประชุม
11 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ยังไม่มีการประชุม
12 วัดดอนตูมกมลาวาส ยังไม่มีการประชุม
13 อนุบาลสรรคบุรี ยังไม่มีการประชุม
14 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ยังไม่มีการประชุม
15 วัดคงคาราม ยังไม่มีการประชุม
16 วัดศรีมงคล ยังไม่มีการประชุม
17 อนุบาลหันคา ยังไม่มีการประชุม
18 ดอนสีนวน ยังไม่มีการประชุม
19 วัดวังน้ำขาว ยังไม่มีการประชุม
20 บ้านวังคอไห ยังไม่มีการประชุม
21 ผอ.สพป ยังไม่มีการประชุม
22 รองฯเรวัตร เอี่ยมรอด ยังไม่มีการประชุม
23 รองฯทัศนีย์ แก้วทอง ยังไม่มีการประชุม
24 รองฯลักษณ์ประไพ หนูพรหม ยังไม่มีการประชุม
25 รองฯสมเกียรติ แก้วทอง ยังไม่มีการประชุม