วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือน มกรามก พ.ศ. 2562             
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
       กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 • โครงการครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
 • โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
       การศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2560
 • โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
       และบุคลากรทางการศึกษา
 • โครงการเด็กชัยนาทฉลาดคิดพิชิตโอเน็ต (Smart Camp2)