ชื่อ - นามสกุล :นางพรรณี บุญถึง
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ :หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยนาท
Telephone :0991450505
Email :punnee-11@hotmai.com