ชื่อ - นามสกุล :นางสาววาสนา นิยมธรรม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
Telephone :0899612326
Email :-