ระดับความพึงพอใจต่อ web ของ สพป.ชัยนาท
  •  ดีมาก (45.3125%)
  •  ดี (20.3125%)
  •  พอใช้ (9.375%)
  •  น้อย (11.71875%)
  •  น้อยที่สุด (13.28125%)