รายงานการประชุม

รายการตารางข้อมูลจำนวนโรงเรียน/หน่วยงานทั้งหมด : 200 ;       รับรองแล้ว : 51      โรงเรียน ;       คิดเป็นร้อยละ       25.50


ที่ โรงเรียน/หน่วยงาน รายงาน(pdf) วันที่ การรับรอง
1 กลุ่มอำนวยการ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ยังไม่มีการประชุม
3 กลุ่มนโยบายและแผน ยังไม่มีการประชุม รับรอง
4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ยังไม่มีการประชุม
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ยังไม่มีการประชุม
6 หน่วยตรวจสอบภายใน ยังไม่มีการประชุม
7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ยังไม่มีการประชุม
8 วัดศรีวิชัย ยังไม่มีการประชุม
9 วัดพระยาตาก ยังไม่มีการประชุม รับรอง
10 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ยังไม่มีการประชุม
11 ชุมชนวัดวังเคียน ยังไม่มีการประชุม
12 วัดนางลือ ยังไม่มีการประชุม
13 บ้านหนองแค ยังไม่มีการประชุม
14 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ ยังไม่มีการประชุม
15 วัดไผ่โพธิ์ทอง ยังไม่มีการประชุม รับรอง
16 วัดงิ้ว ยังไม่มีการประชุม
17 วัดอัมพวัน ยังไม่มีการประชุม
18 บ้านท่าไม้ ยังไม่มีการประชุม
19 วัดธรรมามูล ยังไม่มีการประชุม รับรอง
20 ชุมชนวัดดักคะนน ยังไม่มีการประชุม
21 วรรณรัตน์วิทยา ยังไม่มีการประชุม
22 อนุบาลชัยนาท ยังไม่มีการประชุม
23 ลัดดาประชาสรรค์ ยังไม่มีการประชุม
24 อนุบาลเมืองชัยนาท ยังไม่มีการประชุม
25 วัดหลวงพ่อขาว ยังไม่มีการประชุม
26 วัดส่องคบ ยังไม่มีการประชุม
27 วัดฝาง ยังไม่มีการประชุม
28 วัดแหลมหว้า ยังไม่มีการประชุม
29 วัดดอนรังนก ยังไม่มีการประชุม
30 วัดหนองพังนาค ยังไม่มีการประชุม
31 วัดเนินถ่าน ยังไม่มีการประชุม
32 วัดโรงวัว ยังไม่มีการประชุม
33 วัดหนองเต่าดำ ยังไม่มีการประชุม
34 วัดสระเนินพระราม ยังไม่มีการประชุม
35 วัฒนาชัยนาท ยังไม่มีการประชุม
36 วัฒนะโชติ ยังไม่มีการประชุม
37 บ้านเนินไผ่ ยังไม่มีการประชุม
38 วัดพิกุลงาม ยังไม่มีการประชุม
39 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ยังไม่มีการประชุม
40 อนุบาลมโนรมย์ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
41 วัดโคกแจง ยังไม่มีการประชุม รับรอง
42 วัดธรรมขันธ์ ยังไม่มีการประชุม
43 วัดคลองกลาง ยังไม่มีการประชุม
44 วัดใหญ่ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
45 ไทยรัฐวิทยา 57 ยังไม่มีการประชุม รับรอง
46 วัดหัวยาง ยังไม่มีการประชุม
47 บ้านหางน้ำหนองแขม ยังไม่มีการประชุม
48 อักษรประสิทธิ์ ยังไม่มีการประชุม
49 คริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ ยังไม่มีการประชุม
50 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ยังไม่มีการประชุม
51 บ้านดอนแตง ยังไม่มีการประชุม
52 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ ยังไม่มีการประชุม
53 วัดหนองตาตน ยังไม่มีการประชุม
54 บ้านหัวถนน ยังไม่มีการประชุม
55 บ้านไร่พัฒนา ยังไม่มีการประชุม
56 บ้านเขาแหลม ยังไม่มีการประชุม
57 วัดหัวหว้า ยังไม่มีการประชุม
58 วัดดอนตาล ยังไม่มีการประชุม รับรอง
59 สำราญราษฎร์บำรุง ยังไม่มีการประชุม รับรอง
60 วัดวังหมัน ยังไม่มีการประชุม รับรอง
61 วัดโคกสุก ยังไม่มีการประชุม รับรอง
62 บ้านท่าข้ามวังน้ำ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
63 วัดคลองบุญ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
64 วัดหนองน้อย ยังไม่มีการประชุม รับรอง
65 อนุบาลวัดสิงห์ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
66 วัดดอนตูมกมลาวาส ยังไม่มีการประชุม รับรอง
67 วัดหนองบัว ยังไม่มีการประชุม รับรอง
68 วัดบ่อแร่ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
69 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 ยังไม่มีการประชุม
70 วัดหนองจิก ยังไม่มีการประชุม
71 บ้านทุ่งกว้าง ยังไม่มีการประชุม
72 ถาวรวิทยา ยังไม่มีการประชุม
73 วัดสังฆาราม ยังไม่มีการประชุม
74 วัดมะเห-ยงคณ์ ยังไม่มีการประชุม
75 วัดพระแก้ว ยังไม่มีการประชุม
76 อนุบาลสรรคบุรี ยังไม่มีการประชุม
77 วัดโพธาราม ยังไม่มีการประชุม รับรอง
78 วัดท่ากระแส ยังไม่มีการประชุม
79 วัดสระไม้แดง ยังไม่มีการประชุม
80 วัดกำแพง ยังไม่มีการประชุม
81 วัดหัวตะพาน ยังไม่มีการประชุม
82 ชุมชนวัดมาติการาม ยังไม่มีการประชุม
83 วัดดอนโพธิ์ศรี ยังไม่มีการประชุม รับรอง
84 วัดบำเพ็ญบุญ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
85 วัดคลองงิ้ว ยังไม่มีการประชุม
86 วัดจันทน์ ยังไม่มีการประชุม
87 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา ยังไม่มีการประชุม
88 อนุบาลสุธิชา ยังไม่มีการประชุม
89 วัดท่า ยังไม่มีการประชุม
90 วัดธรรมิกาวาส ยังไม่มีการประชุม
91 วัดจั่นเจริญศรี ยังไม่มีการประชุม รับรอง
92 วัดพร้าว ยังไม่มีการประชุม
93 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ยังไม่มีการประชุม
94 วัดสกุณาราม ยังไม่มีการประชุม
95 วัดท่าสมอ ยังไม่มีการประชุม
96 วัดโพธิ์ทอง ยังไม่มีการประชุม รับรอง
97 วัดหัวเด่น ยังไม่มีการประชุม
98 วัดโฆสิตาราม ยังไม่มีการประชุม
99 วัดหอระฆัง ยังไม่มีการประชุม
100 วัดโพธิ์งาม ยังไม่มีการประชุม รับรอง
101 วัดสนามชัย ยังไม่มีการประชุม รับรอง
102 บ้านทุ่งกระถิน ยังไม่มีการประชุม รับรอง
103 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ ยังไม่มีการประชุม
104 เทพรัตนวนาราม ยังไม่มีการประชุม
105 เทพรัตน์ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
106 วัดอารีทวีวนาราม ยังไม่มีการประชุม
107 วัดหนองแขม ยังไม่มีการประชุม
108 อนุบาลเกียรติคุณ ยังไม่มีการประชุม
109 เขื่อนเจ้าพระยา ยังไม่มีการประชุม รับรอง
110 วัดดอนตะไล้ ยังไม่มีการประชุม
111 ชุมชนวัดสวนลำไย ยังไม่มีการประชุม
112 วัดกรุณา ยังไม่มีการประชุม
113 อนุบาลสรรพยา ยังไม่มีการประชุม
114 วัดโพธิมงคล ยังไม่มีการประชุม
115 วัดกำแพง ยังไม่มีการประชุม
116 วัดหลวงสิริบูรณาราม ยังไม่มีการประชุม
117 วัดมะฝ่อ ยังไม่มีการประชุม
118 วัดโคกจันทน์ ยังไม่มีการประชุม
119 บ้านคลองยาง ยังไม่มีการประชุม
120 วัดตะกู ยังไม่มีการประชุม รับรอง
121 วัดคงคาราม ยังไม่มีการประชุม
122 อนุบาลณัฐชา ยังไม่มีการประชุม
123 วัดศรีมงคล ยังไม่มีการประชุม
124 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ยังไม่มีการประชุม
125 วัดยางศรีเจริญ ยังไม่มีการประชุม
126 วัดอินทาราม ยังไม่มีการประชุม
127 ชุมชนวัดโคกเข็ม ยังไม่มีการประชุม
128 วัดบ้านหนอง ยังไม่มีการประชุม รับรอง
129 บางไก่เถื่อน ยังไม่มีการประชุม
130 วัดหาดอาษา ยังไม่มีการประชุม
131 วัดมะปราง ยังไม่มีการประชุม
132 วัดสมอ ยังไม่มีการประชุม
133 วัดนมโฑ ยังไม่มีการประชุม
134 วัดเขาแก้ว ยังไม่มีการประชุม
135 บ้านโป่งแค ยังไม่มีการประชุม
136 วัดประชุมธรรม ยังไม่มีการประชุม รับรอง
137 วัดวิจิตรรังสิตาราม ยังไม่มีการประชุม รับรอง
138 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส ยังไม่มีการประชุม รับรอง
139 วัดบ้านใหม่ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
140 ไกรราษฎร์วิทยา ยังไม่มีการประชุม รับรอง
141 วัดคลองธรรม ยังไม่มีการประชุม
142 บ้านดอนกะโดน ยังไม่มีการประชุม
143 ท่าบ้านหลวง ยังไม่มีการประชุม
144 วัดวิจิตรรังสรรค์ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
145 วัดสะตือสิงห์ ยังไม่มีการประชุม
146 วัดถ้ำเข้ ยังไม่มีการประชุม
147 วัดสวนอัมพวัน ยังไม่มีการประชุม
148 วัดราษฎร์ศรัทาราม ยังไม่มีการประชุม รับรอง
149 อนุบาลหันคา ยังไม่มีการประชุม
150 บ้านเด่นใหญ่ ยังไม่มีการประชุม
151 บ้านสระแก้ว ยังไม่มีการประชุม
152 บ้านหนองต่อ ยังไม่มีการประชุม
153 บ้านหนองแจง ยังไม่มีการประชุม
154 อนุบาลกิตติกร ยังไม่มีการประชุม
155 บ้านรางจิก ยังไม่มีการประชุม
156 วัดพรหมวิหาร ยังไม่มีการประชุม
157 บ้านไพรนกยูง ยังไม่มีการประชุม รับรอง
158 บ้านหนองอ้ายสาม ยังไม่มีการประชุม รับรอง
159 บ้านวังเดือนห้า ยังไม่มีการประชุม
160 วัดวงเดือน ยังไม่มีการประชุม รับรอง
161 วัดโคกหมู ยังไม่มีการประชุม
162 วัดคลองเกษม ยังไม่มีการประชุม
163 วัดท่าโบสถ์ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
164 ชุมชนคลองจันทน์ ยังไม่มีการประชุม
165 บ้านหมื่นเทพ ยังไม่มีการประชุม
166 วัดท่าแก้ว ยังไม่มีการประชุม รับรอง
167 วัดทองนพคุณ ยังไม่มีการประชุม
168 วัดศรีเจริญธรรม ยังไม่มีการประชุม
169 วัดอรัญญวาสี ยังไม่มีการประชุม
170 บ้านชัฎฝาง ยังไม่มีการประชุม รับรอง
171 ดอนสีนวน ยังไม่มีการประชุม รับรอง
172 วัดหนองแซง ยังไม่มีการประชุม
173 วัดสระดู่ ยังไม่มีการประชุม
174 วัดวังน้ำขาว ยังไม่มีการประชุม
175 บ้านหนองหวาย ยังไม่มีการประชุม
176 อนุบาลหนองมะโมง ยังไม่มีการประชุม รับรอง
177 บ้านวังตะเคียน ยังไม่มีการประชุม
178 บ้านวังหัวเรือ ยังไม่มีการประชุม
179 บ้านน้ำพุ ยังไม่มีการประชุม
180 บ้านสะพานหิน ยังไม่มีการประชุม
181 วัดศรีสโมสร ยังไม่มีการประชุม
182 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ ยังไม่มีการประชุม
183 บ้านหนองตะขบ ยังไม่มีการประชุม
184 บ้านดอนใหญ่ ยังไม่มีการประชุม
185 วัดเขาดิน ยังไม่มีการประชุม
186 บ้านเขาเกล็ด ยังไม่มีการประชุม
187 บ้านบ่อยายส้ม ยังไม่มีการประชุม
188 อนุบาลเนินขาม ยังไม่มีการประชุม
189 บ้านเขาราวเทียนทอง ยังไม่มีการประชุม
190 บ้านเก่า ยังไม่มีการประชุม
191 บ้านทุ่งโพธิ์ ยังไม่มีการประชุม รับรอง
192 บ้านหนองยาง ยังไม่มีการประชุม รับรอง
193 บ้านสุขเดือนห้า ยังไม่มีการประชุม รับรอง
194 บ้านกะบกเตี้ย ยังไม่มีการประชุม รับรอง
195 บ้านวังคอไห ยังไม่มีการประชุม
196 ผอ.สพป ยังไม่มีการประชุม
197 รองฯเรวัตร เอี่ยมรอด ยังไม่มีการประชุม
198 รองฯทัศนีย์ แก้วทอง ยังไม่มีการประชุม
199 รองฯลักษณ์ประไพ หนูพรหม ยังไม่มีการประชุม
200 รองฯสมเกียรติ แก้วทอง ยังไม่มีการประชุม