กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.cnt.go.th/plan/ Wed, 01 Jul 2020 07:31:44 แนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 http://www.cnt.go.th/plan//?name=news&file=readnews&id=15 http://www.cnt.go.th/plan//icon/news_1593506580.jpg

 

 

1593506580
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 http://www.cnt.go.th/plan//?name=news&file=readnews&id=14 http://www.cnt.go.th/plan//icon/news_1593506507.jpg

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

1593506507
การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ http://www.cnt.go.th/plan//?name=news&file=readnews&id=13 http://www.cnt.go.th/plan//icon/news_1593501818.jpg

การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

1593501818
รายงานผลการดำเนินการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) http://www.cnt.go.th/plan//?name=news&file=readnews&id=6 http://www.cnt.go.th/plan//icon/news_1593430704.jpg

รายงานผลการดำเนินการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)

1593430704