ระดับความพึงพอใจต่อ web ของ สพป.ชัยนาท
  •  ดีมาก (39.393939393939%)
  •  ดี (36.363636363636%)
  •  พอใช้ (0%)
  •  น้อย (12.121212121212%)
  •  น้อยที่สุด (12.121212121212%)