วันอังคาร ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561             
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
       พร้อมระบบปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมระบบปฏิบัติการ
       ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
       สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงโครงการพัฒนา
       ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยาและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา
       และค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท
 • รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560