วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560             
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
       พร้อมระบบปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมระบบปฏิบัติการ
       ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
       สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงโครงการพัฒนา
       ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยาและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา
       และค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท
 • รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560